Szefowa MPiT przedstawi 17 lipca na forum ONZ raport, który opracowano na potrzeby przeglądu realizacji przez nasz kraj celów zrównoważonego rozwoju, zdefiniowanych w Rezolucji ONZ – Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju.

"Będziemy mogli pokazać nie tylko nasze plany, ale nasz dotychczasowy dorobek i wskazać w sposób jednoznaczny, że to, co nas dzisiaj najbardziej interesuje to jak sprawić, aby Polska stała się państwem nowoczesnym, by była państwem inkluzywnym, który włącza we wszystkie dobrodziejstwa rozwojowe wszystkie grupy i podmioty społeczne" - mówiła w środę Emilewicz.

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG), które zostały przyjęte przez ONZ w 2015 r. w ramach Agendy 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, wskazują cele, którym powinny być podporządkowane najważniejsze działania i projekty strategiczne poszczególnych krajów.

Reklama

Cele te to m.in: wyeliminowanie ubóstwa i głodu, dobre zdrowie i jakość życia, dobra jakość edukacji, czysta i dostępna energia, wzrost gospodarczy i godna praca, innowacyjność, mniej nierówności, zrównoważone miasta i społeczności, odpowiedzialna produkcja i konsumpcja, działania z dziedziny klimatu. Polska podpisała agendę wraz ze 192 państwami członkowskimi ONZ i tym samym zadeklarowała ich realizację. Odpowiada za nią Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Mówiąc o priorytetach rządu w kontekście Agendy 2030 Emilewicz wskazała m.in. na wymiar społeczny i gospodarczy. "W sferze społecznej to jest ograniczenie wykluczenia społecznego, ubóstwa, nierówności społecznych. W wymiarze gospodarczym najistotniejsze to budowa silnego, innowacyjnego, konkurencyjnego przemysłu, wsparcie przedsiębiorczości" - zaznaczyła. Dodała, że ważne jest też postawienie na technologie informacyjne i skorzystanie w pełni z rewolucji cyfrowej.

Reklama

Zwróciła też uwagę na wymiar środowiskowy agendy. "Naszym celem jest poprawa jakości powietrza i środowiska dzisiaj w Polsce" - zaznaczyła. Istotne dla naszego kraju jest np. efektywne gospodarowanie zasobami wodnymi, bo "Polska jest w Europie krajem niemalże pustynnym". Ale też skuteczna gospodarka odpadami.

Emilewicz zaznaczyła, że nasz kraj nie będzie mógł zrealizować tych celów bez partnerstwa z interesariuszami społecznymi i wskazała na konieczność, "odejścia od modelu administrowania na rzecz współdzielenia odpowiedzialności" z partnerami społecznymi.

"Ani program np. 500 plus, ani polityka której celem jest budowanie CPK nie będzie skuteczna, jeśli nie będzie w sposób w pełni partnerski realizowana, akceptowana" - podkreśliła. Dodała, że zarówno podmioty gospodarcze, jak i partnerzy społeczni muszą uznać, że cele nakreślone w Agendzie 2030 są to też ich cele rozwojowe. Bez tego, jak powiedziała, nie uda nam się w większym stopniu być beneficjentami programów międzynarodowych, czy przekroczyć ograniczeń rozwoju technologicznego. Przypomniała, że do partnerstwa na rzecz realizacji celów SDG przystąpiło ponad 70 podmiotów. "Dziś gotowość wyrażają kolejne" - zaznaczyła.

Emilewicz podkreśliła, że na forum ONZ w lipcu przedstawi kilka pomysłów, które "mogą być atrakcyjną propozycją dla innych". Chodzi m.in o Konstytucję Biznesu, która, jak przekonywała, wpływa na poprawę warunków do prowadzenia działalności gospodarczej.

"Będę też chciała pokazać (...) przemodelowanie prawa zamówień publicznych, które pozwoli w inkluzywnym stopniu uczestniczyć w rozwoju PKB wszystkim podmiotom aktywnym gospodarczo na naszym rynku. Nie tylko tym dużym, ale także tym małym" - powiedziała. Przypomniała, że w ubiegłym roku 8 proc. PKB było wypracowane w zamówieniach publicznych. "A średnia konkurencyjność postępowań to było 2,38. Tzn, że mamy dużo postępowań w Polsce, w których jest tylko jeden oferent, bardzo często duży podmiot" - wyjaśniła. Zaznaczyła, że jednym z celów Agendy 2030 jest włączenie małych i średnich firm w procesy transformacyjne. "Naszym zadaniem jest więc większe otwarcie tej puli dla MŚP" - podkreśliła.

Jak mówiła szefowa MPiT, zamówienia publiczne to "dzisiaj największy zasób kapitału, jaki może być do dyspozycji sektora prywatnego". Emilewicz chce o tym mówić na forum ONZ, bo "jest to obszar bardzo bliski wielu krajom, które się dzisiaj rozpędzają. A na które ONZ zwraca szczególną uwagę i inwestuje w tych krajach".

Szefowa MPiT ma też odnieść się do kwestii dbałości o jakość środowiska. "W tym obszarze z całą pewnością będę chciała pokazać to, jak Polska stara się walczyć o czyste powietrze. Jest to problem globalny, który w Agendzie może zwrócić szczególną uwagę" - powiedziała. Przypomniała, że na liście 50 najbardziej zanieczyszczonych miast 33 to miasta polskie. "My dzisiaj za sprawą polityk publicznych i zmian legislacyjnych staramy się zmierzyć z tym problemem" - powiedziała. Dodała, że zaprezentuje też nowoczesne rozwiązania dotyczące produkcji żywności, które są jednocześnie przyjazne środowisku.