Organizacje pozarządowe (ang. non governmental organization, NGO) to wszystkie podmioty, które nie są jednostkami albo organami administracji publicznej oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Zwane są również trzecim sektorem. Stowarzyszenia i fundacje to najpopularniejsze formy organizacji pozarządowych. Fundacje i stowarzyszenia (rejestrowe) mają osobowość prawną i podlegają przepisom ustawy o rachunkowości. Dotyczą ich więc obowiązki w zakresie prowadzenia ksiąg, wyceny składników majątku, inwentaryzacji, ogłaszania i badania sprawozdań. Choć mogą też (po spełnieniu określonych warunków) skorzystać z uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Ponieważ charakter działalności fundacji i stowarzyszeń odbiega nieco od działalności podmiotów gospodarczych, jest przygotowany dla nich osobny wzór sprawozdania dla organizacji pozarządowych (załącznik nr 6 do ustawy o rachunkowości). Trzeci sektor jest bardzo zróżnicowany, oprócz dużych i znanych fundacji i stowarzyszeń występują setki małych organizacji.

Zakładanie i rejestracja

Prawo o stowarzyszeniach rozróżnia dwa rodzaje stowarzyszeń: rejestrowe i zwykłe. Z punktu widzenia prowadzenia rachunkowości interesować nas będą te pierwsze.
Zakładanie i rejestrację stowarzyszeń regulują art. 9‒17 prawa o stowarzyszeniach. Osoby w liczbie co najmniej siedmiu, zamierzające założyć stowarzyszenie, uchwalają jego statut oraz wybierają komitet założycielski albo władze stowarzyszenia. Najwyższą władzą jest walne zebranie członków. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do walnego zebrania członków.
Zarząd składa wniosek o wpis stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego wraz ze statutem, listą założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli, protokołem z wyboru władz oraz adresem siedziby. Sąd rejestrowy wydaje postanowienie o wpisie stowarzyszenia do KRS po stwierdzeniu, że jego statut stowarzyszenia jest zgodny z przepisami prawa i założyciele spełniają wymagania określone ustawą. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność po wpisie do KRS.
Choć działalność statutowa stowarzyszenia jest działalnością nienastawioną na zysk, konkretne zadania mogą być realizowane zarówno w ramach nieodpłatnej, jak i odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego.
Z kolei fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami (art. 1 ustawy o fundacjach). Fundację zakłada fundator (lub fundatorzy), niezbędnym elementem do jej założenia jest majątek, a o tym, kto ma najwyższą władzę w fundacji, stanowi jej statut. Fundator ustala statut fundacji, określający jej nazwę, siedzibę i majątek, cele, zasady, formy i zakres działalności, skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków.
Fundacja podlega obowiązkowi wpisu do KRS. Z chwilą wpisania do KRS uzyskuje osobowość prawną (art. 7 ustawy o fundacjach). Sąd dokonuje wpisu fundacji do KRS po stwierdzeniu, że czynności prawne stanowiące podstawę wpisu zostały podjęte przez uprawnioną osobę lub organ i są ważne. Postanowienie o wpisaniu fundacji do KRS sąd wydaje ponadto po stwierdzeniu, że cel i statut fundacji są zgodne z przepisami prawa. O wpisaniu fundacji do KRS sąd zawiadamia ministra właściwego ze względu na zakres jego działania oraz cele fundacji, a także właściwego ze względu na siedzibę fundacji starostę, przesyłając jednocześnie statut (art. 9 ustawy o fundacjach).
Zarząd fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje fundację na zewnątrz (art. 10 ustawy o fundacjach).
Fundacja składa corocznie właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swojej działalności. Przepisu tego nie stosuje się do fundacji mających status organizacji pożytku publicznego, które zamieściły na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie merytoryczne z działalności oraz sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Tabela. Najważniejsze cechy NGO
Podobieństwa
Stowarzyszenia i fundacje mogą przyjmować darowizny i dotacje oraz ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego. Jedne i drugie muszą prowadzić księgowość. Mogą ponadto zatrudniać pracowników i mieć wolontariuszy. Zarówno stowarzyszenie, jak i fundacja mają obowiązek płacenia podatku dochodowego od osób prawnych, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą.
Różnice
Zakładanie • W przypadku stowarzyszenia to co najmniej siedmiu założycieli, tylko osoby fizyczne. • W przypadku fundacji jest to fundator (jeden lub kilku, zarówno osoby fizyczne, jak i prawne).
Cel • Stowarzyszenie może obrać dowolny cel zgodny z prawem, niezarobkowy. Celem może być wspieranie także własnych członków. • Fundacja musi mieć cel zgodny z prawem, społecznie lub gospodarczo użyteczny, niezarobkowy, oraz nie może wspierać swoich członków czy władz.
Majątek • Tworząc stowarzyszenie, nie potrzebujemy żadnego majątku. • Podstawą działania fundacji jest fundusz założycielski.
Władze • Stowarzyszenie w swoich obowiązkach ma odbywanie walnych zgromadzeń lub zebrań członków, powołanie zarządu i komisji rewizyjnej. • W przypadku fundacji niezbędny jest tylko zarząd (np. prezes i wiceprezes) oraz nieobowiązkowo organ kontroli wewnętrznej.
Sprawozdania • Coroczne składanie sprawozdań finansowych do urzędu skarbowego jest obowiązkiem zarówno fundacji, jak i stowarzyszeń.• Fundacja ma dodatkowo obowiązek składania co roku sprawozdania z prowadzonej działalności wobec ministra wskazanego przez fundatora jako organ nadzoru.

