Sejm w piątek opowiedział się przeciwko uchwale Senatu w sprawie odrzucenia nowelizacji ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Oznacza to, że nowela trafi teraz do podpisu prezydenta.

Na posiedzeniu plenarnym Sejmu za odrzuceniem uchwały Senatu głosowało 264 posłów, 165 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Nowelizacja ma wdrożyć dyrektywę, której celem jest rozwiązanie problemu nieuczciwych praktyk i promowanie zasady, że za tę samą pracę w tym samym miejscu powinno przysługiwać to samo wynagrodzenie, a także zapewnienie uczciwych warunków wynagrodzenia pracownikom delegowanym i równych warunków konkurencji między przedsiębiorstwami delegującymi pracowników a lokalnymi przedsiębiorstwami w kraju przyjmującym.

Obecne przepisy wymagają, aby pracownik delegowany otrzymywał przynajmniej pensję minimalną kraju przyjmującego, ale wszystkie składki socjalne odprowadzał w państwie, które go wysyła. Zmiany przepisów w tej sprawie przewidują wypłatę wynagrodzenia na takich samych zasadach, jak w przypadku pracownika lokalnego. Nowela ograniczy okres delegowania pracowników do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia go o 6 miesięcy na podstawie umotywowanego powiadomienia.

Według szacunków MRPiPS w minionym roku do czasowego wykonywania pracy w Polsce skierowanych było 31 tys. pracowników firm z zagranicy.

Podczas wcześniejszych prac w Sejmie do ustawy dodano szereg zmian związanych m.in. z epidemią COVID-19. Zaproponowano wydłużenie okresu stosowania pracy zdalnej w ten sposób, aby mogła być świadczona w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz przez 3 miesiące po ich odwołaniu.

Z kolei w art. 12 nowelizacji zaproponowano liberalizację stabilizującej reguły wydatkowej (SRW). Nowe przepisy wyłączają w 2021 r. z limitu wydatków objętych zakresem SRW wydatki inwestycyjne. We wtorek podczas posiedzenia senackiej komisji budżetu przedstawiciel resortu finansów wskazywał, że przepis ten dotyczy tylko przyszłego roku i ma on zapobiec ograniczaniu inwestycji publicznych.

Większość przepisów ustawy ma wejść w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.(PAP)

autorka: Olga Zakolska