Senator PiS, członek KRS Rafał Ambrozik twierdzi, że Krajowa Rada Sądownictwa celowo zwleka z zajęciem się jego wnioskiem o zbadanie zasadności wyroków skazujących osoby upośledzone psychicznie na kary pozbawienia wolności. Jego zdaniem KRS powinna rozpatrzyć go w trybie pilnym.

Ambrozik w rozmowie z Polską Agencją Prasową przypomniał, że w marcu br. skierował do KRS wniosek o zbadanie ewentualnych nieprawidłowości przy skazywaniu przez sądy osób niepełnosprawnych umysłowo. Dodał, że po złożeniu wniosku w Krajowej Radzie Sądownictwa powstał specjalny zespół, który miał zająć się tym problemem. Zaznaczy jednak, że od marca żadna decyzja ze strony KRS w tej sprawie nie zapadła. - Niestety z propozycji zespołu wynikało, że tak naprawdę KRS chciała sprawę zamieść pod dywan - ocenił senator.

Przypomniał ponadto, że możliwość wszczęcia postępowań dyscyplinarnych jest ograniczone czasowo. - Po pięciu latach ulega przedawnieniu. Nie wiem dlaczego to postępowanie trwa tak długo - zaznaczył. Dodał, że jego zdaniem KRS powinna zająć się tym problemem w trybie pilnym.

Ambrozik, we wniosku do KRS napisał, że istnieje "bardzo poważny problem skazywania przez polskie sądy na karę pozbawienia wolności osób upośledzonych psychicznie, bez badań psychiatrycznych, często z pogwałceniem ich praw do obrony, a w wielu przypadkach osób być może niewinnych i zbyt bezradnych, by się bronić".

Senator powołał się w nim na opinię Rzecznika Praw Obywatelskich z września 2015 roku, zgodnie z którą, w zakładach karnych i aresztach jest wiele osób z niepełnosprawnością, których nie powinno tam być. Senator przypomniał ponadto we wniosku, że RPO zakwestionował 36 postępowań dotyczących takich osób. "Skala nadużyć sądowych wobec osób upośledzonych i skala krzywd wyrządzonych tym ludziom wymaga zainteresowania i interwencji Krajowej Rady Sadownictwa. Rada tyle razy stawała w obronie sądów przed krytyką, niech więc raz stanie w obronie ludzi najsłabszych, bezradnych, upośledzonych, krzywdzonych przez sądy. Niech Krajowa Rada Sadownictwa zbada te sprawy i podejmie stosowne działania naprawcze" - napisał Ambrozik.

"Zwracam się ze sprawą, która dotyczy drastycznego łamania w polskich sądach praw osób upośledzonych psychicznie, z prośbą o podjęcie stosownych działań prawnych zmierzających do naprawienia wyrządzonych krzywd i zapobieżenia im na przyszłość, a także w celu wykorzystania tych informacji do niezbędnych działań naprawczych w sądownictwie" - napisał Ambrozik we wniosku przesłanym do KRS 28 marca br.

W rozmowie z PAP Ambrozik doprecyzował, że chodzi o "wszczęcie postępowań wyjaśniających, a potem ewentualnie dyscyplinarnych w tych sprawach".

Dopytywany, jakie kary może zastosować KRS wobec sędziów w przypadku stwierdzenia nadużyć z ich strony odparł, że "są różne rodzaje kar". "Upomnienie, nagana, pozbawienie funkcji, złożenie urzędu" - wymieniał. "Niepełnosprawni powinni podlegać szczególnej ochronie w polskim systemie prawnym" - oświadczył senator.

We wrześniu 2015 roku Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zwrócił się do ministra sprawiedliwości o przesłanie wykazu osób upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym, które aktualnie przebywają w jednostkach penitencjarnych. W odpowiedzi otrzymał informację, że jest to 87 osób.

Zastępca RPO Krzysztof Olkowicz powiedział wówczas PAP, że w wielu sprawach dotyczących osób z niepełnosprawnością sądy mogłyby odstąpić od wymierzania kary, skazać ich na areszt domowy lub skierować ich do domów pomocy społecznej. "Państwo mogłoby wykazać się dużo większą pomysłowością, co zrobić z takim skazanym, a przy okazji mu pomóc. Prawo karne nie jest od zastępowania polityki socjalnej państwa; to nie jest jego rola, a czasami mam wrażanie, że tak właśnie się dzieje" - podkreślił.