sprawozdawczość

Zgodnie z art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Oznacza to, że w 2021 r. sprawozdania muszą być sporządzane, podpisywane i przekazywane w formie elektronicznej. Warto tylko nadmienić, że obowiązek przygotowania sprawozdania nie dotyczy jedynie tych organizacji, które za 2020 r. prowadziły tzw. uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, a także zgłosiły jej stosowanie w odpowiednim czasie.
Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o CIT podatnicy, z wyłączeniem podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego (szefowi Krajowej Administracji Skarbowej) sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z badania (jeśli dotyczy), w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.
Jeśli organizacja pozarządowa prowadzi działalność gospodarczą, to sprawozdanie finansowe musi wysłać do KRS najpóźniej w ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia. W tym roku wyjątkowo termin ten ulega zmianie. [ramka 1]

Ramka 1

Zmiana terminów
W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Finansów zakomunikowało, że terminy dotyczące sprawozdań finansowych organizacji non profit zostaną przesunięte nie o miesiąc (jak zakładano pierwotnie), ale o trzy miesiące. Zgodnie z informacją MF wzięto pod uwagę trudną i dynamiczną sytuację związaną z COVID-19 i podjęto decyzję o przedłużeniu terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych dla:
• jednostek sektora prywatnego oraz organizacji non profit ‒ o trzy miesiące,
• jednostek sektora finansów publicznych ‒ o miesiąc.
Rozporządzenie w tej sprawie jest na końcowym etapie procesu legislacyjnego.
Ponadto organizacje mające status organizacji pożytku publicznego mają obowiązek umieszczenia do 15 lipca sprawozdania w bazie sprawozdań OPP, prowadzonej przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Stowarzyszenia nie mają obowiązku sporządzania sprawozdania merytorycznego, choć jest to dobrym zwyczajem, a często wymaganym dokumentem, np. podczas starania się o dotacje.
Obowiązek sporządzania sprawozdania merytorycznego mają fundacje, które muszą przesłać roczne sprawozdanie merytoryczne właściwemu ministrowi do końca następnego roku za rok poprzedni. Sprawozdanie sporządza się według wzoru określonego w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.
Sprawozdania merytoryczne są także – oprócz finansowych – częścią obowiązkowych sprawozdań sporządzanych przez stowarzyszenia i fundacje mające status OPP i umieszczanych w ministerialnej bazie internetowej w terminie do 15 lipca. Są one sporządzane według wzoru określonego w rozporządzeniu przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego.

Szczególne zasady księgowości

Fundacje i stowarzyszenia mogą prowadzić działalność gospodarczą. Rodzi to skutki w zakresie podatku od osób prawnych, a także może rodzić skutki w zakresie podatku od towarów i usług.
Zarówno fundacje, jak i stowarzyszenia (rejestrowe) mają osobowość prawną. Zatem zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości podlegają przepisom tej ustawy. Oznacza to, że dotyczą ich wszystkie obowiązki, w tym w zakresie prowadzenia ksiąg, wyceny składników majątku, inwentaryzacji, ogłaszania i badania sprawozdań. Część organizacji działających w sferze pożytku publicznego – mimo że są albo osobami prawnymi (np. fundacja, stowarzyszanie), albo jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej (np. stowarzyszenie zwykłe) – może się zwolnić z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jak wynika z art. 2 ust. 5 u.r., jednostki, o których mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów na zasadach i warunkach określonych w tej ustawie. W większości przypadków wybiaraja jednak księgi rachunkowe.
Ustawodawca zauważył, że charakter działalności fundacji i stowarzyszeń odbiega nieco od działalności podmiotów gospodarczych, i opracował osobny wzór sprawozdania dla organizacji pozarządowych (załącznik nr 6 do ustawy o rachunkowości). Zgodnie z tym wzorem bilans organizacji pozarządowej jest mniej rozbudowany niż bilans innych podmiotów. Z innej zaś strony rachunek zysków i strat zawiera więcej pozycji, rozróżnia bowiem przychody i koszty z działalności statutowej, przychody i koszty z działalności gospodarczej oraz koszty ogólnego zarządu. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że kierownik jednostki może podjąć decyzję o skorzystaniu z załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.
Zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości (Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej ustawy) sprawozdanie fundacji i stowarzyszenia zawiera dokładnie określone elementy. [ramka 2] Obejmuje ono: bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową.

