Sejm uchwalił w czwartek nowelę ustawy o przedsiębiorstwach państwowych oraz ustawy o gospodarce komunalnej. Według autorów nowela ma charakter porządkujący; poprawia spójność oraz przejrzystość prawa.

Chodzi o ustawę o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych oraz ustawę o gospodarce komunalnej. Nowela porządkuje m.in. przepisy dotyczące odprawy przysługującej w przypadku odwołania dyrektora przedsiębiorstwa.

Za uchwaleniem noweli głosowało 449 posłów, przeciw było 3 parlamentarzystów, nikt się nie wstrzymał od głosowania.

Sejm odrzucił poprawkę zgłoszoną do noweli przez Koalicję Obywatelską, dotyczyła ona doprecyzowania wysokości odprawy w przypadku odwołania z funkcji dyrektora.

W uzasadnieniu do projektu ustawy napisano, że jest ona reakcją Komisji do Spraw Petycji Sejmu na petycję skierowaną do Sejmu przez Sebastiana Adamowicza, którą komisja uznała za zasadną.

"Celem ustawy jest dokonanie drobnych zmian w ustawie z 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych i ustawie z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, dostosowujących występujące w niej odesłania i terminologię do aktualnego stanu prawnego" - napisano.

Jak dodano, ustawa ma charakter porządkujący; "obejmuje wyłącznie zmiany o charakterze porządkującym – zarówno te, które zostały wskazane w petycji, jak i te, które zostały dostrzeżone przez Komisję podczas przygotowywania projektu, a które są tożsame z celem przedstawionym przez autora petycji".

Jak wyjaśniono, w ustawie o przedsiębiorstwach państwowych jest mowa o odprawie przysługującej w przypadku odwołania dyrektora przedsiębiorstwa – w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia. W ustawie o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi zapisane jest, że odprawa taka nie może przekraczać trzykrotności wynagrodzenia miesięcznego.

"W tej sytuacji projektowana ustawa zmierza do zastąpienia (...) wyrazu +sześciomiesięcznego+ wyrazem +trzykrotności miesięcznego+" - napisano w uzasadnieniu.

W ustawie jest zapis, że w wypadku odwołania dyrektora przysługuje odprawa w wysokości trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Nowela teraz trafi do Senatu. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta