Rada Nadzorcza Pekao powołała z dniem 22 kwietnia, dotychczasowego wiceprezesa banku, b. wiceministra finansów na prezesa Pekao bieżącej wspólnej kadencji, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego oraz z chwilą uzyskania takiej zgody - podał bank w komunikacie.

"21 kwietnia 2020 r. Rada Nadzorcza banku, po ocenie odpowiedniości, powołała, z dniem 22 kwietnia 2020 r., pana Leszka Skibę, dotychczasowego wiceprezesa zarządu banku, na funkcję prezesa zarządu banku bieżącej wspólnej kadencji, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego oraz z chwilą uzyskania takiej zgody" - poinformował bank w komunikacie w nocy z wtorku na środę.

Jak dodano, do chwili spełnienia tych warunku, od którego uzależnione jest powołanie Skiby na funkcję prezesa zarządu banku, rada nadzorcza powierzyła mu kierowanie pracami zarządu.

14 kwietnia br. rada nadzorcza włączyła Skibę w skład zarządu Pekao, powierzając mu funkcję wiceprezesa. Skiba od 2015 r. do 2020 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, gdzie odpowiadał za nadzór nad polityką makroekonomiczną oraz nad legislacją w obszarze podatkowym w latach 2016-2017 i wsparcie legislacji dotyczącej rynków finansowych i kapitałowych. Przygotował również zarys reformy systemu budżetowego. Od marca 2019 r. do kwietnia 2020 r. pełnił funkcję przewodniczącego Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

W latach 2009-2015 pracował w Narodowym Banku Polskim w Instytucie Ekonomicznym, gdzie, pełniąc funkcję eksperta ekonomicznego, brał czynny udział w pracach nad raportem NBP wskazującym na konsekwencje członkostwa Polski w strefie euro oraz opracowywał analizy i raporty dotyczące w szczególności gospodarki strefy euro i prognozowania wskaźników makroekonomicznych w strefie euro.

Leszek Skiba ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne, gdzie uzyskał tytuł magistra. Jest autorem licznych publikacji z dziedziny swojej pracy zawodowej oraz działalności publicznej

W komunikacie napisano, że zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Leszek Skiba nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec banku, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Skiba nie jest też wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Bank w komunikacie poinformował, że dotychczasowy prezes Pekao Marek Lusztyn, we wtorek "w uzgodnieniu z radą nadzorczą banku, złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu banku". Zaznaczono przy tym, że Lusztyn "nie zrezygnował z członkostwa w zarządzie banku".

"Rezygnacja nie zawierała przyczyny jej złożenia. Jednocześnie rada nadzorcza banku, po ocenie odpowiedniości, powierzyła panu Markowi Lusztynowi funkcję wiceprezesa zarządu banku oraz, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego oraz z chwilą uzyskania takiej zgody, powierzyła panu Markowi Lusztynowi funkcję wiceprezesa zarządu banku nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności banku" - czytamy w komunikacie.

Lusztyn od prawie 20 lat związany jest z Grupą Banku Pekao. Od lipca 2017 r. zasiadał na stanowisku wiceprezesa nadzorując obszar zarządzania ryzykiem w banku oraz pełniąc funkcje członka rad nadzorczych w spółkach zależnych: Pekao Leasing, Pekao Bank Hipoteczny, Pekao Investment Banking. Przed objęciem funkcji wiceprezesa Pekao Lusztyn przez blisko 10 lat pracował w strukturach międzynarodowych Grupy UniCredit.

Ponadto bank poinformował, że we wtorek RN banku, po ocenie odpowiedniości, powołała, ze skutkiem od środy, 22 kwietnia br., Krzysztofa Kozłowskiego w skład zarządu banku bieżącej wspólnej kadencji na wiceprezesa Pekao.

Kozłowski od kwietnia 2015 r. do grudnia 2015 r. pełnił funkcję członka rady nadzorczej Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Od grudnia 2015 r. do września 2016 r. był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Od września 2016 r. do stycznia 2018 r. był wojewodą zachodniopomorskim. W okresie od stycznia 2018 r. do kwietnia 2020 r. pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

"Dodatkowo, w dniu 21 kwietnia 2020 r., pan Marcin Gadomski złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa zarządu banku oraz ze składu zarządu banku. Rezygnacja nie zawierała przyczyny jej złożenia. Pan Marcin Gadomski pozostaje pracownikiem banku" - napisano. Gadomski odpowiadał za pion ryzyka.

Bank w komunikacie poinformował, że rada nadzorcza banku na wtorkowym posiedzeniu powołała, z dniem podjęcia uchwały, Grzegorza Janasa, obecnego członka RN, na przewodniczącego rady nadzorczej Pekao bieżącej wspólnej kadencji.

Bank Pekao został założony w 1929 r., posiada ok. 200 mld zł aktywów, obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych. Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.