Jako mikrofirma dotknięta negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa otrzymaliśmy z Funduszu Pracy w ramach tarczy antykryzysowej mikropożyczkę. Naszą działalność określają m.in. kody PKD: 47.11Z i 47.19Z. Jak księgować operacje gospodarcze związane z pożyczką, a zwłaszcza z jej umorzeniem?

Przedsiębiorcy, których działalność gospodarcza polega na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty, których rodzaj przeważającego PKD to: 47.11 Z i 47.19, mieli czas do końca września na składanie wniosków o dotację z powiatowego urzędu pracy.
Generalnie mikropożyczka stanowiła rodzaj wsparcia finansowego z rządowej tarczy antykryzysowej w formie niskooprocentowanej pożyczki pochodzącej ze środków Funduszu Pracy, przeznaczonej dla mikroprzedsiębiorców dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii korona wirusa. Mikropożyczka, do wysokości 5 tys. zł, miała służyć pokryciu bieżących kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wypłacana była jednorazowo, po zawarciu umowy, nie później jednak niż w terminie dwóch dni roboczych, na rachunek wskazany przez pożyczkobiorcę.
Mikropożyczka podlega wraz z odsetkami umorzeniu pod warunkiem prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej przez okres trzech miesięcy, licząc od daty jej udzielenia. Uwzględnienia wymaga, że procedura umorzenia została uproszczona i powiatowy urząd pracy sam sprawdza, czy mikroprzedsiębiorca spełnił warunki umorzenia. W przypadku pozytywnej weryfikacji umorzenie mikropożyczki następuje z urzędu. Przychód z tytułu umorzenia mikropożyczki nie stanowi przychodu podatkowego. W księgach rachunkowych umorzenie pożyczki to pozostałe przychody operacyjne.
Operacje gospodarcze związane z mikropożyczką otrzymaną z Funduszu Pracy w ramach tarczy antykryzysowej uruchomionej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej powinny w księgach rachunkowych przedsiębiorcy przebiegać następująco:
1. Otrzymanie środków finansowych z tytułu mikropożyczki:
  • Wn konto 13 „Rachunki bankowe”,
  • Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki”.
2. Spłata mikropożyczki wobec braku jej umorzenia przez urząd pracy:
  • Wn konto 24 „Pozostałe rozrachunki”,
  • Wn konto 75-1 „Koszty finansowe” (odsetki),
  • Ma konto 13 „Rachunki bankowe”.
3. Umorzenie mikropożyczki przez urząd pracy:
  • Wn konto 24 „Pozostałe rozrachunki”,
  • Ma konto 76-0 „Pozostałe przychody operacyjne”.
Podstawa prawna
art. 15zze4a ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842)
ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217)