Afera GetBack, rekompensacie dla TVP i Polskiego Radia, zmiany w strukturze rządu, podwyżki dla emerytów, walka ze szkodnikami w rolnictwie, senackie inicjatywy ustawodawcze - to niektóre tematy 4. posiedzenia Senatu. Izba zbiera się w środę na trzydniowym posiedzeniu.

Podczas posiedzenia Senat ma m.in. wysłuchać informacji premiera na temat sytuacji klientów GetBack SA. Informacja ma dotyczyć też ochrony konsumentów przez instytucje państwowe przed niezgodną z prawem działalnością GetBack SA oraz o działaniach podjętych w celu umożliwienia odzyskania środków zainwestowanych w obligacje GetBack SA.

Senatorowie zajmą się też nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych. Przewiduje ona wprowadzenie rekompensaty w łącznej wysokości 1,95 mld zł w 2020 r. dla TVP i Polskiego Radia w związku z utraconymi wpływami. Senacka komisja kultury wniosła o odrzucenie tej ustawy.

W programie posiedzenia Senatu jest też nowelizacja ustawy o działach administracji rządowej. Jej głównym celem jest dostosowanie struktury administracji rządowej do nowych zadań. Ustawa tworzy dwa nowe działy – Aktywów Państwowych i Klimatu. Ponadto przesuwa kompetencje odnośnie działań promocyjnych do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ma umożliwić powołanie Michała Wosia, zgodnie z zapowiedziami, na stanowisko ministra środowiska. Na razie, od listopada jest on jedynie ministrem-członkiem Rady Ministrów.

Senatorowie będą się również zajmować ustawą o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Zakłada ona, że emeryci i renciści corocznie będą otrzymywać dodatkowe świadczenie w wysokości najniższej emerytury. Większość "trzynastek" zostanie wypłacona w kwietniu. W tym roku dodatkowe świadczenia wyniosą 1200 zł brutto.

Z kolei inna ustawa - nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przewiduje, że od marca emerytury i renty wzrosną o co najmniej 70 zł brutto. Najniższe wyniosą 1200 zł brutto. W związku z nią z 1600 zł do 1700 zł wzrośnie także próg dochodowy przy świadczeniu dla osób niesamodzielnych.

Senat zajmie się także ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 czyli tzw. ustawą okołobudżetową. Jest ona ściśle związana z projektem ustawy budżetowej na przyszły rok. Przewidziane w niej propozycje odpowiadają kwotom ujętym w projekcie budżetu i zapewniają jego prawidłową realizację. Prezentując w ramach pierwszego czytania budżetu na 2020 rok w Sejmie projekt ustawy okołobudżetowej minister finansów Tadeusz Kościński przekonywał, że umożliwia ona "realizację określonych zadań ze środków państwowych funduszy celowych". "Ponadto, przewiduje się zachowanie ciągłości systemu wspierania wynagrodzeń pracowników Powiatowych Urzędów Pracy środkami funduszu pracy" - mówił. Dodał, że "projekt przewiduje także szereg działań, które pozwolą na skuteczniejszą realizację zadań w roku bieżącym takich podmiotów jak Państwowe Gospodarstwo Wodne +Wody Polskie+ czy Krajowy Zasób Nieruchomości".

Znajdująca się porządku obrad Senatu nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ma natomiast usprawnić nadzór nad jej funkcjonowaniem i m.in. pionizację struktury Inspekcji.

Nowela Kodeksu postępowania cywilnego wprowadza Prostą Spółkę Akcyjną - nową formę prawną, która ma ułatwić rozwój startupów poprzez uproszczenie i elektronizację procedur, również w zakresie ich rejestracji.

Celem nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym, która także jest w porządku obrad Senatu, jest m.in. powstrzymanie degradacji infrastruktury kolejowej, nieeksploatowanych lub wygaszanych linii. Nowela będzie wspierać program Kolej Plus.

Celem z kolei noweli ustawy - o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - jest wdrożenie działania "dobrostan zwierząt". Nowe przepisy zakładają, że rolnicy hodujący krowy i świnie będą mogli otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe, jeśli poprawią warunki utrzymania zwierząt ponad wymagane normy, np. zwiększając powierzchnię przypadającą na zwierzę o co najmniej 20 proc. ponad wymogi minimalne, albo dając zwierzętom dostęp do pastwiska lub wybiegu.

Dwie ustawy - o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz o ochronie roślin przed agrofagami, znajdujące się w porządku obrad Senatu, zawierają m.in. regulacje, których celem jest ograniczenie ryzyka zawleczenia do Polski nowych agrofagów, wirusów, bakterii, grzybów, organizmów grzybopodobnych, nicieni, owadów i roztoczy, atakujących rośliny.

Natomiast ustawa o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych powierza Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zadania w zakresie nadzoru nad jakością handlową artykułów na wszystkich etapach obrotu: produkcji, przetwarzania i dystrybucji.

Senat zajmie się także nowelą ustawy – Prawo budowlane, upraszczającą i przyspieszającą proces budowlany. Wprowadza ona m.in. podział projektu budowlanego na: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny.

Izba zajmie się również nowelą ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która zakłada m.in. możliwość dofinansowania działań związanych z poprawą bezpieczeństwa użytkowania budynków z tzw. wielkiej płyty oraz budynków komunalnych.

Z kolei nowela ustawy – Prawo geologiczne i górnicze doprecyzuje zapisy nowelizacji ustawy z 11 lipca 2014 r. odnośnie przepisów, które należy stosować do postępowań administracyjnych wszczętych przed 31 grudnia 2014 r. i dotychczas niezakończonych, dotyczących udzielenia koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, z wyłączeniem złóż węglowodorów.

Senatorowie będą się także zajmować trzema własnymi inicjatywami ustawodawczymi. Pierwsza to nowelizacja ustawy o finansach publicznych. Jej celem jest zmniejszenie z 60 proc. do 40 proc. limitu udziału środków unijnych w finansowaniu programów, projektów lub zadań, co ma pozwolić zwiększyć liczbę projektów unijnych.

Druga inicjatywa to projekt ustawy o łódzkim związku metropolitalnym, którego utworzenie ma umożliwić sprawniejsze wykonywanie zadań publicznych, w szczególności tych związanych z infrastrukturą transportową. Byłaby to druga metropolia w Polsce, po śląskiej.

Trzecia inicjatywa to nowela ustawy Prawo o ruchu drogowym. Wprowadza ona możliwość wszczęcia postępowania egzekucyjnego w przypadku, gdy usunięty z drogi pojazd zostanie wydany bez uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie. To wykonanie wyroku TK.