W naszej firmie nadal mamy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W regulaminie jest przewidziane dofinansowanie do wypoczynku letniego dla dzieci pracowników. Na ten cel jest przewidziane do przyznania 300 zł. Jak to dofinansowanie zaksięgować?

Każda jednostka musi stosować rozwiązania właściwe dla jej polityki rachunkowości (w tym układu planu kont). Jednak przykładowa ewidencja księgowa dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku dziecka pracownika może przebiegać w następujący sposób. Po pierwsze ujmujemy samo przyznanie dofinansowania do wypoczynku dziecka. Powoduje ono zmniejszenie stanu ZFŚS oraz powstanie zobowiązania wobec właściwego pracownika. Ewidencja będzie następująca: Wn konto 831 „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”, Ma konto 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”.
Po drugie, zajmujemy się następnie samą wypłatą dofinansowania dla właściwego pracownika. Powoduje to zmniejszenie stanu środków pieniężnych oraz oznacza uregulowanie zobowiązania wobec pracownika z tego tytułu. Dlatego wypłatę księguje się: Wn konto „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”, a w zależności od sposobu wypłaty będzie to strona Ma konta:
– „Kasa” (jeżeli wypłata jest dokonywana z kasy), lub
– „Rachunek bankowy” (jeżeli płatność następuje w drodze przelewu ze środków obrotowych pracodawcy na rachunek bankowy pracownika), lub
– „Rachunek bankowy ZFŚS” (jeżeli płatność następuje w drodze przelewu z rachunku środków ZFŚS na rachunek bankowy pracownika).
Przypomnijmy, że zgodnie z par. 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do podstawy tej nie wchodzą świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach ZFŚS. Dlatego nie będzie księgowań na kontach właściwych dla rozliczeń publicznoprawnych z tych tytułów.
Jeśli dopłata do wypoczynku dotyczy dziecka, którego wiek nie przekracza 18 lat, nie będzie ona podlegała PIT, niezależnie od kwoty tej dopłaty. Wypoczynek musi być jednak zorganizowany przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie.
Podstawa prawna
par. 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1949)
art. 12, art. 21 ust. 1 pkt 78, art. 26 ust. 1, art. 27b ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1163)