Ułatwienia dla przedsiębiorców, związane przede wszystkim z uproszczeniem procedury obiegu dokumentów w przypadku gospodarowania odpadami - zakłada przygotowany przez resort środowiska projekt nowelizacji ustawy o odpadach.

Projekt w poniedziałek znalazł się na stronie Rządowego Centrum Legislacji i ma być poddany konsultacjom.

Nowelizacja ustawy o odpadach, jak pisze MŚ w uzasadnieniu, "wynika z konieczności pilnego doprecyzowania przepisów odnoszących się do funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), nad której utworzeniem obecnie toczą się intensywne prace".

Z uzasadnienia bowiem wynika, że w ramach prac nad BDO zidentyfikowano szereg problemów do rozwiązania, takich jak m.in.: "niedostosowanie reguły wydatkowej do zmienionego harmonogramu prac nad BDO"; "przesyłanie listowne przez marszałków województw do podmiotów wpisanych do rejestru zawiadomień o aktywacji konta w rejestrze oraz o nadanym loginie i haśle do systemu, co generuje koszty i nie jest zgodne z zasadą zasobooszczędności"; "brak doszczegółowienia przepisów w sposób zapewniający od dnia 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odpadów wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO".

W przygotowanym przez MŚ projekcie, jak wynika z Oceny Skutków Regulacji, przewiduje się szereg ułatwień dla przedsiębiorców. Polegają one na zniesieniu obowiązku (przy składaniu wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami) dołączania oryginałów takich dokumentów, jak m.in.: dowód uiszczenia opłaty rejestrowej; dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia finansowego; zaświadczenia wydane przez bank prowadzący rachunek organizacji o wpłatach różnych wymaganych kwot.

W noweli "wprowadzona zostanie również możliwość przekazywania przez BDO dokumentów potwierdzających zbieranie, odzysk i recykling odpadów opakowaniowych, odpadów powstałych z olejów smarowych i opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów".

Ponadto, "w celu ułatwienia zbudowania systemu elektronicznego oraz wprowadzania danych do BDO wzory odpowiednich formularzy zastąpione zostaną zakresami informacji".

"Proponuje się również rozszerzenie BDO o moduł obejmujący dokumenty potwierdzające zbieranie, odzysk i recykling odpadów opakowaniowych, odpadów powstałych z olejów smarowych i opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów. Obecnie dokumenty te są wystawiane i przekazywane odpowiednim podmiotom w formie papierowej, co generuje koszty zarówno po stronie podmiotów je wystawiających jak i po stronie podmiotów przechowujących te dokumenty, w szczególności marszałków województw. Wprowadzenie elektronicznego potwierdzania zagospodarowania ww. odpadów ułatwi też analizę tych dokumentów przez marszałków województw" - czytamy w OSR.

Uruchomienie elektronicznej bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarki odpadami (BDO) oraz zmiany w sposobie raportowania odbieranych śmieci zakładała nowelizacja ustawy o odpadach, uchwalona w końcu ub. roku.

Powstanie takiej elektronicznej bazy o odpadach ma pozwolić na ściślejszą kontrolę przekazywania odpadów komunalnych odbieranych m.in. od właścicieli nieruchomości. W bazie mają być gromadzone informacje m.in. o: wprowadzanych do obiegu produktach w opakowaniach, olejach smarowych, oponach, zużytym sprzęcie elektronicznym, bateriach i akumulatorach oraz odpadach z nich powstających. Znaleźć się też tam mają również dane nt. osiąganych poziomów zbierania, odzysku i recyklingu.

Nowe wymagania w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. (PAP)