W 2017 r. znacząco poprawiła się sytuacja finansów publicznych, utrzymano ich stabilność przy jednoczesnym wspieraniu inkluzywnego wzrostu gospodarczego - oceniła w czwartek minister finansów Teresa Czerwińska.

Wcześniej w czwartek Sejm przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r. i udzielił rządowi absolutorium.

"Z wielu względów był to bardzo dobry budżet. W 2017 r. znaczącej poprawie uległa sytuacja finansów publicznych. Zrealizowany został cel utrzymania stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym wspieraniu inkluzywnego wzrostu gospodarczego, który jest zgodny ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" - powiedziała cytowana w komunikacie MF minister finansów Teresa Czerwińska.

"Istotna w kontekście zeszłorocznego budżetu jest także - znacząca w odniesieniu do założeń - redukcja deficytu budżetowego, zmniejszenie o 3,4 mld zł państwowego długu publicznego, wysoki wzrost PKB oraz poprawiająca się sytuacja na rynku pracy" - dodała.

Zgodnie z przyjętym w czwartek przez Sejm sprawozdaniem z wykonania budżetu państwa w 2017 r., deficyt budżetu państwa wyniósł 25,4 mld zł i był o 20,8 mld zł mniejszy niż w 2016 roku.

W porównaniu do 2016 r. wpływy podatkowe wzrosły o ponad 40 mld zł.

Jak podaje MF, dochody budżetu państwa zostały zrealizowane w 2017 r. w wysokości 350,4 mld zł i były wyższe o 25 mld zł w stosunku do kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2017, tj. o 7,7 proc. "Na wyższe niż przewidywane w ustawie wykonanie dochodów wpłynęło przede wszystkim większe zrealizowanie wpływów z podatków, co było efektem podjętych przez administrację skarbową działań uszczelniających system podatkowy oraz lepszej niż pierwotnie planowano sytuacji makroekonomicznej" - uzasadnia resort finansów.

W roku 2017 wpływy podatkowe budżetu wzrosły o ponad 40 mld zł, w tym wpływy z VAT – 30 mld zł. "To wzrost aż o 15,4 proc. w porównaniu do 2016 r." - zauważa MF.

Podkreślono, że w 2017 r. znaczącej poprawie uległa sytuacja finansów publicznych. Relacja deficytu sektora general government do PKB uległa poprawie o 0,6 pkt procentowego z minus 2,3 proc. do minus 1,7 proc.

Zgodnie z informacją resortu finansów wydatki budżetu państwa wykonane zostały w 2017 r. w wysokości 375,8 mld zł i były niższe o 9 mld zł w stosunku do kwoty ustalonej w ustawie budżetowej na rok 2017, tj. o 2,3 proc. "Niższe niż planowano w ustawie budżetowej wykonanie wydatków było efektem przede wszystkim niepełnego rozdysponowania rezerw celowych, a także środków w zakresie dotacji i subwencji oraz wydatków bieżących" - tłumaczy MF.

"Deficyt budżetu państwa został zrealizowany w wysokości 25,4 mld zł. W stosunku do ustalonego w ustawie budżetowej na 2017 r. nieprzekraczalnego poziomu 59,3 mld zł i był on niższy o 34 mld zł, tj. o 57,3 proc." - czytamy w komunikacie.

MF przypomina, że wzrost Produktu Krajowego Brutto wyniósł 4,6 proc., tj. o 1,6 pkt proc. więcej niż w 2016 roku i najwięcej od 2011 r. Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej bez jednostek małych w 2017 r. było o 3,3 proc. wyższe niż przed rokiem, w tym w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 4,5 proc. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec 2017 r. była o 253,5 tys. (tj. o 19 proc.) niższa w porównaniu do poziomu sprzed roku.

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w ujęciu nominalnym zwiększyło się o 5,4 proc., tj. o blisko 2 pkt. proc. więcej niż przeciętnie w pięciu wcześniejszych latach.

Udział funduszu wynagrodzeń w PKB osiągnął poziom 26,7 proc., co było najlepszym wynikiem od 2008 r.

"Po dwóch latach deflacji, w 2017 r. średni wzrost cen konsumpcyjnych wyniósł 2 proc. Saldo obrotów bieżących bilansu płatniczego po raz pierwszy od 1995 r. było dodatnie, na poziomie 0,2 proc. PKB (...). Rok 2017 był pierwszym rokiem z nominalnym spadkiem długu sektora finansów publicznych (nie licząc 2014 r., w którym spadek długu wynikał z umorzenia obligacji przekazanych przez OFE do ZUS w ramach reformy systemu emerytalnego)" - dodano.

Państwowy dług publiczny był o 3,4 mld zł niższy wobec końca 2016 r. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (według definicji UE) zmniejszył się o 3,2 mld zł.