Senat, który w środę zbiera się na trzydniowe posiedzenie zajmie się przepisami dotyczącymi Państwowego Ratownictwa Medycznego, które zakładają jego upaństwowienie.

Sejm uchwalił tzw. małą nowelizację ustawy o PRM w połowie kwietnia. Najważniejsze regulacje dotyczą zawierania umów na zadania zespołów ratownictwa medycznego z podmiotami z większościowym udziałem kapitału publicznego i przejęcia przez ministra zdrowia od MSWiA Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, będącego narzędziem teleinformatycznym do obsługi zgłoszeń alarmowych.

Według noweli umowy na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego (karetek z obsadą) będą powierzane wyłącznie podmiotom leczniczym w formie: samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jednostek budżetowych i spółek kapitałowych z co najmniej większościowym udziałem Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Umowy, jakie prywatne firmy zawarły z NFZ na ratownictwo medyczne, zakończą się 31 grudnia 2018 r.

Nowela ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym była jednym z postulatów ratowników medycznych, którzy w ubiegłym roku protestowali domagając się podwyżek i zmian systemowych.

Senat zajmie się także nowelą ustawy o działach administracji rządowej, której celem jest przeniesienie zadań związanych z kartografią, geodezją oraz infrastrukturą informacji przestrzennej w kompetencje Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Według noweli za tworzenie i utrzymywanie geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej będzie odpowiedzialny Główny Geodeta Kraju.

Geoportal pozwala obywatelom, przedsiębiorcom oraz administracji publicznej przeglądać i wyszukiwać geoinformacje (np. dotyczące granic nieruchomości) oraz korzystać z różnych e-usług (np. przeglądać dane dotyczące obszarów chronionych). Jest to centralny punkt dostępu do geoinformacji gromadzonych w zasobach publicznych. Umożliwia również wizualizowanie wyników podstawowych analiz przestrzennych. Projektowane zmiany nadają także ministrowi właściwemu ds. budownictwa kompetencje, dzięki którym będzie on nadzorował i koordynował zbieranie informacji.

Senatorowie będą też pracować nad ustawą o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie w instytucjach finansowych. Przewiduje ona, że podmioty z sektora finansowego i instytucje państwowe zajmujące się tym rynkiem będą miały prawo do sprawdzenia, czy ich obecni lub przyszli pracownicy nie byli karani za określone typy przestępstw. Chodzi o pracowników, którzy mają dostęp do wrażliwych danych i podejmują decyzje obarczone wysokim ryzykiem utraty mienia.

Senat rozpatrzy także nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przewiduje ona zwiększenie liczby podmiotów, które będą mogły ubiegać się o opinię o celowości inwestycji. Podmioty korzystają z takich opinii starając się o dofinansowanie inwestycji w ochronie zdrowia ze środków publicznych i europejskich.

Senatorowie rozpatrzą również nowelizację Kodeksu cywilnego, która przewiduje skrócenie podstawowego terminu przedawnienia roszczenia z 10 do 6 lat. W przypadku roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz dotyczących świadczeń okresowych, np. czynszu najmu i dzierżawy, termin ten wynosiłby, tak jak dotychczas, trzy lata.

W harmonogramie obrad izby jest też senacki projekt zmian w Kodeksie postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Projekt ma na celu wykonanie wyroku TK i wprowadza przepisy mające skuteczniej chronić prawa wierzycieli, którzy uzyskali zabezpieczenie swoich roszczeń pieniężnych w postaci ustanowienia na majątku dłużnika: hipoteki przymusowej, zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości, która nie ma księgi wieczystej, hipoteki morskiej, zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Ponadto Senat zajmie się też nowelizacją ustawy o Służbie Więziennej i Kodeksu karnego wykonawczego; nowela przewiduje m.in. poszerzenie kompetencji SW w ramach wykonywania zadań związanych z prowadzeniem systemu dozoru elektronicznego (SDE).

Izba rozpatrzy także senacki projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami; zakłada on, że policja nie zatrzyma prawa jazdy kierowcy, który przekroczył dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h na obszarze zabudowanym, jeżeli ratował on życie lub zdrowie człowieka.

Senat rozpatrzy też nowelę ustawy dotyczącą organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej. Celem noweli jest zapewnienie stałych źródeł finansowania polskim instytucjom kultury prowadzącym działalność poza granicami kraju w zakresie ochrony i udostępniania polskiego dziedzictwa narodowego.

Jeden z zapisów noweli ma umożliwić sprawowanie mecenatu państwu polskiemu, polegającego na "wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych, a także opieki nad zabytkami i ochrony dziedzictwa narodowego również za granicą".

Zapisy noweli mają umożliwić ministrom, kierownikom urzędów centralnych, jednostkom samorządu terytorialnego tworzenie instytucji kultury z podmiotem utworzonym na podstawie prawa obcego i prowadzącym działalność w zakresie ochrony lub upowszechniania polskiego dziedzictwa narodowego. Powstałe w ten sposób instytucje kultury będą stanowiły element sektora finansów publicznych i będą mogły liczyć na finansowanie z budżetu państwa. Projekt noweli przygotował Senat.

Ponadto senatorowie zajmą się ustawę o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Przewiduje ona znaczne uproszczenia przepisów, odbiurokratyzowanie procedur i zharmonizowanie wymogów dla jednostek morskich i śródlądowych.

Senatorowie wysłuchają też informacji o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2016 roku. Planowane jest też drugie czytanie senackiego projektu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.