Sejm uchwalił w czwartek ustawę o europejskich partiach politycznych i europejskich fundacjach politycznych; reguluje ona sytuację europejskich ugrupowań i fundacji, które chciałyby ulokować swoją siedzibę w Polsce.

Ustawę poparło 388 posłów, 21 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

Projekt ustawy przygotował rząd. Dotyczy on zapewnienia możliwości stosowania w Polsce rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ws. statusu i finansowania europejskich partii politycznych (EPP) i europejskich fundacji politycznych (EFP).

Europejska partia polityczna - w rozumieniu unijnego rozporządzenia - to organizacja realizująca program polityczny na szczeblu europejskim i zrzeszająca partie krajowe. Musi być zarejestrowana przez Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych, działający przy Parlamencie Europejskim.

Europejska fundacja polityczna to organizacja powiązana z europejską partią polityczną, wspierająca i uzupełniająca jej cele; fundacja musi być również zarejestrowana przez wspomniany Urząd.

Ustawa reguluje powstanie, organizację, zasady działalności oraz likwidacji EPP i EFP posiadających siedzibę w Polsce, a także zasady działalności na terytorium Polski EPP i EFP posiadających siedzibę w innym państwie członkowskim UE. Obecnie żadna EPP i EFP nie ma swojej siedziby w Polsce.

Ustawa wyłącza europejskie partie i fundacje z grona podmiotów uprawnionych w Polsce m.in. do udziału w wyborach, a także do inicjowania referendów lokalnych i ogólnokrajowych oraz uczestnictwa w kampaniach referendalnych.

Ustawa o EPP i EFP zawiera także regulacje dotyczące powstawania i likwidacji europejskich partii i fundacji, a także powstawania EFP z przekształcenia stowarzyszenia, które nie jest wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS. Ustawa daje uprawnienie Prokuratorowi Generalnemu do wystąpienia z wnioskiem o wykreślenie europejskiej partii politycznej z rejestru z powodu poważnego naruszenia obowiązków przewidzianych w prawie krajowym. (PAP)