Senat w głosowaniu przyjął projekt nowelizacji ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Projekt, który przygotowała senacka komisja praw człowieka, praworządności i petycji, trafi teraz do prac w Sejmie.

Za zmianami głosowało 79 senatorów, nikt nie był przeciw, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

Projekt realizuje postulat zawarty w petycji Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka odnoszący się do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie dotyczącej kwestii przedłużania pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich.

Przewiduje on m.in., że umieszczenie nieletniego w schronisku dla nieletnich przed wyznaczeniem rozprawy, nie może trwać dłużej, niż 3 miesiące; okres pobytu należy określić w postanowieniu o umieszczeniu nieletniego w schronisku.

Jeśli jednak sąd wyznaczy rozprawę, to - w szczególnych przypadkach - sąd będzie mógł przedłużyć pobyt nieletniego w schronisku na okres nieprzekraczający kolejnych 3 miesięcy.

Projekt przewiduje też, że łączny okres pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich, do czasu wydania przez sąd pierwszej instancji postanowienia kończącego postępowanie, nie może być dłuższy niż rok. Do okresu tego nie wlicza się czasu nieusprawiedliwionej nieobecności nieletniego, trwającej dłużej niż 3 dni oraz okresu obserwacji psychiatrycznej. Obserwacja psychiatryczna nieletniego - zgodnie z przepisami - może trwać do 6 tygodni.

Projekt ma ponadto zagwarantować osobie pozbawionej wolności, umieszczonej w schronisku dla nieletnich, prawo do wniesienia zażalenia na każde postanowienie o umieszczeniu go w schronisku.