Senat w środę przed południem rozpoczął trzydniowe posiedzenie. Zajmie się m.in. przepisami dotyczącymi Państwowego Ratownictwa Medycznego, które zakładają jego upaństwowienie. Niewykluczone, że senatorowie zajmą się też nowelą o wsparciu osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz nowelą o SN.

Na początku posiedzenia senatorowie uczcili minutą ciszy pamięć dwóch zmarłych górników w kopalni Zofiówka.

Następnie Marszałek Stanisław Karczewski poinformował, że porządek obrad posiedzenia Senatu może zostać uzupełniony o: nowelę o prawie o ruchu drogowym i innych ustaw, nowelę o rencie socjalnej, ustawę o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, ustawę o przetwarzaniu danych dot. przelotów pasażerów, ustawę o ochronie danych osobowych i nowelę o SN oraz niektórych innych ustaw.

Karczewski powiedział też, że Senat w czwartek rozpocznie obrady od wysłuchania informacji o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2016 roku. Poinformował również, że obecne posiedzenie Izby może zostać wydłużone o dodatkowy dzień - 15 maja lub dwa dni 15-16 maja.

Sejm uchwalił tzw. małą nowelizację ustawy o PRM w połowie kwietnia. Najważniejsze regulacje dotyczą zawierania umów na zadania zespołów ratownictwa medycznego z podmiotami z większościowym udziałem kapitału publicznego i przejęcia przez ministra zdrowia od MSWiA Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, będącego narzędziem teleinformatycznym do obsługi zgłoszeń alarmowych.

Według noweli umowy na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego (karetek z obsadą) będą powierzane wyłącznie podmiotom leczniczym w formie: samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jednostek budżetowych i spółek kapitałowych z co najmniej większościowym udziałem Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Umowy, jakie prywatne firmy zawarły z NFZ na ratownictwo medyczne, zakończą się 31 grudnia 2018 r. Nowela ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym była jednym z postulatów ratowników medycznych, którzy w ubiegłym roku protestowali domagając się podwyżek i zmian systemowych.

Senat zajmie się także nowelą ustawy o działach administracji rządowej, której celem jest przeniesienie zadań związanych z kartografią, geodezją oraz infrastrukturą informacji przestrzennej w kompetencje Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Senatorowie będą też pracować nad ustawą o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie w instytucjach finansowych. Przewiduje ona, że podmioty z sektora finansowego i instytucje państwowe zajmujące się tym rynkiem będą miały prawo do sprawdzenia, czy ich obecni lub przyszli pracownicy nie byli karani za określone typy przestępstw. Chodzi o pracowników, którzy mają dostęp do wrażliwych danych i podejmują decyzje obarczone wysokim ryzykiem utraty mienia.

Senat rozpatrzy także nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przewiduje ona zwiększenie liczby podmiotów, które będą mogły ubiegać się o opinię o celowości inwestycji. Podmioty korzystają z takich opinii starając się o dofinansowanie inwestycji w ochronie zdrowia ze środków publicznych i europejskich.

Senatorowie rozpatrzą również nowelizację Kodeksu cywilnego, która przewiduje skrócenie podstawowego terminu przedawnienia roszczenia z 10 do 6 lat. W przypadku roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz dotyczących świadczeń okresowych, np. czynszu najmu i dzierżawy, termin ten wynosiłby, tak jak dotychczas, trzy lata.

Ponadto Senat zajmie się też nowelizacją ustawy o Służbie Więziennej i Kodeksu karnego wykonawczego; nowela przewiduje m.in. poszerzenie kompetencji SW w ramach wykonywania zadań związanych z prowadzeniem systemu dozoru elektronicznego (SDE).

Izba rozpatrzy także senacki projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami; zakłada on, że policja nie zatrzyma prawa jazdy kierowcy, który przekroczył dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h na obszarze zabudowanym, jeżeli ratował on życie lub zdrowie człowieka.

Senat rozpatrzy też nowelę ustawy dotyczącą organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej. Celem noweli jest zapewnienie stałych źródeł finansowania polskim instytucjom kultury prowadzącym działalność poza granicami kraju w zakresie ochrony i udostępniania polskiego dziedzictwa narodowego.