19-procentowy podatek PIT z podwójną kwotą wolną od podatku, wydłużenie urlopu macierzyńskiego, likwidacja NFZ i zastąpienie go systemem regionalnych kas ubezpieczenia zdrowotnego, drugi kierunek studiów bezpłatny - m.in. te rozwiązania znalazły się w programie wyborczym PJN.

GOSPODARKA

PJN proponuje 19-procentowy podatek PIT z podwójną kwotą wolną od podatku (z 3 do 6 tys. zł). Ugrupowania Pawła Kowala opowiada się za budżetem zadaniowym, który ułatwi planowanie wydatków na najbliższe lata, umożliwi oszczędności i przekierowanie środków na politykę prorodzinną. Zgodnie z propozycją ugrupowania, w każdorocznym budżecie powinno być zagwarantowane co najmniej 30 mld zł na budowę dróg i modernizację linii kolejowych.

Partia chce zmniejszenia liczby koncesji i zezwoleń dla prowadzenia działalności gospodarczej jedynie do tych wynikających bezpośrednio z prawa UE. PJN proponuje wprowadzenie maksymalnie 30-dniowego okresu załatwiania spraw urzędowych. Brak decyzji w tym terminie skutkowałby prawnym domniemaniem wydania decyzji pozytywnej. Partia chce też, by sądowe sprawy gospodarcze i administracyjne były rozstrzygane w ciągu 90 dni. Po tym terminie Skarb Państwa miałby płacić stronie odszkodowanie za każdy dzień opóźnienia.

PJN postuluje likwidację wszystkich ulg i przywilejów w PIT, w szczególności ulgi na internet i wspólnego rozliczenia małżonków.

SPRAWY SPOŁECZNE

W programie partii zapisano oddanie do dyspozycji każdej rodziny dodatkowo co najmniej 400 zł miesięcznie (4800 zł rocznie) na każde dziecko. Taki efekt można, według formacji, uzyskać wprowadzając kwotę wolną na każde dziecko lub poprzez podział podatku przy rozliczeniu, także na dzieci (tzw. trzecia osoba fiskalna). Dodatkowo PJN proponuje konto edukacyjne w wysokości 200 zł miesięcznie na każde dziecko oraz Kartę rodzinną, czyli m.in. bilety rodzinne ułatwiające rodzinom dostęp do kultury.

PJN chce dofinansowania w wysokości 500 zł przez 12 kolejnych miesięcy dla matek, którym urodzi się dziecko. Postuluje też stopniowe wydłużanie urlopu macierzyńskiego (o cztery tygodnie, następnie o kolejne cztery tygodnie). W programie zapisano likwidację becikowego dla wszystkich przy jednoczesnym pozostawieniu becikowego wypłacanego z opieki społecznej. Partia proponuje również stworzenie Funduszu Rozwoju Kapitału Ludzkiego oraz "Konta Socjalnego" dla każdego obywatela, który korzysta z pomocy finansowej państwa.

Według PJN wiek emerytalny kobiet i mężczyzn powinien być zrównany. Partia opowiada się za ujednoliceniem systemu emerytalnego dla wszystkich Polaków, likwidacją przywilejów emerytalnych mundurowych oraz górników. Propozycje ugrupowania zakładają, że najzamożniejsi rolnicy powinni być objęci zasadami PIT oraz ZUS analogicznymi do tych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. KRUS miałby służyć jedynie wypłatom zasiłków socjalnych dla osób zamieszkujących obszary wiejskie.

PJN proponuje wprowadzenie statusu osoby zatrudnionej dla opiekujących się niepełnosprawnymi.

ZDROWIE

Propozycje dot. służby zdrowia to m.in. likwidacja NFZ i zastąpienie go systemem regionalnych kas ubezpieczenia zdrowotnego. Partia postuluje uzupełnienie systemu regionalnych kas ubezpieczenia zdrowotnego systemem suplementarnych i komplementarnych ubezpieczeń dodatkowych. Partia chce też odtworzenia instytucji Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, aby zapewnić jednolitość działania systemu.

Ugrupowanie opowiada się za upowszechnieniem w całej Polsce śląskiego modelu Rejestru Usług Medycznych oraz uproszczeniem zasad kontraktowania usług medycznych. Proponuje również stworzenie sieci wysokospecjalistycznych szpitali o znaczeniu ogólnopolskim, regionalnym i wojewódzkim.

EDUKACJA

W dziedzinie edukacji, PJN przeciwstawia się wysyłaniu 6-latków do szkół; proponuje m.in. likwidację gimnazjów, czyli powrót do systemu kształcenia w podstawówkach klas 1-8, 4-letnich liceów i 5-letnich techników. Chce subwencji oświatowej dla przedszkoli i szkół, obniżenia opłat za publiczne przedszkola do maks. 300 zł oraz zwiększenia dostępności przedszkoli.

Według PJN, drugi kierunek studiów powinien być bezpłatny, a stypendia naukowe powinny być przyznawane za średnią ocen powyżej 4 i rosnąć w miarę wyższej średniej. Ugrupowanie proponuje też porozumienie uczelni wyższych z administracją i przedsiębiorcami, które umożliwiłoby uruchomienie programów stażowych i praktyk dla absolwentów wyższych uczelni. Partia chce też ułatwień dla zakładających pierwszy biznes.

SPRAWY WEWNĘTRZNE

Ugrupowanie chce także obniżenia kosztów administracji państwowej - likwidacji nadmiaru politycznych stanowisk w administracji, ograniczenia ilości samochodów służbowych oraz likwidacji zbyt kosztownych funduszy celowych i przywilejów branżowych. Partia proponuje zmniejszanie zatrudnienia o 3 proc. w administracji publicznej w każdym roku przez 5 lat (w sumie o 15 proc.).

W programie zapisano również ograniczenie o połowę liczby posłów, bezpośrednie wybory starostów i marszałków oraz wprowadzenie do expose premiera listy "mierzalnych celów", do realizacji których premier byłby zobowiązany. Partia proponuje alfabetyczny układ nazwisk na listach do głosowania partii politycznych we wszystkich wyborach.

PJN chce także wprowadzenia ustawowego zakazu nakładania na samorządy nowych obciążeń finansowych bez zgody wyrażonej przez Sejm większością 3/5 głosów.

INNE

PJN opowiada się za równymi szansami dla polskich rolników w Unii Europejskiej (poprzez odpowiedni system dopłat) oraz za nowym programem rozwoju obszarów wiejskich i mniejszych miast.

Ugrupowania opowiada się za tym, by Polskie Linie Kolejowe - właściciel infrastruktury kolejowej - stały się spółką w 100 proc. z udziałem Skarbu Państwa. Proponuje natomiast prywatyzację PKP Intercity, czyli m.in. pociągów Intercity i TLK. Chce także, by Urząd Transportu Kolejowego opracował Kartę Praw Pasażera.