Dane przedstawione przez polski rząd w sprawie Puszczy Białowieskiej opracowywało 200 ekspertów, a Komisja Europejska przysłała na inspekcję jednego filologa i dwóch socjologów - powiedział w piątek minister środowiska Jan Szyszko podczas wykładu dla księży i katechetów diecezji sosnowieckiej.

Minister odniósł się do gorącego tematu Puszczy Białowieskiej i w oparciu o dane wykazał absurdalność zarzutów Komisji Europejskiej. Tematem prelekcji prof. dr hab. Jana Szyszki było „Ekologiczne nawrócenie. Pierwszy krok: zrozumieć przyrodę dla dobra człowieka i dobra przyrody” - poinformował PAP ks. Paweł Rozpiątkowski z diecezji sosnowieckiej.

Spotkanie w którym uczestniczyli księża i katecheci diecezji sosnowieckiej, odbyło się w auli Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu.

W prelekcji minister Szyszko podkreślił, że człowieka nie można traktować z góry jako wroga przyrody. Rozsądna działalność ludzka - najlepszym przykładem tego jest Polska – sprzyja bioróżnorodności. Nawiązując do rodzimego środowiska naturalnego stwierdził, że Polska jest unikatem pod względem bioróżnorodności w całej Europie. "Mamy pełną gamę rodzimych gatunków roślin i zwierząt" – mówił prof. Szyszko.

Stwierdził, że wynika to właśnie z rozsądnej działalności ludzkiej opartej na tradycji polskiego leśnictwa, rolnictwa i łowiectwa. Za przykład wskazał orła bielika i bociana czarnego, które to rzadkie gatunki ptaków żyją nawet w Warszawie.

Wskazał również na wielką rolę Kościoła w tej sferze, poprzez wpływ na polską kulturę, co ma przełożenie na tak dobry stan środowiska naturalnego.

Bezpośrednią inspiracją do podjęcia tematu troski o świat stworzony w ramach Jesiennych Dni Duszpasterskich była encyklika papieża Franciszka „Laudato si”, w której Ojciec Święty wzywa Kościół, jego duszpasterzy i wiernych oraz wszystkich ludzi dobrej woli do „ekologicznego nawrócenia”. W przypadku ludzi wiary ekologiczne nawrócenie ”wiąże się z rozwijaniem wszystkich konsekwencji ich spotkania z Jezusem w relacjach z otaczającym ich światem”.

Biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak pragnie, aby spotkanie z prof. Janem Szyszko było silnym impulsem do podjęcia w diecezji sosnowieckiej kolejnych działań, które prowadziłyby do realizacji wskazań zawartych w encyklice papieskiej. Już teraz jest planowana seria katechez dla szkół różnych szczebli dotycząca „duchowości ekologicznej” oraz szereg katechez dla dorosłych dotykających podobnego tematu w ramach katechezy parafialnej.

Katechezy zostaną przygotowane przez metodyków z Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu. Ich celem będzie zaproponowanie wskazań duchowości ekologicznej „wynikającej z przekonań naszej wiary, bo to, czego uczy nas Ewangelia, ma wpływ na nasz sposób myślenia, odczuwania i życia”.

W dalszej kolejności rozważane jest powołanie fundacji, która miałaby na celu promocję i pomoc parafiom diecezji sosnowieckiej w staraniach o ochronę stworzonego świata poprzez zwiększenie efektywności energetycznej zarządzanych przez nie nieruchomości, w tym przez inwestycje w instalacje odnawialnych źródeł energii.

Duchowni diecezji sosnowieckiej zrealizowali już kilka przedsięwzięć mających na celu ochronę świata stworzonego. Wśród nich na uwagę zasługuje publikacja „Wybrane zagadnienia edukacji ekologicznej. Refleksje wokół encykliki Laudato si” przygotowana przez księży diecezji sosnowieckiej pod redakcją ks. dr. Michała Bordy.

Jedną z pierwszych świątyń, o ile nie pierwszą w Polsce, na dachu której powstała instalacja fotowoltaiczna, jest kościół parafialny pw. NMP Nieustającej Pomocy w Jaworznie. W tejże parafii w ostatnim czasie oddano również do użytkowania tzw. półpasywny budynek plebanii, w którym wykorzystano nowoczesne rozwiązania zmierzające do zmniejszenia zapotrzebowania na energię.

Budynek jest ogrzewany pompami ciepła zsynchronizowanymi z systemem odzyskiwania energii. Niedawno przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zbudowano w diecezji sosnowieckiej jeszcze dwie instalacje fotowoltaiczne, w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Sosnowcu i w parafii pw. św. Floriana w Sosnowcu.

Oprócz tego 10 parafii diecezji sosnowieckiej złożyło aplikacje do ogłoszonego w ubiegłym roku programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Poprawa efektywności energetycznej. Część 2. Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

Księża proboszczowie tych parafii mają nadzieję, że udział w programie przyniesie wymierne korzyści dla ochrony środowiska naturalnego i obniży koszty funkcjonowania parafii.