Podmiot zatrudniający może podjąć decyzje o wypowiedzeniu umowy o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym. Wcześniej musi jednak podpisać taką umowę z inną instytucją finansową.

Od momentu zawarcia nowej umowy pracodawca ma maksymalnie siedem dni na zawarcie – w imieniu i na rzecz wszystkich osób, które uczestniczyły w PPK – nowej umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych. Ma on także obowiązek przeprowadzenia transferu oszczędności zgromadzonych na dotychczasowych rachunkach PPK na ich nowe rachunki PPK w nowej instytucji finansowej. Oczywiście, jeśli uczestnicy PPK tego nie zablokują, powiadamiając na piśmie pracodawcę, że nie wyrażają zgody na transfer środków. Wówczas ich oszczędności pozostaną na „starym” rachunku do czasu ich wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu. Jeśli natomiast nie zrobią nic, będzie to oznaczało milczącą zgodę na taki transfer.
Do zmiany instytucji finansowej dojdzie też wtedy, gdy uczestnik PPK zmieni miejsce zatrudnienia. Wówczas nowy podmiot zatrudniający powinien zawrzeć w jego imieniu i na jego rzecz umowę o prowadzenie PPK, a instytucja finansowa, z którą taka umowa jest podpisywana, utworzyć dla niego nowy rachunek.
Nowy pracodawca powinien też otrzymać od pracownika oświadczenie o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK. Powinno ono zawierać oznaczenie instytucji finansowych, z którymi je zawarto. Obliguje to go do podjęcia działań, których skutkiem będzie przeniesienie oszczędności między rachunkami PPK pracownika. Przy czym podmiot zatrudniający powinien poinformować tę osobę, że ma obowiązek złożyć w jej imieniu wniosek o wypłatę transferową środków zgromadzonych na jej dotychczasowym rachunku PPK na nowy rachunek. I tak jak w przypadku zmiany instytucji finansowej przez podmiot zatrudniający, uczestnik PPK może nie zgodzić się na złożenie tego wniosku.
Na złożenie sprzeciwu (poinformowanie podmiotu zatrudniającego w formie pisemnej o braku zgody na transfer) ma siedem dni od otrzymania takiej informacji od podmiotu zatrudniającego. W razie niewyrażenia zgody środki zgromadzone na jego dotychczasowym rachunku PPK pozostaną na nim do czasu ich wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu.
Brak zgody na przeniesienie środków między rachunkami PPK wyrażony po ustawowym siedmiodniowym terminie trzeba uznać za bezskuteczny. Oznacza to, że jeśli uczestnik PPK się spóźni i złoży swój sprzeciw po tym czasie, podmiot zatrudniający powinien złożyć w jego imieniu wniosek o dokonanie wypłaty transferowej.