Ramka 2

Wybrane elementy sprawozdania
BILANS
Aktywa
A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
III. Należności
długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy
II. Należności krótkoterminowe
III. Inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe
rozliczenia międzyokresowe
C. Należne wpłaty
na fundusz statutowy
Aktywa razem
Pasywa
A. Fundusz własny
I. Fundusz statutowy
II. Pozostałe fundusze
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych
IV. Zysk (strata) netto
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowiązania
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia
międzyokresowe
Pasywa razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
A. Przychody z działalności statutowej
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej
B. Koszty działalności statutowej
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego
III. Koszty pozostałej działalności statutowej
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A‒B)
D. Przychody z działalności gospodarczej
E. Koszty działalności gospodarczej
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D‒E)
G. Koszty ogólnego zarządu
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F‒G)
I. Pozostałe przychody operacyjne
J. Pozostałe koszty operacyjne
K. Przychody finansowe
L. Koszty finansowe
M. Zysk (strata) brutto
(H+I‒J+K‒L)
N. Podatek dochodowy
O. Zysk (strata) netto (M‒N)
Informacja dodatkowa powinna zawierać nieobjęte bilansem oraz rachunkiem zysków i strat informacje i wyjaśnienia niezbędne do oceny gospodarki finansowej jednostki. Chodzi tu w szczególności o:
1) informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo;
2) informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii;
3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach;
4) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych;
5) informacje o strukturze poniesionych kosztów;
6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;
7) jeżeli jednostka ma status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych;
8) inne informacje niż wymienione w pkt 1–7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

Plan kont

W przypadku fundacji i stowarzyszeń plany kont powinny odzwierciedlać wymagany układ sprawozdania, w szczególności rozróżnienie kosztów i przychodów statutowych oraz kosztów i przychodów dotyczących działalności gospodarczej. Plan kont powinien uwzględniać specyfikę NGO.
Należy wyodrębnić konta kosztowe podzielone na: koszty działalności statutowej oraz koszty działalności gospodarczej, jeżeli organizacja prowadzi taką działalność. Konta przychodowe, jeżeli zachodzi taka potrzeba, powinny być również podzielone na odpowiednie rodzaje działalności. W przypadku ksiąg prowadzonych komputerowo oprogramowanie księgowe dla NGO powinno dawać możliwość elastycznej modyfikacji planu kont w taki sposób, aby można było łatwo wyodrębnić podział na realizowane projekty lub zadania. Długość numeracji kont oraz poziomy analityk powinny być na tyle duże, aby zapewnić szczegółową ewidencję zdarzeń w organizacji, charakter przychodów, koszty odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego oraz pozostałe koszty statutowe, układ rodzajowy kosztów, miejsca powstawania kosztów, źródła finansowania w podziale na poszczególne projekty/granty/programy/dotacje itp. [ramka 3 i 4]

Ramka 3

Plan kont fundacji stowarzyszenia
MAJĄTEK TRWAŁY
010 Środki trwałe
020 Wartości niematerialne i prawne
070 Umorzenie środków trwałych
075 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
080 Środki trwałe w budowie
030 Inwestycje długoterminowe
ŚRODKI PIENIĘŻNE
100 Kasa (PLN)
101 Kasa walutowa
130 Rachunki bankowe PLN
131 Rachunki bankowe w walutach obcych
133 Rachunki bankowe projektów unijnych
135 Lokaty bankowe
140 Kredyty bankowe
149 Środki pieniężne w drodze
ROZRACHUNKI I ROSZCZENIA
201 Należności od odbiorców
202 Zobowiązania wobec dostawców
210 Rozrachunki z darczyńcami i sponsorami
220 Rozliczenia z urzędem skarbowym z tytułu VAT
221 Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego CIT
222 Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT
225 Rozrachunki z ZUS
229 Pozostałe rozrachunki (np. dotacje)
230 Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń
234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami i członkami
270 Odpisy aktualizujące rozrachunki
KOSZTY
400 Amortyzacja
401 Zużycie materiałów i energii
402 Usługi obce
403 Podatki i opłaty
404 Wynagrodzenia
405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
407 Pozostałe koszty rodzajowe
490 Rozliczenie kosztów
501 Koszty działalności nieodpłatnej OPP
502 Koszty działalności odpłatnej OPP
503 Koszty pozostałej działalności statutowej
550 Koszty administracyjne
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
640 Rozliczenia międzyokresowe kosztów
PRZYCHODY I KOSZTY „7”
700 Przychody z działalności statutowej
701 Przychody z nieodpłatnej d ziałalności pożytku publicznego
702 Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego
703 Przychody z pozostałej działalności statutowej
730 Przychody z działalności gospodarczej
740 Przychody z tytułu dotacji/ subwencji/grantów itp.
750 Przychody finansowe
755 Koszty finansowe
760 Pozostałe przychody operacyjne
765 Pozostałe koszty operacyjne
FUNDUSZE I REZERWY
800 Fundusze (kapitały) podstawowe
801 Fundusze (kapitały) zapasowe
802 Kapitały (fundusze) rezerwowe
821 Rozliczenie wyniku finansowego za lata poprzednie
830 Rezerwy
840 Rozliczenia międzyokresowe przychodów
845 Inne rozliczenia międzyokresowe
850 Fundusze specjalne
860 Wynik finansowy roku obrotowego
870 Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego
901‒999 Konta techniczne

