Tak, do końca maja pracodawcy, którzy nadal prowadzą zakładowy fundusz socjalny (dalej: ZFŚS) odprowadzają pierwszą ratę odpisu. Jest to kwota stanowiąca co najmniej 75 proc. równowartości odpisów podstawowych. Jednak zgodnie z art. 5 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 i 4 ustawy o ZFŚS, źródło finansowania tego funduszu – obok corocznego odpisu podstawowego naliczanego w relacji do przeciętnej liczby zatrudnionych – mogą stanowić również:
 • wpływy z opłat pobieranych z tytułu korzystania z działalności socjalnej;
 • darowizny i zapisy;
 • odsetki od środków zdeponowanych na rachunku funduszu;
 • wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe;
 • wierzytelności likwidowanych zakładowych funduszy – socjalnego i mieszkaniowego;
 • sprzedaż (dzierżawa, likwidacja) środków trwałych służących działalności socjalnej, w tym zakładowych domów i lokali mieszkalnych (w części nieprzeznaczonej na utrzymanie lub odtworzenie zakładowych obiektów socjalnych, w tym zasobów mieszkaniowych; wyjątek stanowią zwiększenia z tego tytułu generowane przez pracodawców postawionych w stan upadłości lub likwidacji – nie wpływają one bowiem na ZFŚS);
 • zysk netto przeznaczony do podziału.
Ewidencja tych źródeł finansowania wymaga następujących zapisów:
1. Utworzenie oddzielnego rachunku bankowego ZFŚS: Wn konto 13 „Rachunki bankowe” (rachunek ZFŚS), Ma konto 13 „Rachunki bankowe” (rachunek bieżący).
2. Dokonanie corocznego odpisu na ZFŚS:
– gdy wartość odpisu jest istotna:
 • Wn konto 40 „Koszty według rodzajów” (ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia),
 • Ma konto 85 „Fundusze specjalne” (ZFŚS)
 • równolegle (przeniesienie odpisu do rozliczenia w czasie): Wn konto 64 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”, Ma konto 49 „Rozliczenie kosztów”
 • przeniesienie części odpisu w ciężar kosztów bieżącego okresu sprawozdawczego: Wn konto 49 „Rozliczenie kosztów”, Ma konto 64 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”
Albo: Wn konto 64 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”, Ma konto 85 „Fundusze specjalne” (ZFŚS) oraz (przeniesienie części odpisu w ciężar kosztów bieżącego okresu sprawozdawczego): Wn odpowiednie konto zespołu 5, Ma konto 64 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”.
– gdy wartość odpisu jest nieistotna:
 • Wn konto 40 „Koszty według rodzajów” (ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia) lub odpowiednie konto zespołu 5, Ma konto 85 „Fundusze specjalne” (ZFŚS).
3. Wpływy z opłat pobieranych z tytułu korzystania z działalności socjalnej: Wn konto 13 „Rachunki bankowe” (rachunek ZFŚS), Ma konto 85 „Fundusze specjalne” (ZFŚS).
4. Darowizny i zapisy pieniężne: Wn konto 13 „Rachunki bankowe” (rachunek ZFŚS), Ma konto 85 „Fundusze specjalne” (ZFŚS).
5. Darowizny i zapisy rzeczowe (materiały, towary):
 • Wn konto 31 „Materiały”,
 • Wn konto 33 „Towary”,
 • Ma konto 85 „Fundusze specjalne” (ZFŚS).
6. Darowizny i zapisy rzeczowe (środki trwałe): Wn konto 01 „Środki trwałe”, Ma konto 84 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”.
7. Odsetki naliczone od środków zdeponowanych na rachunku ZFŚS: Wn konto 13 „Rachunki bankowe” (rachunek ZFŚS), Ma konto 85 „Fundusze specjalne” (ZFŚS).
8. Wpływy z oprocentowania pożyczek mieszkaniowych: Wn konto 23 „Rozrachunki z pracownikami” (pozostałe rozrachunki z pracownikami), Ma konto 85 „Fundusze specjalne” (ZFŚS).
9. Wierzytelności likwidowanych zakładowych funduszy: socjalnego i mieszkaniowego: Wn konto 24 „Pozostałe rozrachunki”, Ma konto 85 „Fundusze specjalne” (ZFŚS).
10. Zysk/strata z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych służących działalności socjalnej, w tym zakładowych domów i lokali mieszkalnych (w części nieprzeznaczonej na utrzymanie lub odtworzenie zakładowych obiektów socjalnych, w tym zasobów mieszkaniowych); zgodnie z art. 7 ust. 1a ustawy o ZFŚS za zysk/stratę ze sprzedaży lub likwidacji środków trwałych służących działalności socjalnej uważa się przychód ze sprzedaży lub likwidacji, pomniejszony o koszty tej sprzedaży lub likwidacji obejmujące np. wycenę rzeczoznawcy czy opłaty notarialne:
 • Wn konto 76-1 „Pozostałe koszty operacyjne”, Ma konto 85 „Fundusze specjalne” (ZFŚS),
lub
 • Wn konto 85 „Fundusze specjalne” (ZFŚS), Ma konto 76-0 „Pozostałe przychody operacyjne”.
11. Zysk netto przeznaczony do podziału: Wn konto 82 „Rozliczenie wyniku finansowego”, Ma konto 85 „Fundusze specjalne” (ZFŚS).
Podstawa prawna
ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 746)