Przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą zgodnie z art. 551 par. 5 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526; dalej k.s.h.) może ją przekształcić w jednoosobową spółkę kapitałową, tj. z o.o., albo akcyjną. Jednak późniejsze koszty prowadzenia działalności w jednoosobowej spółce z o.o. są dużo niższe niż w jednoosobowej spółce akcyjnej, dlatego jest to najczęściej wybierana forma. Na niej więc będziemy się koncentrować w tym artykule, choć procedura przekształcenia z punktu widzenia formalnego jest taka sama. Regulują ją art. 5841–58413 k.s.h. Zgodnie z nimi przedsiębiorca przekształcany stanie się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki do rejestru (dzień przekształcenia). Zanim jednak nastąpi samo przekształcenie, przede wszystkim musi być sporządzony – w formie aktu notarialnego – plan przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta. Przy czym dokument ten powinien zawierać co najmniej ustalenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy przekształcanego na określony dzień w miesiącu poprzedzającym jego sporządzenie. A więc kluczowe jest ustalenie wartości majątku dla powstającej spółki. Chodzi o majątek netto, czyli wartość aktywów pomniejszoną o wartość zobowiązań.
Uwaga: Wycena wartości majątku przedsiębiorcy nie może być niższa od przewidzianych w k.s.h. minimów kapitałowych (tj. 5000 zł dla spółki z o.o.). Wartość majątku jest też kluczowa z punktu widzenia sprawozdania finansowego, bowiem trzeba je sporządzić i dołączyć do planu przekształcenia.