Z okazji Dnia Dziecka przekazaliśmy dla dzieci pracowników paczki. Jak je rozliczyć w księgach rachunkowych?

Sposób ujęcia w księgach rachunkowych rozliczenia podatkowego przekazywanych paczek dzieciom pracowników jest przede wszystkim uzależniony od źródła, z którego te paczki zostaną sfinansowane. Pracodawca może bowiem przeznaczyć na ich zakup własne środki obrotowe, ale paczki też mogą zostać sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Ogólna zasada jest taka, że zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o PIT przychodem ze stosunku pracy są nie tylko wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne, lecz także wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. Zatem wartość pieniężna paczek przekazanych przez pracodawcę dla dzieci pracowników stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy. Jednak opodatkowanie tego przychodu będzie uzależnione od źródła, z jakiego paczki zostały sfinansowane przez zakład pracy, oraz od ich wartości. Będzie to miało znaczenie dla rozliczenia obowiązków pracodawcy jako płatnika, ale też dla sposobu ujęcia w księgach.

Z funduszu socjalnego

Jeżeli pracodawca sfinansuje paczki (czy inne świadczenia rzeczowe, np. bilety do kina, teatru lub świadczenia pieniężne) ze środków ZFŚS, to przekazanie paczek dzieciom pracowników może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT, zgodnie z którym wolna od podatku dochodowego jest wartość rzeczowych i pieniężnych świadczeń otrzymanych przez pracownika, sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych ‒ do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł (a w 2023 r. jako roku „popandemicznym” ‒ 2000 zł). Zaznaczyć należy oczywiście, że rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Zatem jeśli pracodawca przekazałby dzieciom bony, to nie mogłyby one skorzystać ze wskazanego wyżej zwolnienia.

Kiedy oskładkowane, a kiedy nie

Paczki dla dzieci pracowników sfinansowane z ZFŚS są zwolnione z oskładkowania w pełnej wysokości i bez ograniczenia kwotowego, jeżeli zostały przyznane zgodnie z regulaminem ZFŚS i stanowią pomoc socjalną. Natomiast wartość paczek dla dzieci pracowników sfinansowana ze środków obrotowych zakładu pracy podlega oskładkowaniu w pełnej wysokości i na takich samych zasadach jak wynagrodzenie ze stosunku pracy. ©℗

Jeżeli więc zostaną łącznie spełnione warunki dotyczące źródła finansowania (ZFŚS) oraz wartość świadczeń rzeczowych i pieniężnych otrzymanych przez pracownika w 2023 r., łącznie z wartością paczki, nie przekroczy 2000 zł, to wartość paczki będzie zwolniona z opodatkowania. Gdyby wartość świadczeń rzeczowych otrzymanych przez pracownika przekroczyła w roku podatkowym wyżej wskazaną kwotę, to od nadwyżki ponad tę kwotę pracodawca będzie miał obowiązek pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Finansowanie świadczeń z ZFŚS nie powoduje powstania kosztów w firmie. Jest to wykorzystanie środków funduszu socjalnego i powinno być zaksięgowane jako zmniejszenie ZFŚS. Wartość paczek powinna być opłacona z rachunku prowadzonego dla ZFŚS. Ponieważ pracodawca jest jedynie administratorem funduszu, to nie ma prawa odliczyć VAT od zakupu paczek. Tym samym nie ma też obowiązku obliczenia VAT należnego. Nie jest to bowiem świadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT.

Przykład 1

ZFŚS

Z okazji Dnia Dziecka wręczono dzieciom pracowników paczki. Ich zakup został w całości sfinansowany ze środków ZFŚS, a ich wartość zależała od sytuacji życiowej pracowników i wynosiła od 300 zł do 450 zł. Pracownicy nie otrzymali innych świadczeń rzeczowych w tym roku.

Wartość paczek nie będzie zatem podlegała opodatkowaniu, a ewidencja księgowa zdarzeń związanych z ich przekazaniem będzie następująca:

1. Faktura za zakup paczek 2460 zł brutto:

• Wn „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” 2460 zł,

• Ma „Rozrachunki z dostawcami” 2460 zł.

2. WB zapłata za paczki ze środków zgormadzonych na rachunku ZFŚS:

• Wn „Rozrachunki z dostawcami” 2460 zł,

• Ma „Rachunek ZFŚS” 2460 zł.

Samo przekazanie paczek nie podlega ujęciu w ewidencji księgowej, nie pojawiają się też księgowania związane z podatkiem, bo przekazanie paczek w tym wypadku nie podlega opodatkowaniu.

Ze środków obrotowych

Inaczej będzie wyglądała sytuacja w przypadku, gdy paczki przekazane dzieciom pracowników sfinansowane zostaną ze środków obrotowych firmy. W takim przypadku, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, będzie to nieodpłatne świadczenie otrzymane od pracodawcy, które stanowi przychód ze stosunku pracy. Jeżeli paczki sfinansowane zostały ze środków obrotowych, to bez znaczenia jest wartość przekazanej paczki, w takim przypadku bowiem cała wartość paczki podlega opodatkowaniu. Pracodawca powinien wartość paczki doliczyć do innych składników wynagrodzenia i od łącznej kwoty pobrać podatek według zasad opodatkowania rodzica dziecka.

Wydatki poniesione ze środków obrotowych pracodawcy na zakup paczek o jednakowej wartości, wydanych następnie dzieciom pracowników (bez uzależniania ich wartości od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej), nie stanowią działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o ZFŚS. Zatem można uznać je za koszt uzyskania przychodów w pełnej wysokości jako wydatki poniesione na rzecz pracowników. W księgach rachunkowych zostaną one ujęte na koncie „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”.

Przykład 2

Na cele osobiste

Pracodawca ze środków obrotowych sfinansował zakup paczek o wartości łącznej 6150 zł brutto. Odliczył VAT, zatem przekazując paczki, powinien również wykazać VAT należny, jest to bowiem przekazanie na cele osobiste pracowników. Ksiegowania w tym wypadku będą następujące:

1. Faktura za zakup paczek (pominięto konto „Rozliczenie zakupu”):

• Wn „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” 5000 zł,

• Wn „VAT naliczony” 1150 zł,

• Ma „Rozrachunki z dostawcami” 6150 zł.

2. Dowód wewnętrzny potwierdzający ujęcie VAT należnego w dacie przekazania paczek:

• Wn „Podatki i opłaty” 1150 zł,

• Ma „Rozrachunki z tytułu VAT – VAT należny” 1150 zł.

3. Ujęcie kosztów związanych z przekazaniem paczek w układzie kalkulacyjnym kosztów:

• Wn „Koszty zarządu” (lub inne konto według miejsca zatrudnienia pracownika w firmie),

• Ma „Rozliczenie kosztów”.

4. Zapłata dostawcy z rachunku bieżącego firmy:

• Wn „Rozrachunki z dostawcami” 6150 zł,

• Ma „Rachunek bieżący” 6150 zł.

W przykładzie pominięto księgowania związane z pracownikiem, bo wartość otrzymanej przez dziecko paczki powinna zostać doliczona do listy płac pracownika.

Warto jeszcze zwrócić uwagę, że zgodnie z par. 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi przychód w rozumieniu przepisów o PIT, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Jednak zgodnie z par. 2 ust. 1 pkt 19 ww. rozporządzenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyłączone zostały świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach ZFŚS. W przypadku sfinansowania paczek ze środków obrotowych będą one stanowiły podstawę obliczenia ww. składek w liście płac.

Z kolei z art. 81 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wynika, że do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. ©℗