Na prawidłowe rozliczenie tej transakcji w księgach mają wpływ nie tylko przepisy prawa bilansowego, lecz także prawo podatkowe, w szczególności regulacje dotyczące VAT. Mamy tu bowiem do czynienia z importem usług, dla którego przewidziano szczególną procedurę rozliczania w VAT. Tym samym jest też konieczne właściwe odzwierciedlenie tej procedury w księgach rachunkowych.
Przepisy ustawy o VAT definiują świadczenie usług jako każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie jest dostawą towarów, w tym również: