Po styczniu 2020 roku dochody budżetu państwa były wyższe o 1,5 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego.

Według szacunkowych danych MF deficyt budżetu w 2019 r. wyniósł 13,7 mld zł.

W styczniu 2020 roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

- dochody z podatku VAT były wyższe o 6,1 proc. r/r (tj. ok. 1,3 mld zł),

- dochody z podatku PIT były niższe o 3,6 proc. r/r (tj. ok. 0,2 mld zł),

- dochody z podatku CIT były niższe o 1,6 proc. r/r (tj. ok. 0,1 mld zł),

- dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 1,8 proc. r/r (tj. ok. 0,1 mld zł),

- dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 29,2 proc. r/r (tj. ok. 0,1 mld zł).

Po styczniu 2020 roku wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 2,9 mld zł i było wyższe o ok. 0,4 mld zł (tj. 13,8 proc.) w stosunku do wykonania po styczniu 2019 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa po pierwszym miesiącu 2020 r. wyniosło 36,8 mld zł, tj. 8,5 proc. planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2019 (32,1 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 4,7 mld zł, tj. 14,6 proc., głównie w ramach rozliczenia z budżetem ogólnym UE (więcej o 1,7 mld zł), dotacji przekazanej dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o 1,0 mld zł) oraz z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 0,7 mld zł).

Jednocześnie wydatki na obsługę długu skarbu państwa były niższe o 0,6 mld zł r/r. (PAP Biznes)