Zwolnienia od podatku będą mogli uzyskać marynarze pracujący nie tylko na statkach pod polską banderą - stanowi nowela ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do której Senat nie zgłosi w sobotę poprawek.

Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 64 senatorów, nikt nie był przeciw, żaden senator nie wstrzymał się od głosu. Teraz nowela trafi do podpisu prezydenta.

Nowe przepisy mają na celu realizację stanowiska Komisji Europejskiej, przedstawionego w toku postępowania w sprawie notyfikacji środka pomocowego dla armatorów statków morskich, przyjętego w ustawie z 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu, który zmieniał art. 21 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – "ustawy o PIT".

Środek pomocowy polega obecnie na zwolnieniu z podatku dochodowego dochodów marynarzy uzyskanych z tytułu pracy na statkach morskich o polskiej przynależności, wykonywanej łącznie przez okres co najmniej 183 dni w roku podatkowym, w żegludze międzynarodowej na statkach wykorzystywanych do przewozu ładunku lub pasażerów.

Według Komisji Europejskiej przepis ten należy rozszerzyć na statki morskie o przynależności państw członkowskich UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), aby zapobiec dyskryminacji tych państw; takie rozwiązanie stosowane jest też w innych państwach członkowskich.

Nowela stanowi, że marynarze pracujący nie tylko na statkach pod polską banderą, ale także pod banderami państw unijnych i EOG, będą mogli uzyskać zwolnienie od podatku.

W nowych przepisach ujęto też zmianę minimalnego okresu pracy na statkach morskich, warunkującego prawo do nabycia zwolnienia podatkowego przez zastąpienie terminu "okres przekraczający 183 dni" sformułowaniem "co najmniej 183 dni". Zwolnienie bowiem przysługiwać powinno marynarzom pod warunkiem przepracowania na morzu przynajmniej połowy roku kalendarzowego, czyli "co najmniej 183 dni".

Nie ulegnie zmianie obowiązek podatkowy marynarzy; nowela wprowadza natomiast możliwość uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego marynarzy mających miejsce zamieszkania na terytorium Polski, a pracujących na statkach pod banderą państwa członkowskiego UE lub EOG, którzy spełnią kryteria określone w projekcie.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2020 r. (PAP)

autor: Magdalena Jarco