Na posiedzeniu plenarnym Sejmu za odrzuceniem uchwały Senatu głosowało 264 posłów, 165 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Nowelizacja ma wdrożyć dyrektywę, której celem jest rozwiązanie problemu nieuczciwych praktyk i promowanie zasady, że za tę samą pracę w tym samym miejscu powinno przysługiwać to samo wynagrodzenie, a także zapewnienie uczciwych warunków wynagrodzenia pracownikom delegowanym i równych warunków konkurencji między przedsiębiorstwami delegującymi pracowników a lokalnymi przedsiębiorstwami w kraju przyjmującym.

Obecne przepisy wymagają, aby pracownik delegowany otrzymywał przynajmniej pensję minimalną kraju przyjmującego, ale wszystkie składki socjalne odprowadzał w państwie, które go wysyła. Zmiany przepisów w tej sprawie przewidują wypłatę wynagrodzenia na takich samych zasadach, jak w przypadku pracownika lokalnego. Nowela ograniczy okres delegowania pracowników do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia go o 6 miesięcy na podstawie umotywowanego powiadomienia.

Według szacunków MRPiPS w minionym roku do czasowego wykonywania pracy w Polsce skierowanych było 31 tys. pracowników firm z zagranicy.

Podczas wcześniejszych prac w Sejmie do ustawy dodano szereg zmian związanych m.in. z epidemią COVID-19. Zaproponowano wydłużenie okresu stosowania pracy zdalnej w ten sposób, aby mogła być świadczona w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz przez 3 miesiące po ich odwołaniu.

Z kolei w art. 12 nowelizacji zaproponowano liberalizację stabilizującej reguły wydatkowej (SRW). Nowe przepisy wyłączają w 2021 r. z limitu wydatków objętych zakresem SRW wydatki inwestycyjne. We wtorek podczas posiedzenia senackiej komisji budżetu przedstawiciel resortu finansów wskazywał, że przepis ten dotyczy tylko przyszłego roku i ma on zapobiec ograniczaniu inwestycji publicznych.

Większość przepisów ustawy ma wejść w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.(PAP)

autorka: Olga Zakolska