dr Katarzyna Trzpioła, specjalista ds. finansów i rachunkowości, Wydział Zarządzania UW
W sprawozdaniach śródrocznych spółki muszą się odnieść do konsekwencji wojny w Ukrainie dla polskiej gospodarki. Konieczne zatem jest pokazanie, że wzrosły wartości zobowiązań wyrażonych w walutach obcych, spadła wartość hrywny i rubla, nastąpił bardzo duży wzrost cen paliw, który przekłada się na ceny innych dóbr i usług. W niektórych branżach nastąpił odpływ pracowników. Część podmiotów zanotowała spadek przychodów i znaczący wzrost kosztów już w marcu, a więc pokażą skutki tego w sprawozdaniu za I kwartał. W innych branżach te zmiany zaczną być dopiero odczuwalne. Jednak zarządy jednostek powinny w sprawozdaniach poinformować, że mają świadomość zagrożeń oraz wskazać, jakie kroki podejmują, aby zniwelować ich negatywne skutki.
Aktywa