33 proc. pytanych Polaków zgadza się z tym, że niekiedy rządy niedemokratyczne mogą być lepsze niż demokratyczne - wynika z sondażu CBOS, który we wtorek został przekazany PAP. 41 proc. badanych jest niezadowolonych z demokracji.
Reklama

Ponad dwie piąte respondentów (45 proc.) deklaruje zadowolenie z funkcjonowania demokracji, a nieco mniejszą grupę (41 proc.) stanowią ci, którzy są w tej kwestii krytyczni.

Jak podkreśla CBOS w corocznych pomiarach, które prowadzone są niemal od początku lat dziewięćdziesiątych, niezadowoleni z działania demokracji w Polsce zazwyczaj przeważali nad zadowolonymi.

Ponad połowa badanych (52 proc.) nie zgadza się ze stwierdzeniem, że rządy oparte na silnym przywództwie są lepsze od demokratycznych.

Opinię, że rządy oparte na silnym przywództwie są lepsze od demokratycznych, podziela natomiast blisko co czwarty respondent (23 proc.).

Co trzeci badany (33 proc.) zgadza się z tym, że niekiedy rządy niedemokratyczne mogą być lepsze niż rządy demokratyczne, natomiast minimalnie większa grupa (35 proc.) odrzuca takie rozwiązania.

Dwie trzecie ankietowanych (65 proc.) wyraża przekonanie, że demokracja jest formą rządów lepszą od innych; mniej niż jedna piąta zaś (17 proc.) nie zgadza się z tym stwierdzeniem.

Co trzeci ankietowany (32 proc.) twierdzi, że w gruncie rzeczy nie ma dla niego znaczenia, czy rządy są demokratyczne, czy niedemokratyczne. Ponad połowa badanych (53 proc.) nie aprobuje jednak takiego stwierdzenia.

Obojętność wobec tego, czy rządy są demokratyczne czy niedemokratyczne, przeważa wśród osób z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym, uzyskujących niskie dochody per capita, znajdujących się w złej sytuacji materialnej.

Relatywnie często pojawia się również w deklaracjach robotników wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych, rolników, a także rencistów i bezrobotnych. Postawa przeciwstawna jest silnie związana z wyższym wykształceniem, wysokimi zarobkami.

Badanie przeprowadzono w dniach 18 - 24 sierpnia 2011 r. na liczącej 1051 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.