Sejmowa Komisja ASW zarekomendowała odrzucenie poprawek do projektu wsparcia służb mundurowych wprowadzającego m.in. dodatki motywacyjne dla funkcjonariuszy służb podległych MSWiA oraz SW. Część poprawek zakładała wprowadzenie dodatków również dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Chodzi o rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra SWiA oraz Służby Więziennej. Proponowane przepisy zakładają wprowadzenie m.in. dwustopniowych dodatków motywacyjnych.

Zgodnie z propozycją funkcjonariusz Policji, SG, SOP, PSP i SW, który zamiast odejść na emeryturę zdecyduje się pozostać w służbie, uzyska dodatek motywacyjny. Będzie on przyznawany zamiast emerytury: po 25 latach służby w wysokości 1,5 tys. zł brutto miesięcznie, a po 28,5 latach służby w wysokości 2,5 tys. zł brutto miesięcznie.

W trakcie drugiego czytania poprawki do projektu zgłosiły kluby parlamentarne KO, Lewicy oraz PSL-Kukiz`15. Najważniejsze z nich dotyczyły przyznania analogicznych dodatków funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej.

Wiceminister SWiA Maciej Wąsik na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW) wniósł o odrzucenie tych poprawek. Zaznaczył jednocześnie, że w przyszłości rozwiązanie to może zostać rozszerzone na pozostałe służby.

"Jeżeli ten system rzeczywiście będzie się samofinansować, tzn. niewypłacone emerytury sfinansują dodatki przedemerytalne (...), to jestem przekonany że niezwykle szybko rozszerzymy te rozwiązania na pozostałe służby, które nie zostały tym systemem objęte" - zapewnił Wąsik.

Wąsik zwracając się do celników zapewnił, że w takiej sytuacji będzie pierwszą osobą, która będzie się domagała od Ministra Finansów nowelizacji odpowiednich ustaw.

Wcześniej Zdzisław Sipiera (PiS), przedstawiając sprawozdanie komisji podkreślił, że proponowana ustawa jest ustawą bardzo wyczekiwaną przez środowiska służb mundurowych. Przypomniał, że na ostatnim posiedzeniu komisja ASW jednogłośnie przyjęła sprawozdanie podkomisji i zarekomendowała przyjęcie ustawy.

Poparcie dla ustawy podczas drugiego czytania zapowiedziały wszystkie kluby poselskie.

Oprócz wprowadzenia dodatków motywacyjnych - zgodnie z rządową propozycją - funkcjonariuszowi będzie przysługiwać również zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną, jeżeli postępowanie karne prowadzone w związku z wykonywaniem przez niego czynności służbowych zakończy się wyrokiem uniewinniającym lub zostanie umorzone.

Projekt reguluje również kwestię ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy - za wiek, staż i trudne warunki służby, a także proponuje wprowadzenie przejrzystych zasady i procedur prowadzenia postępowań dyscyplinarnych w Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa.

Projekt zakłada również ujednolicenie przepisów dotyczących wyżywienia formacji mundurowych oraz szczegółowo określa warunki otrzymywania tzw. wyżywienia w naturze, a także wprowadza możliwość przyznawania świadczenia pieniężnego zamiast wyżywienia w naturze.

Zgodnie z propozycją używane pojazdy pożarnicze sprowadzane z zagranicy, nie będą poddane obowiązkowi uzyskania świadectwa dopuszczenia, lecz opinii technicznej. Zmiany mają wychodzić naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym m.in. przez OSP.

Projektowane regulacje miałyby zacząć obowiązywać od 1 października 2020 r. z wyjątkiem części przepisów, które miałyby wejść w życie z dniem 30 listopada 2020 r. oraz 1 stycznia 2021 r. (PAP)

Autor: Marcin Chomiuk