Ramka 4

Przykładowe księgowania
Załóżmy, że jednostka otrzymuje dotację z projektu unijnego w kwocie 120 000 zł.
Wn Ma Kwota
133 229 120 000 zł
229 840 120 000 zł
Operację księgujemy z wykorzystaniem konta 229 (rozliczenie dotacji) na koncie 133 (rachunek bankowy dla projektu) i 840 (przychody przyszłych okresów).
Wariant 1 – projekt „miękki” (np. szkolenia)
Jednostka ponosi koszty usług obcych 110 000 zł w ramach projektu
Wn Ma Kwota
402 202 110 000 zł
202 133 110 000 zł
Przyjmijmy, że rozliczamy koszty brutto, więc dla uproszczenia pominiemy VAT. Wykorzystujemy konta kosztów 4 (które następnie rozliczamy na kontach zespołu 5) oraz konta rozrachunkowe.
Dla zachowania współmierności przychodów i kosztów w miesiącu poniesienia kosztu rozpoznajemy przychód w ramach projektu.
Wn Ma Kwota
840 229 110 000 zł
229 740 110 000 zł
Za pomocą konta 229 (rozliczenie dotacji) rozliczamy 90 000 zł i księgujemy tę kwotę na przychodach (konto 740).
Projekt się zakończył i nie rozliczyliśmy 10 000 zł.
Wn Ma Kwota
840 229 10 000 zł
229 133 10 000 zł
Za pomocą konta 229 (rozliczenie dotacji) rozliczamy 10 000 zł i zwracamy je do instytucji finansującej (konto 133 po Ma).
W wyniku powyższych księgowań:
• rozliczyliśmy konto projektu 133,
• rozliczyliśmy konto 840,
• rozliczyliśmy konto 229,
• uzyskaliśmy przychód w ramach projektu 120 000 zł,
• ponieśliśmy koszty usług obcych (np. szkoleń) 110 000 zł
Wartością dodaną projektu jest poniesienie kwalifikacji uczestników projektu, którzy wzięli udział w szkoleniu.
Wariant 2 – projekt „twardy” (zakup środka trwałego)
W tym przypadku również rozliczamy otrzymane 120 000 zł.
Jednostka ponosi nakłady na środek trwały o wartości 120 000 zł w ramach projektu.
Wn Ma Kwota
080 202 120 000 zł
202 133 120 000 zł
Przyjmijmy, że rozliczamy wydatki brutto, więc dla uproszczenia pominiemy VAT. Wykorzystujemy konto 080 (środki trwałe w budowie) oraz konta rozrachunkowe.
Przyjmujemy środek trwały.
Wn Ma Kwota
010 080 120 000 zł
Rozpoczynamy amortyzację środka trwałego (12 miesięcy po 10 000 zł).
Wn Ma Kwota
400 070 10 000 zł
840 229 10 000 zł
229 740 10 000 zł
Dla zachowania współmierności przychodów i kosztów w miesiącu zaksięgowania amortyzacji rozpoznajemy przychód i księgujemy go na koncie 740.
W wyniku powyższych księgowań (po 12 miesiącach amortyzacji):
• rozliczyliśmy konto projektu 133,
• rozliczyliśmy konto 840,
• rozliczyliśmy konto 229,
• mamy środek trwały o wartości brutto i umorzeniu 120 000 zł,
• uzyskaliśmy przychód w ramach projektu 120 000 zł,
• ponieśliśmy koszty amortyzacji 120 000 zł.
Wartością dodaną projektu jest środek trwały wykorzystywany do działalności jednostki.
Podstawa prawna
art. 9‒17 ustawy z 7 kwietnia 1989 r. ‒ Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 713; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1086)
art. 1, 7, 9, 10 ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1491; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1086)
ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2020)
art. 2 ust. 1 pkt 1, art. 45 ust. 1g, załącznik nr 6 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217)
art. 27 ust. 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 255)
rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 36)
rozporządzenie przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z 24 października 2018 r. w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2061)