PZU nie przewiduje zwiększania zaangażowania w Pekao, oczekuje od banku dywidend


Warszawa, 08.12.2016 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) nie przewiduje obecnie zwiększania zaangażowania w Bank Pekao, poinformował prezes PZU Michał Krupiński. Oczekuje utrzymania przez bank atrakcyjnej polityki dywidendowej.
"Nie przewidujemy zwiększania zaangażowania w Pekao na dzień dzisiejszy" - powiedział Krupiński podczas konferencji prasowej.
Zaznaczył, że docenia aktualny zarząd Pekao i zakłada, że bank będzie realizował nadal bezpieczny profil ryzyka oraz kontynuował realizację dotychczasowej strategii.
"Zakładamy dodatkowe inwestycje technologiczne, utrzymanie aktywnej polityki dywidendowej i kontynuacje praktyk ładu korporacyjnego przez Pekao" - dodał Krupiński.
Według słów prezesa PZU, trudno obecnie znaleźć atrakcyjne cele przejęć w skali międzynarodowej, więc Grupa zdecydowała się skupić na Polsce.
"Chcemy wykorzystać oczekiwane synergie, nabywamy bardzo dobre aktywo po dobrej cenie. Z naszej strony ta transakcja to alokacja kapitału nadwyżkowego, oczekiwany wzrost rentowności, wykorzystanie potencjału cross selling" - wskazał Krupiński.
W jego ocenie, 1 tys. placówek Banku Pekao to znaczący potencjał.
"Wierzymy w ten kanał sprzedażowy do dosprzedaży produktów ubezpieczeniowych. Zakładamy też wykorzystanie sieci PZU do sprzedaży produktów bankowych" - stwierdził prezes PZU.
Widzi "poważne synergie produktowe" i wymienił bankassurance, czy działalność inwestycyjną, która ma wesprzeć plany Grupy w rozwoju TFI.
"Wierzymy, że będziemy w stanie wygenerować spore oszczędności" - dodał Krupiński.
Wymienił tu wspólną politykę zakupową oraz strategię informatyczną Grupy.
PZU i Polski Fundusz Rozwoju (PFR) ogłosili dziś, że podpisali z UniCredit umowę, która przewiduje zakup przez nich docelowo odpowiednio 20% i 12,8% akcji Banku Pekao za łączną kwotę 10,59 mld zł, podało PZU. Cena za pakiet nabywany przez PZU wynosi 6,46 mld zł.
Realizacja transakcji jest uzależniona od ziszczenia się pewnych warunków zawieszających, które obejmują w szczególności: (i) uzyskanie zgód organów antymonopolowych w Polsce i na Ukrainie oraz (ii) uzyskanie przez Sprzedającego oraz PZU SA i PFR stosownych zgód lub decyzji KNF. Warunki te muszą się ziścić przed upływem terminu końcowego, który został ustalony, co do zasady, na pierwszą rocznicę podpisania SPA, tj. 8 grudnia 2017 r. W przypadku, gdy warunki nie zostaną spełnione lub uchylone zgodnie z SPA, wówczas każda ze stron będzie uprawniona do odstąpienia od SPA, co będzie skutkowało odstąpieniem od realizacji transakcji.
Uzgodniono także, że maksymalna cena nabycia akcji i udziałów Pioneer Pekao Investment Management, Pekao Pioneer PTE oraz Dom Inwestycyjny Xelion nie przekroczy łącznie kwoty 634 mln zł, zaś udziały i akcje te nabędzie za tę cenę Bank Pekao, PZU lub wskazany przez PZU podmiot.
PZU przewiduje, że po zamknięciu transakcji będzie mógł ująć Pekao w swoim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Ubezpieczyciel zakłada, że transakcja przyniesie szereg korzyści finansowych, m.in. spowoduje natychmiastowy znaczący przyrost zysku, prowadzący do osiągnięcia 10-11% wzrostu zysku na jedną akcję w latach 2017-2018. Dodatkowy dochód będzie miał pozytywny wpływ na średnioterminowy wskaźnik ROE PZU i przyczyni się do osiągnięcia planowanego przez PZU wskaźnika ROE na poziomie 18%. Spodziewane jest, że wysoki stosunek współmierności kapitałowej oraz wysoki wskaźnik ROE Pekao przyczynią się do utrzymania aktualnej polityki wypłaty dywidendy w wysokości prawie 100% osiągniętego zysku.
Obecnie PZU ma ok. 25,26% akcji Alior Banku, który przejął niedawno Meritum Bank oraz podstawową działalność (bez kredytów hipotecznych i TFI) Banku BPH (połączenie prawne już nastąpiło, a operacyjne planowane jest do 31 marca 2017 r). Alior Bank zakończył właśnie bez powodzenia negocjacje w sprawie zakupu podstawowej działalności bankowej Raiffeisen Bank Polska.
Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.
(ISBnews)