Większość Polaków pozytywnie oceniają sprawowanie urzędu przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. W sondażu przeprowadzonym przez Centrum Badania Opinii Społecznej opinię taką wyraziło ponad dwie trzecie badanych. Od początku kadencji Bronisław Komorowski cieszy się także dużym i wciąż niesłabnącym zaufaniem.

W świetle ocen badanych prezydent jawi się przede wszystkim jako osoba wzbudzająca sympatię. Aż 83 procent ankietowanych uważa Bronisława Komorowskiego za człowieka sympatycznego, a tylko co ósmy nie podziela tej opinii. Jednocześnie zdecydowana większość respondentów przypisuje Bronisławowi Komorowskiemu cechy związane z powagą i godnością piastowanego urzędu. Zdaniem 78 procent ankietowanych, Bronisława Komorowskiego charakteryzuje silne przywiązanie do tradycji i wartości narodowych. Jednocześnie według opinii trzech czwartych badanych jest on osobą godną szacunku.

Wysoko oceniane są intelektualne oraz fizyczne przymioty prezydenta. Zdaniem 70 procent ankietowanych prezydent Bronisław Komorowski jest przystojny, przeciwną opinię wyraża tylko niespełna jedna piąta. Większość badanych uważa też, że Bronisław Komorowski odznacza się inteligencją.

Dla prawie dwóch trzecich respondentów prezydent jest właściwym człowiekiem na właściwym miejscu, jedna piąta zaś zarzuca mu brak odpowiedniej wiedzy i umiejętności koniecznych do piastowania tego urzędu. W równie dużym stopniu doceniany jest koncyliacyjny, ponadpartyjny styl sprawowania przez niego najwyższego urzędu w państwie. Trzy piąte badanych ocenia, że Bronisław Komorowski jako prezydent stara się łączyć Polaków, a tylko nieco ponad jedna piąta uważa, że tak nie jest i twierdzi, że działania prezydenta dzielą Polaków i wpisują się w toczące się waśnie i podziały polityczne.

Jedyną wadą prezydenta Bronisława Komorowskiego dostrzeganą przez większość badanych jest brak dynamizmu i zbytnia opieszałość w działaniu. Cechę tę przypisuje mu aż trzy piąte ankietowanych.

Badanie przeprowadzono w dniach 4-10 kwietnia na liczącej 1150 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych Polaków.