Przedsiębiorcy, których działalność gospodarcza polega na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty, których rodzaj przeważającego PKD to: 47.11 Z i 47.19, mieli czas do końca września na składanie wniosków o dotację z powiatowego urzędu pracy.
Generalnie mikropożyczka stanowiła rodzaj wsparcia finansowego z rządowej tarczy antykryzysowej w formie niskooprocentowanej pożyczki pochodzącej ze środków Funduszu Pracy, przeznaczonej dla mikroprzedsiębiorców dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii korona wirusa. Mikropożyczka, do wysokości 5 tys. zł, miała służyć pokryciu bieżących kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wypłacana była jednorazowo, po zawarciu umowy, nie później jednak niż w terminie dwóch dni roboczych, na rachunek wskazany przez pożyczkobiorcę.