Druga edycja konferencji Credit Risk poświęcona będzie ryzykom w międzynarodowych i krajowych transakcjach handlowych i wspieraniu bezpiecznego rozwoju i eksportu polskich przedsiębiorstw.

Polska gospodarka w 2017 roku wzrastała w tempie najwyższym od wielu lat. Przedsiębiorstwa w Polsce umiejętnie wykorzystują sprzyjające otoczenie makroekonomiczne – w przypadku wielu firm, za zwiększonymi obrotami podążyły wyższe zyski. Prognozy gospodarcze wskazują, że chociaż w tym roku powinniśmy spodziewać się słabszego tempa rozwoju polskiej gospodarki, to nadal będzie ono na solidnym poziomie. Nasi eksporterzy korzystają z poprawy koniunktury na rynkach światowych, która ma miejsce także w strefie euro, czyli głównym kierunku eksportowym Polski. Z kolei na rynku wewnętrznym firmy mogą liczyć na stabilny popyt, który zasilany jest konsumpcją gospodarstw domowych i odbudowującymi się inwestycjami.

Jednak w korzystnym otoczeniu makroekonomicznym nadal istnieją ograniczenia, z którymi muszą zmierzyć się przedsiębiorstwa w Polsce. Trudności w zapełnieniu wakatów, czy niejasne i niespójne przepisy prawne są często wymieniane jako bariery w bieżącej działalności i rozwoju firm. Z jakim jeszcze ryzykiem muszą liczyć się przedsiębiorstwa na rynku krajowym oraz na rynkach zagranicznych?

Tego właśnie dowiedzą się uczestnicy konferencji Credit Risk 2018.

Organizator konferencji, fundacja Polski Instytut Credit Management (PICM), jest unikalnym forum dla zarządzających ryzykiem kredytu kupieckiego. Forum dyskusji, wymiany wiedzy czy dobrych praktyk w zakresie mądrego zarządzania należnościami handlowymi. Poza konferencją Credit Risk, PICM organizuje cykliczne spotkania szkoleniowo-networkingowe CREDIT CLUB PICM. To spotkanie praktyków, ekspertów oraz dostawców usług wspomagających ich w codziennej pracy.

Zapraszamy do rejestracji na www.creditrisk.pl!

ADRESACI WYDARZENIA

Adresatami konferencji będą właściciele firm, eksperci oraz kadra zarządzająca z obszaru zarządzania ryzykiem kredytowym B2B, a w szczególności: działy finansowe, działy oceny ryzyka kredytowego, działy kontroli kredytowej, zarządzanie ryzykiem, działy kontrolingu finansowego, działy monitoringu należności, działy windykacji oraz zarządzanie gotówką (treasury).

SPONSORZY i PARTNERZY KONFERENCJI

Sponsorem Strategicznym jest RiskMan
Sponsorem Głównym jest Euler Hermes
Partnerem Głównym jest Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE)

Partnerami konferencji są: Klub Dyrektorów Finansowych „DIALOG”, Federation of European Credit Management Associations (FECMA), NadzorKorporacyjny.pl, Chartered Institute of Credit Management (CICM).

Patronat naukowy objął Wydział Zarządzania AGH w Krakowie.

PATRONAT MEDIALNY

Patronat medialny objęli Dziennik Gazeta Prawna, OutsourcingPortal oraz MyCompany Polska.

SZCEGÓŁOWA TEMATYKA KONFERENCJI

Konferencja Credit Risk 2018 będzie prezentacją najnowszych trendów, metod oraz praktyki zarządzania ryzykiem kredytu B2B. Wydarzenie da możliwość skonfrontowania własnej wiedzy z doświadczeniami praktyków zarządzania ryzykiem kredytowym, zarówno z firm polskich jak i międzynarodowych korporacji. Omawiając całość procesu order-to-cash w przedsiębiorstwie, zakres merytoryczny będzie kładł nacisk na działania zmierzające do minimalizacji powstawania trudnych oraz nieściągalnych należności.

Wśród poruszanych tematów znajdą się:

• Mapa bieżących ryzyk gospodarczych oraz kondycja przedsiębiorstw
• Zmiany prawne, które mają wpływ na rozliczenia między kontrahentami (split payment, zmiany w VAT)
• Nowe technologie, które pomagają oceniać ryzyko kredytowe oraz zarządzać należnościami
• Automatyzacja procesów w Order-to-Cash (ocena ryzyka, monitoring)


SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Konferencja odbędzie się we wtorek, 22 maja w Krakowie w hotel Park Inn, ul. Monte Cassino 2, Kraków.
W ramach płatnego uczestnictwa, zapewnione są przerwy kawowe (networking) oraz lunch.

Kontakt dla mediów

Robert Dyrcz
Fundacja Polski Instytut Credit Management
Tel. Kom. 600 09 33 72
e-mail: rdyrcz@picm.pl