1. Podwyższenie kapitału

Przypomnijmy, że w spółce z o.o. obowiązuje zasada, że udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Nie ma jednak przeszkód, aby zaistniała sytuacja odwrotna. Jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, wówczas nadwyżkę (tzw. agio) przelewa się do kapitału zapasowego (art. 154 par. 3 i art. 261 k.s.h.). Przy księgowaniu operacji podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z o.o. konieczne jest uwzględnienie art. 36 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Z przepisu tego wynika, że kapitał zakładowy spółek kapitałowych (tu spółki z o.o.) wykazuje się w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. następuje na mocy art. 262 par. 4 k.s.h. z chwilą wpisania do rejestru. Oznacza to, że dla celów bilansowych zwiększenie kapitału zakładowego może zostać dokonane dopiero pod datą zarejestrowania zmiany jego wysokości w KRS. W księgach rachunkowych operacja podwyższenia może więc zostać zaewidencjonowana na koncie „Kapitał zakładowy” (zamiennie podstawowy) pod datą wpisu do rejestru sądowego.