Skoro w pytaniu mowa o środkach ujętych pozycji D13a sprawozdania Rb-NDS, to warto w pierwszej kolejności zidentyfikować środki, jakie są tam ujmowane. Konieczne będzie odniesienie się do rozporządzenia ministra finansów z 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Wskazano w nim m.in., że Rb-NDS to sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego. Wzór sprawozdania jest zamieszczony w załączniku nr 20 do tego rozporządzenia. Właśnie w podanym wzorcu wskazana pozycja D13a została oznaczona jako: „niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych”. Regulacja ta nawiązuje więc w swej treści do przepisów ustawy o finansach publicznych, w której art. 217 ust. 2 pkt 8 postanowiono, że deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.
Co warto podkreślić, wskazany przepis nawiązuje do tzw. szczególnych zasad wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Regionalne izby obrachunkowe w zróżnicowany sposób interpretują zakres przedmiotowy ww. specjalnych środków. Z reguły jednak nie ma sporu co do tego, że zalicza się do nich w szczególności: dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pobieranych na podstawie prawa ochrony środowiska, dochody gmin z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi czy wreszcie szeroko pojęte środki ze źródeł unijnych.