Szereg ustaw podatkowych, prawo o podstawowej opiece zdrowotnej czy regulacje dotyczące granic obrony koniecznej to główne tematy kolejnego, 50. posiedzenia Sejmu. To jednak nie wszystko. Czym dokładnie zajęli się parlamentarzyści i jaki los czeka omawiane przez nich ustawy?

Oto najważniejsze zmiany procedowane przez posłów podczas 3-dniowego posiedzenia Sejmu

POZ czyli kompleksowa opieka nad pacjentem

Chodzi o ustawę o podstawowej opiece zdrowotnej, którą przyjęli posłowie. Jak wskazuje ustawodawca, celem ustawy będzie zapewnienie wysokiej jakości POZ oraz stworzenie warunków umożliwiających finansowe motywowanie świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do podnoszenia poziomu jakości udzielanych świadczeń. Mówiąc krócej lekarz, pielęgniarka i położna będą tworzyli zespół, który ma zapewnić kompleksową opiekę nad pacjentem Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł podkreślał podczas debaty parlamentarnej, że omawiana ustawa jest uzupełnieniem sieci szpitali, która – jak ocenił – działa sprawnie. Minister mówił, że potrzebne jest wsparcie pacjenta, zarówno na poziomie lecznictwa szpitalnego, jak i POZ. "Chodzi o to, by patrzeć z perspektywy pacjenta, który dziś jest w systemie zgubiony" – dodał. Wprowadzenie nowego modelu organizacyjnego POZ będzie poprzedzone pilotażem, który będzie realizowany do 31 grudnia 2019 roku.

Pomoc dla repatriantów

Posłowie opowiedzieli się za ułatwieniami dla repatriantów. Mowa o noweli ustawy o repatriacji, która przewiduje pomoc w rozwiązaniu problemów mieszkaniowych repatriantów. Zakładanym efektem tych zmian jest podniesienie liczby przybywających co roku do Polski rodzin repatriantów. Nowela przewiduje podniesienie poziomu pomocy na zakup mieszkania o kwotę 25 tys. zł na rodzinę. Oznacza to, że łącznie rodzinie repatriantów będzie przysługiwać 50 tys. zł dotacji. Nowe przepisy umożliwiają też członkom najbliższej rodziny repatrianta uzyskanie zezwolenia na pobyt stały, jeżeli osoby te nie mogą (np. małoletnie dzieci, w przypadku braku zgody drugiego z rodziców na nabycie przez dziecko obywatelstwa polskiego) lub nie chcą (np. małżonkowie, którzy utraciliby dotychczasowe obywatelstwo, a wraz z nim różne uprawnienia w sferze zawodowej i finansowej) nabyć obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji.

Obowiązek meldunkowy zostaje

„Rozstrzygając o pozostawieniu obowiązku meldunkowego, projektodawca proponuje polskim obywatelom wprowadzanie kolejnych uproszczeń przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego” – czytamy w uzasadnieniu noweli o ewidencji ludności, którą poparli posłowie. Wszystko wskazuje na to, że meldunek bez konieczności wizyty w urzędzie stanie się możliwy. To jednak nie wszystko. Proponowana zmiana ma na celu także wprowadzenie zasady nadawania numeru PESEL cudzoziemcom dokonującym zameldowania na pobyt stały lub czasowy na terytorium Polski. Kolejną zmianą jest likwidacja rejestrów zamieszkania cudzoziemców, w których gromadzone były dotychczas dane o ich pobycie na terytorium Polski.

Rozszerzone granice obrony koniecznej

Jak zapewniał Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, nowela kodeksu karnego to wzmocnienie praw poszkodowanego, a nie napastnika. Gdy obywatel przekroczy granice obrony koniecznej odpierając napaść na mieszkanie, dom lub posesję, sprawa nie będzie kierowana do sądu, a broniący się nie zostanie ukarany. Dotychczas odstąpienia od kary było możliwe pod warunkiem udowodnienia przed sądem, że ofiara takiego rodzaju napaści działała pod wpływem wzburzenia lub strachu. Projekt zakłada, że w przypadkach naruszenia tzw. miru domowego przesłanka ta nie będzie obowiązywać. „Prawo musi stać po stronie uczciwego człowieka, nie może natomiast chronić przestępcy” – zaznaczają wnioskodawcy. Projekt został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej ds. Zmian w Kodyfikacjach w celu rozpatrzenia zgłoszonych poprawek.

Ordynacja podatkowa znów w Sejmie

Mimo, że kilka dni temu projekt nowej Ordynacji podatkowej ujrzał światło dzienne, posłowie debatowali nad poprawkami w obowiązującej obecnie ustawie. Te poprawiają sytuację uczciwych podatników dając im nowe uprawnienia. Przedsiębiorcy będą mogli poznać dane podatkowe swoich kontrahentów. Chodzi o informacje o terminowym rozliczaniu podatków czy składaniu deklaracji. Takie Dane są gromadzone i będą udostępniane przez Krajową Administrację Skarbową. Nowelizacja ma zatem wzmocnić ochronę podatników przed ponoszeniem konsekwencji wynikających z działalności nieuczciwych partnerów biznesowych. Parlamentarzyści uchwalili projekt.

Państwo przejmie kontrolę nad uprawą tytoniu

Nowela ustawy o podatku akcyzowym przegłosowana. Projekt ten przewiduje zwiększenie dochodów o kolejny milion złotych rocznie dzięki większej kontroli nad rolnikami i producentami suszu tytoniowego. Nowe przepisy ograniczają możliwość sprzedaży suszu tytoniowego połączonej z dostawą wewnątrzwspólnotową lub eksportem, bez akcyzy. Uprawnione do tego będą jedynie podmioty prowadzące skład podatkowy lub pośredniczące podmioty tytoniowy, a nie jak dotychczas rolnicy. Rolnik będzie mógł dokonać sprzedaży suszu tytoniowego bez akcyzy jedynie podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy, który zużywa susz tytoniowy do produkcji wyrobów tytoniowych, lub pośredniczącemu podmiotowi tytoniowemu. Rolnik wciąż będzie mógł sprzedać tytoń zagranicą, jednak będzie musiał opłacić podatek akcyzowy, a później będzie mógł ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów fiskalnych. Co więcej, producenci suszu tytoniowego będą musieli ubiegać się wpis do rejestru prowadzonego przez Agencję Rynku Rolnego. Nowelizacja zobliguje podmiotu dokonujące sprzedaży suszu tytoniowego także do przekazania corocznych sprawozdań dotyczących ich działalności.

Sprawdź nad czym debatowali posłowie podczas poprzedniej, 49. sesji początkiem października. O tym przeczytasz tutaj>>>

Kolejne, dwudniowe posiedzenie Sejmu zaplanowane jest na 8-9 listopada.

Źródło: Sejm.gov.pl/ PAP