Jadwiga Szabat, Ecovis System Rewident sp. z o.o.
Jeśli szkolenie jest powiązane z zakresem pracy obecnej lub przyszłej naszego pracownika, to pracodawca może sfinansować lub dofinansować koszty podnoszenia kwalifikacji. Przepisy kodeksu pracy (dalej: k.p.) definiują podnoszenie kwalifikacji zawodowych jako zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą (art. 1031 par. 1 k.p.). Inicjatywę pracodawcy można tu rozumieć jako skierowanie pracownika (zasadniczo za jego zgodą) na studia/kurs czy inną formę dokształcania. W przepisach kodeksu pracy brak jest jednak jednoznacznego określenia, co oznacza sformułowanie „za zgodą pracodawcy”. W takiej sytuacji na podstawie art. 300 k.p. znajdą odpowiednie zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.