Państwa członkowskie muszą podjąć wspólne działania w celu ustalenia zasad zarządzania internetem. Mówi o tym rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Zaleca parlamentom państw członkowskich intensywniejsze używanie tej formy kontaktu z obywatelami.

Internet z jednej strony jest wielkim prezentem dla demokracji, ale i zagrożeniem prywatności oraz szansą dla grup ekstremistycznych i mowy nienawiści - stwierdzili posłowie w przyjętej rezolucji. Dokument mówi między innymi, jak wyzwolić społeczną aktywność i wprowadzić w życie elektroniczną internetową demokrację. Zwraca uwagę na konieczność przyjęcia wspólnych zasad zarządzania internetem.

Zdaniem posłów, nie powinny one naruszać podstawowych wolności oraz praw obywateli, ale równocześnie muszą chronić przed nadużyciami. Nie można także dopuścić, by internet stał się gigantyczną siecią inwigilacji - mówi rezolucja. Działania służb specjalnych wykraczające poza wszelkie ramy prawne są - zdaniem posłów - niedopuszczalne.

Zgromadzenie w pełni poparło opracowanie przez Radę Europy Białej Księgi „demokracji, polityki i internetu” - czyli zasad, którymi państwa powinny się kierować.