Każda jednostka musi stosować rozwiązania właściwe dla jej polityki rachunkowości (w tym układu planu kont). Jednak przykładowa ewidencja księgowa dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku dziecka pracownika może przebiegać w następujący sposób. Po pierwsze ujmujemy samo przyznanie dofinansowania do wypoczynku dziecka. Powoduje ono zmniejszenie stanu ZFŚS oraz powstanie zobowiązania wobec właściwego pracownika. Ewidencja będzie następująca: Wn konto 831 „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”, Ma konto 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”.
Po drugie, zajmujemy się następnie samą wypłatą dofinansowania dla właściwego pracownika. Powoduje to zmniejszenie stanu środków pieniężnych oraz oznacza uregulowanie zobowiązania wobec pracownika z tego tytułu. Dlatego wypłatę księguje się: Wn konto „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”, a w zależności od sposobu wypłaty będzie to strona Ma konta: