Szczegółowe regulacje odnoszące się do informatyzacji postępowań administracyjnych oraz elektronicznego obiegu akt i dokumentów w sądach administracyjnych zawiera projekt przepisów, który we wtorek przyjął rząd.

Propozycja nowelizacji Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi autorstwa Ministerstwa Cyfryzacji jest jednym z kolejnych etapów wprowadzanej od kilku lat informatyzacji postępowań sądowych. Nowe rozwiązania miałyby wejść w życie 31 maja br.

Jeszcze w 2016 r. w życie weszła nowelizacja kodeksów: cywilnego oraz postępowania cywilnego, która wprowadziła informatyzację spraw cywilnych i przewidziała m.in. możliwość wnoszenia drogą elektroniczną pism procesowych w takich sprawach.

Z kolei - jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu - przyjęty we wtorek przez rząd projekt "uzupełnia i doprecyzowuje ustawę z 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznie oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła elektronizację postępowania sądowoadministracyjnego".

"Obecnie trwają prace nad systemem teleinformatycznym, który będzie wykorzystywany przez wszystkie sądy administracyjne w Polsce do obsługi tego postępowania. System ten umożliwi stronom i uczestnikom postępowania m.in. korzystanie z elektronicznej komunikacji z sądem w ich sprawach. Sądom zaś zapewni możliwość prowadzenia akt w postaci elektronicznej, a przede wszystkim pozwoli na optymalizację efektywności pracy sędziów i pracowników sądów administracyjnych" - zaznaczył CIR.

Przyjęty projekt ma umożliwić sądom administracyjnym wprowadzenie systemu teleinformatycznego do obsługi postępowań. "Zapewni także obywatelom i instytucjom publicznym możliwość niezakłóconej i bezpiecznej realizacji w systemie teleinformatycznym różnych czynności procesowych oraz ujednolicenie systemu prawnego związanego z informatyzacją postępowania sądowego przez wprowadzenie (...) rozwiązań prawnych analogicznych do tych obowiązujących obecnie w postępowaniu cywilnym. Ponadto wprowadzane zmiany mają zapobiec wydłużeniu czasu trwania postępowania przed sądami administracyjnymi" - zapowiedziano w komunikacie po posiedzeniu rządu.

W projekcie określono m.in. formę, w jakiej dokumenty sądowe mogą być utrwalane w przypadkach akt sprawy prowadzonej w postaci elektronicznej, a także zmieniono regulacje odnoszące się do wymogów formalnych pism procesowych, m.in. przez wprowadzenie wymogu podawania przez strony postępowania, ich przedstawicieli lub pełnomocników procesowych numerów PESEL, KRS, NIP i REGON. "Wprowadzenie takiego wymogu jest niezbędne dla prawidłowego i sprawnego działania przyszłego systemu teleinformatycznego do obsługi postępowania sądowoadministracyjnego, który obejmować będzie miliony potencjalnych użytkowników. Chodzi o zapewnienie możliwości odpowiedniego zarządzania danymi dotyczącymi stron postępowania przed sądami administracyjnymi oraz ich przedstawicieli lub pełnomocników procesowych, które pozwoliłoby na jednoznaczną ich identyfikację i tym samym bezpieczne korzystanie z systemu" - zaznaczono.

Projekt ma też doprecyzować przepisy dotyczące doręczeń, w tym elektronicznych. Natomiast prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego będzie uprawniony do opracowania wzorów dokumentów elektronicznych, które będą mogły być wykorzystywane w postępowaniu w sprawach sądowoadministracyjnych. "Chodzi w szczególności o wzór skargi administracyjnej, co będzie dużym ułatwieniem dla uczestników postępowania" - napisał CIR. (PAP)

autor: Marcin Jabłoński