Mikroprzedsiębiorca będzie mógł uzyskać do 5 tys. zł bezzwrotnej dotacji, jeśli jego dochody spadły o 40 proc .w październiku albo listopadzie wobec przychodu uzyskanego w analogicznym czasie 2019 r..- zgodzili się we wtorek posłowie z sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

We wtorek na sejmowej komisji Polityki Społecznej i Rodziny odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu noweli ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Komisja przyjęła projekt wraz ze zgłoszonymi poprawkami. Zgodnie z zapowiedzią posłów, część poprawek ma być zgłoszona podczas drugiego czytania.

Autorami projektu są posłowie PiS, którzy wskazują, że celem zmian jest udzielenie wsparcia przedsiębiorstwom działającym w branżach, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa, czy też ponoszącym koszty związane z obostrzeniami sanitarnymi skutkującymi spadkiem frekwencji.

Jak tłumaczył posłom wnioskodawca poseł Zdzisław Sipiera, w związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną i wprowadzeniem kolejnych zasad bezpieczeństwa, które mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się COVID-19, ograniczone zostało funkcjonowanie niektórych gałęzi gospodarki. Jak mówił, obostrzeniami zostały objęte branże, których działalność może sprzyjać rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19 w wyniku zwiększonej mobilności społeczeństwa i liczby kontaktów społecznych.

"Branże, które są dotknięte znacznymi ograniczeniami, to branża gastronomiczna, fitness, targowa, estradowa, filmowa, rozrywkowa i rekreacyjna, fotograficzna i fizjoterapeutyczna" - wyliczał Sipiera. Jak dodał, ustawa może objąć ok. 173 tys. firm w Polsce i 372 tys. pracowników. "Kwota, która jest przewidywana to jest 1 mld 800 mln zł. I będzie pochodziła z funduszu covidowego, który został wcześniej uchwalony przez Sejm" - powiedział.

Jak mówił, firmy te odnotowały spadek przychodów, nastąpiła również znaczna utrata płynności finansowej. "Zagrożone jest tak naprawdę w wielu przypadkach dalsze funkcjonowanie tych przedsięwzięć. A z tym się wiąże likwidacja miejsc pracy" - tłumaczył.

Przypomniał, że branża turystyczna otrzymała już wsparcie. "Te branże nie otrzymały tego wsparcia, stąd konieczność podjęcia tych działań, energicznych, szybkich i dlatego też w takim trybie wnioskujemy do Wysokiej Izby, żeby się tym zająć" - powiedział.

Jak powiedział Sipiera, ustawa ma trzy główne cele: wsparcie przedsiębiorców wymienionych branż, przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym oraz utrzymanie miejsc pracy.

Sipiera przekazał, że regulacja i zapisy tej ustawy m.in. dotyczą określenia terminu do składania wniosków o dofinansowanie. Projekt przewiduje określenie terminu końcowego, do którego mogą być składane wnioski o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników. Zgodnie z propozycją, wnioski będą mogły być składane do dnia 10 czerwca 2021 r.

Jak mówił poseł wnioskodawca, kolejne rozwiązania dotyczą m.in. zawieszenia stosowania ustawy z 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy; dodatkowego świadczenia postojowego dla branży turystycznej; dodatkowego świadczenia postojowego; uregulowania kwestii zwrotu dofinasowania; wymiany informacji między ZUS a KAS; kontroli ZUS; zmiany w dofinansowaniu części kosztów prowadzonej działalności gospodarczej; zmiany w obszarze pożyczki przeznaczonej na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy; wprowadzenia zmiany dot. Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i zadań realizowanych z tego Funduszu; przedłużenie finansowania dotychczasowych instrumentów, które są zapisane w ustawie z 2 marca tego roku; zwolnienie z ZUS; terminy składania wniosków o zwolnienie ze składek ZUS i obowiązki płatników składek; zawieszenie opłaty targowej - to jest sprawa m.in. samorządów; przedłużenie możliwości finansowania zadań z ZFŚP do 30 czerwca 2021r.

Wiceminister rozwoju, pracy i technologii Marek Niedużak wskazał, że trzonem rozwiązań ustawy jest to, że dla branż najbardziej poszkodowanych z powodu obostrzeń i które odczuwają skutki przeciwdziałań pandemii, zgodnie z projektowanymi zmianami, otrzymują wsparcie, które ma na celu m.in. utrzymanie miejsc pracy. "Stąd te zmiany w składkach ZUS. W tym projekcie jest propozycja, która mówi o tym, by zwolnić czasowo tych przedsiębiorców ze składek ZUS. Kolejnym narzędziem wsparcia jest świadczenie postojowe" - powiedział.

Posłowie przyjęli kilka poprawek, część z nich miała charakter doprecyzowujący i legislacyjny. Jedna z przyjętych poprawek - zgłoszona przez posła wnioskodawcę - ma na celu złagodzenie negatywnych skutków, jakie wywołuje dla mikroprzedsiębiorców pandemia.

"Zgodnie z tą projektowaną zmianą, starosta może na podstawie umowy udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. Warunkiem jest to, że aby ta dotacja była możliwa do przyznania, musi być ta działalność, która była niższa o co najamniej 40 proc. uzyskanych dochodów w październiku albo listopadzie w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r. Dotacja może wynieść do 5 tys. zł i może być później udzielona, jako umorzenie w przyszłości" - powiedział Sipiera prezentując poprawkę, którą następnie przyjęli posłowie.

Kolejna przyjęta przez komisję poprawka, także zgłoszona przez wnioskodawcę, dotyczyła jednorazowych dodatkowych świadczeń postojowych dla firm ujętych w projektowanej ustawie oraz zwolnień ze składek ZUS.

"Aby skorzystać z projektowanych rozwiązań konieczne jest prowadzenie na dzień 30 września 2020 r. przeważającej działalności (...) w swojej działalności głównej. Ponadto (...) wprowadzono dodatkowe świadczenie postojowe oraz zwolnienie ze składek ZUS dla firm z branży turystycznej. W celu sprawnej realizacji wskazanych instrumentów, niezbędne jest umożliwienie ZUS dostępu do baz danych, w zakresie oznaczenia działalności odpowiednimi kodami polskiej klasyfikacji działalności gospodarczej. Dlatego też proponuje się zobowiązanie GUS do przekazania niezbędnych informacji na żądanie ZUS. Proponuje się również doprecyzowanie treści delegacji ustawowej do Rady Ministrów dającej uprawnienie do określenia innych miesięcy zwolnienia ze składek ZUS niż listopad 2020 r." - wyjaśnił poprawkę Sipiera.

Komisja przyjęła także poprawkę zgodnie z którą organizatorzy turystyczni będą mogli składać do ZUS wnioski o zawieszenie składek. Oszacowane te koszty wynosiłyby około 32 mln zł. Jak zaznaczono, jeżeli przedsiębiorca skorzystał ze zwolnienia, jako agent turystyczny, nie będzie mógł już wystąpić o zwolnienie, jako organizator turystyki. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta