Każda operacja gospodarcza, która dotyczy jednostki, powinna być ujęta w jej księgach rachunkowych zgodnie z treścią ekonomiczną. Zapis ma odzwierciedlać rzeczywisty przebieg transakcji.
W procesach gospodarczych zdarza się, że zapasy przed przekazaniem ich do wykorzystania, np. zużycia w produkcji wyrobów (materiały, półprodukty) lub do sprzedaży (towary), wymagają uprzedniego przetworzenia. Wówczas przedsiębiorstwo może poddać je odpowiedniej obróbce we własnym zakresie (przerób własny) lub w drodze zlecenia firmom zewnętrznym (przerób obcy). Przerób materiałów i półproduktów ma na celu dostosowanie ich do potrzeb produkcji. Poddane przerobowi nabierają nowych cech użytkowych niezbędnych w poszczególnych fazach produkcji.