Jednostki zatrudniające pracowników są zobowiązane do ujmowania w księgach rachunkowych na dzień bilansowy rezerw związanych z przyszłymi świadczeniami na rzecz zatrudnionych. Są to świadczenia związane z odprawami emerytalnymi, rentowymi, nagrodami jubileuszowymi, świadczeniami medycznymi, niewykorzystanymi urlopami czy innymi benefitami, jakie pracodawca na mocy wiążących go przepisów lub porozumień będzie oferować swoim pracownikom, którzy świadcząc pracę, nabywają do nich prawa. Dlatego utworzenie rezerw z nimi związanych jest w istocie rozliczeniem międzyokresowym biernym (dalej: RMB). Rezerwy te obejmują także obciążenia wynikające z przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych czy emerytalnych, jeśli zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca, wypłacając takie świadczenie, musiałby naliczyć składki ZUS czy składki na pracownicze plany kapitałowe.
Pomoc aktuariusza