68 proc. Polaków oceniło 2018 r. jako dobry dla ich rodzin, 69 proc. określiło go jako dobry w wymiarze osobistym - wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez CBOS. Jak podkreślają autorzy badania, to najlepsze oceny od 1989 roku.

Z sondażu wynika, że 21 proc. ankietowanych oceniło, że 2018 r. był dla nich osobiście "ani dobry, ani zły". 10 proc. uważa, że był zły. Z kolei 25 proc. Polaków uznało, że miniony rok był "ani dobry, ani zły" dla ich rodzin, 6 proc. oceniło go jako zły.

Autorzy badania zwrócili uwagę, że oceny minionego roku w wymiarze osobistym i rodzinnym zależą przede wszystkim od postrzegania warunków materialnych gospodarstwa domowego oraz wieku badanych. "Co dość oczywiste, im większe zadowolenie z sytuacji materialnej, tym więcej pozytywnych ocen ubiegłego roku, a mniej opinii negatywnych i ambiwalentnych" - zaznaczono.

W ocenie 11 proc. pracujących zawodowo, rok 2018 był bardzo dobry dla ich zakładów pracy, 41 proc. ocenia go w tym wymiarze jako dobry, a 16 proc. – jako dość dobry. Mniej niż co dziesiąty (9 proc.) pracujący ocenia, że mijający rok był dla ich miejsca pracy zły, a 18 proc. ocenia go w tym aspekcie ambiwalentnie.

W sondażu zwrócono uwagę, że znaczenie dla oceny, jaki był rok 2018 dla zakładu pracy respondenta, ma jego charakter własnościowy, przy czym istotnie częściej pozytywnie oceniają go pracujący w sektorze prywatnym poza rolnictwem lub w przedsiębiorstwach o mieszanym kapitale prywatnym i publicznym niż zatrudnieni w instytucjach państwowych, sektorze publicznym lub pracujący w prywatnych gospodarstwach rolnych.

W badaniu zapytano Polaków: jaki był 2018 rok dla Polski. 50 proc. ankietowanych uważa, że był on dobry dla naszego kraju. 16 proc. oceniło go jako zły. 30 proc. respondentów uważa, że mijający rok był "ani dobry ani zły".

W sondażu podkreślono, że oceny roku 2018 w odniesieniu do Polski różnicuje przede wszystkim stosunek badanych do obecnego rządu. Większość zdecydowanych zwolenników rządu Mateusza Morawieckiego uważa, że mijający rok był dla naszego kraju co najmniej dobry. Wśród umiarkowanych zwolenników obecnego gabinetu dominują opinie dobre i dość dobre. Respondenci deklarujący obojętność wobec rządu również najczęściej twierdzą, że mijający rok był, ogólnie rzecz biorąc, dla naszego kraju dobry. Połowa umiarkowanych przeciwników rządu ocenia rok 2018 w kontekście polskich spraw ambiwalentnie, natomiast większość zdecydowanych przeciwników uważa, że był on co najmniej "raczej zły".

Na oceną mijającego roku mają wpływ również sympatie partyjne ankietowanych. "O ile większość badanych deklarujących zamiar głosowania w hipotetycznych wyborach do Sejmu na listy firmowane przez Prawo i Sprawiedliwość ocenia, że rok 2018 był dla Polski co najmniej dobry, to w potencjalnym elektoracie Platformy Obywatelskiej oraz Sojuszu Lewicy Demokratycznej dominują oceny ambiwalentne i negatywne" - wskazują autorzy badania.

Dość podzielone są opinie Polaków o tym, jakim rokiem dla świata był mijający 2018. 28 proc. uważa, że był on dobry, 25 proc. oceniło mijający rok jako zły. 37 proc. respondentów podsumowało 2018 rok jako "ani dobry ani zły". Zdania w tej kwestii nie miało 10 proc. ankietowanych. "Co ciekawe, również oceny mijającego roku w odniesieniu do świata różnicują przede wszystkim deklarowane poglądy polityczne. Im bliżej prawej strony skali, tym więcej ocen pozytywnych, a mniej negatywnych i odwrotnie – im bardziej na lewo sytuują się badani, tym częściej oceniają, iż mijający rok był dla świata zły, a rzadziej – że dobry" - zwrócono uwagę w sondażu.

"Oceny roku 2018 w wymiarze prywatnym i publicznym pokazują, że dla Polaków był to kolejny wyjątkowo dobry rok. Oceny sytuacji osobistej i rodzinnej oraz kondycji zakładów pracy są dziś najlepsze od przełomowego roku 1989. W opinii społecznej rok miniony był dobry także dla Polski – najlepszy po 1989 roku. Z mniejszym entuzjazmem oceniana jest sytuacja światowa (najczęstsze są oceny ambiwalentne), ale generalnie można powiedzieć, iż w oczach Polaków mijający rok był jednym z pięciu najlepszych dla świata w ostatnim trzydziestoleciu, choć daleko mu do roku 1989" - podkreślili autorzy badania.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" (343) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich face-to-face wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 29 listopada – 9 grudnia 2018 roku na liczącej 942 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. (PAP)

Autor: Paweł Żebrowski