Resorty siłowe mają przygotować specjalne programy, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w przypadku zagrożenia. Mają być także prowadzone specjalne działania, które mają zwiększyć świadomości Polaków o zagrożeniach terrorystycznych.

Dzisiaj rząd ma przyjąć uchwałę w sprawie Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015- 2019. Środki przewidziane na realizację tego programu w przyszłym roku zostały zaplanowane w kwocie 900 tys. zł., a na lata 2015-2019 przeznaczono w sumie 12.900 tys. zł. Głównym celem Programu jest dokumentu jest wzmocnienie systemu antyterrorystycznego, w szczególności poprzez m.in. wzmocnienie przygotowania służb i instytucji, zwiększenie skuteczności reagowania oraz doskonalenie procedur postępowania w kontekście zagrożeń o charakterze terrorystycznym.

Dokument wyznacza podstawowe kierunki polityki antyterrorystycznej państwa, w tym określa niezbędne działania w sytuacji zagrożeń o charakterze terrorystycznym. Program będzie realizowany w okresie pięciu najbliższych lat. Program przedstawia m.in. dotychczasowy poziom zagrożenia terrorystycznego oraz określa mechanizmy prowadzenia jego oceny. Opisuje również działania, które należy podjąć w celu wzmocnienia systemu antyterrorystycznego w Polsce oraz to, w jaki sposób, służby i odpowiednie instytucje powinny być przygotowane na wystąpienie ewentualnych zagrożeń. Dokument podkreśla także znaczenie działań profilaktycznych, w tym podnoszenie świadomości społecznej na temat zagrożeń terrorystycznych, zasad zachowania w przypadku ich wystąpienia oraz form i środków zaangażowania państwa w przeciwdziałanie i zwalczanie terroryzmu. Kierownicy poszczególnych służb, organów i instytucji będą odpowiedzialni za realizację szczegółowych zadań, ujętych w Narodowym Programie Antyterrorystycznym.

Są także zobowiązani do opracowania harmonogramów tych zadań i podanie planowanego terminu ich realizacji, nie później niż 30 dni od wejścia w życie Narodowego Programu Antyterrorystycznego. Następnie harmonogramy zostaną przekazane do MSW, będą też wymagały akceptacji Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych. Ponadto w MSW corocznie opracowywany będzie raport na temat postępu prac w realizacji Programu. Raport będzie omawiany na posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych i przedkładany Radzie Ministrów do 31 marca każdego roku.

Wcześniej, 13 listopada br., dokument został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów. Dokument wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu uchwały Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019.