Już wkrótce jednostki samorządowe oraz państwowe będą sporządzać niektóre sprawozdania na nowych zasadach. Na szczęście prawodawca rozciągnął ich stosowanie w czasie. Ale mimo to trzeba uważać na przepisy przejściowe.

Ważne dla jednostek samorządowych

Księgowe gorączkowo oczekują końca prac nad projektem rozporządzenia ministra finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (nr 626 w wykazie prac legislacyjnych). I choć te w dniu zamykania tego numeru Księgowości Budżetowej nie zostały jeszcze zakończone, to już chcą wiedzieć, co się zmieni, bo rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Wskazany projekt dotyczy zmian w rozporządzeniu ministra finansów z 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 144; dalej: r.s.b.), które są pochodną nowelizacji ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2267) oraz ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2414). Zmiany dotyczą zaś budżetu środków europejskich, budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku JST chodzi o trzy dobrze znane sprawozdania, tj.: Rb-27S (sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 7 do r.s.b.), Rb-PDP (sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 9 do r.s.b.) oraz Rb-NDS (sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 20 do r.s.b.).
Uwaga! Zmiany w sprawozdawczości budżetowej omówimy szczegółowo zaraz po opublikowaniu rozporządzenia nowelizującego w Dzienniku Ustaw, a ewentualne modyfikacje wprowadzone w projekcie uwzględnimy w wersji tego artykułu dostępnej w e-DGP.

Co wynika z przepisów przejściowych

W par. 4 projektu m.in. przewidziano, że przepisy rozporządzenia nowelizującego stosuje się po raz pierwszy do rocznych sprawozdań: Rb-PDP za 2023 r. oraz sprawozdań Rb-27S i Rb-NDS sporządzanych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się od 1 stycznia 2023 r. Warto przypomnieć, że pierwsze terminy składania sprawozdań, o których mowa, wypadają w lutym. Przy czym – jak wyżej zaznaczono – po raz pierwszy zmienione przepisy będą stosowane do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się od 1 stycznia 2023 r. (w przypadku Rb-27S i Rb-NDS). Wyjątkiem jest Rb-PDP, gdzie mowa o pierwszym terminie zmienionego sprawozdania wypadającym w 2024 r. Natomiast sprawozdania Rb-27S za grudzień 2022 r. oraz roczne za 2022 r., a także kwartalne sprawozdania Rb-NDS za IV kwartały 2022 r. sporządza się i przekazuje zgodnie z przepisami r.s.b. przed nowelizacją (par. 3 projektu).

Sprawozdanie Rb-27S

Jeśli chodzi o sprawozdanie Rb-27S, to – jak już wyżej sygnalizowano – jego modyfikacja jest konsekwencją nowelizacji ustawy z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1927). W uzasadnieniu projektu rozporządzenia nowelizującego podano bowiem, że: „(…) projektowane zmiany przepisów w sprawie sprawozdawczości budżetowej zostały dostosowane do przepisów ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, zmieniających sposób ustalania i przekazywania do jednostek samorządu terytorialnego udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w sposób ujednolicony. W tym celu zaproponowano zmiany w instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego, stanowiącej załącznik nr 37 do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej, przez dodanie pkt 3a w ust. 1 w par. 2, wykreślenie pkt 2 z par. 3 ust. 2, zmianę brzmienia ust. 4 w par. 3 oraz dodanie w par. 3 po ust. 4 – ust. 4a”.
Zatem, jak z powyższego wynika, z punktu widzenia sprawozdania Rb-27S zmiany zasadniczo mają związek z nowym sposobem ujmowania dochodów z udziałów JST w PIT i CIT. Kluczowe modyfikacje nastąpiły zaś w Instrukcji sporządzania sprawozdań, stanowiącej załącznik nr 37 do r.s.b. [ramka s. D1]

Sprawozdanie Rb-PDP

Zmiany w sprawozdaniu Rb-PDP także są konsekwencją nowelizacji ustawy z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Z uzasadnienia projektu rozporządzenia nowelizującego wynika, że projektodawca m.in. zaproponował w nim „uzupełnienie treści przepisu par. 7 ust. 1 pkt 2 instrukcji sporządzania sprawozdań Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu o dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych”. [ramka s. D1]
Zestawienie modyfikacji w Instrukcji sporządzania sprawozdań
SPRAWOZDANIE Rb-27S
Zmiana: dodanie pkt 3a w par. 2 ust. 1.
Treść nowego przepisu:
1. Jednostka samorządu terytorialnego sporządza sprawozdanie jednostkowe z następujących dochodów budżetowych:
(….) 3a) udziałów jednostki samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazanych na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego; (...)
Zmiana: uchylenie w par. 3 ust. 2 pkt 2
Treść uchylonego przepisu:
(…) 2. Dochody budżetowe pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz jednostki samorządu terytorialnego z tytułu:
(…) 2) udziału jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych wykazuje się w sprawozdaniach za marzec, czerwiec, wrzesień i rok budżetowy w sposób następujący:
a) w kolumnie „Plan (po zmianach)” wykazuje się dane o planowanych dochodach, zgodnie z planem po ewentualnych zmianach,
b) w kolumnach „Należności” oraz „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)” wykazuje się dane zgodnie z danymi wykazanymi w informacji udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, odpowiednio do dnia 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października danego roku budżetowego i 10 lutego roku następującego po roku budżetowym,
c) w kolumnie „należności pozostałe do zapłaty” wykazuje się kwoty stanowiące różnicę pomiędzy kwotami wykazanymi w kolumnie „Należności” oraz kwotami wykazanymi w kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)”; (...)
Zmiana: nadanie nowego brzmienia par. 3 ust. 4
Nowa treść przepisu:
(…) 4. Udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykazuje się następująco:
1) w kolumnie „Plan (po zmianach)” – dane o planowanych dochodach, zgodnie z planem po ewentualnych zmianach;
2) w kolumnie „Należności” – kwoty w wysokości zrealizowanych dochodów, na podstawie ewidencji analitycznej do konta rachunku bieżącego;
3) w kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)” – kwoty tych udziałów przekazane do jednostek samorządu terytorialnego, należne za okres, którego sprawozdanie dotyczy; wykazane kwoty, w sprawozdaniach za marzec, czerwiec, wrzesień i rok budżetowy, mają być zgodne z kwotami wykazanymi w informacji udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, odpowiednio w terminach do dnia 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października danego roku budżetowego i 10 lutego roku następującego po roku budżetowym. (…)
Zmiana: dodanie ust. 4a w par. 3
Treść nowego przepisu:
4a. Udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wykazuje się następująco:
1) w kolumnie „Plan (po zmianach)” – dane o planowanych dochodach, zgodnie z planem po ewentualnych zmianach;
2) w kolumnie „Należności” – kwoty w wysokości zrealizowanych dochodów, na podstawie ewidencji analitycznej do konta rachunku bieżącego;
3) w kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)” – kwoty tych udziałów przekazane do jednostek samorządu terytorialnego, należne za okres, którego sprawozdanie dotyczy; wykazane kwoty, w sprawozdaniach za marzec, czerwiec, wrzesień i rok budżetowy, mają być zgodne z kwotami wykazanymi w informacji udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, odpowiednio w terminach do dnia 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października danego roku budżetowego i 10 lutego roku następującego po roku budżetowym.
SPRAWOZDANIE Rb-PDP
Zmiana: nadanie nowego brzmienia par. 7 ust. 1 pkt 2
Nowa treść przepisu:
1. W sprawozdaniach z wykonania dochodów podatkowych dane zamieszczone w kolumnie „Wykonanie”, dotyczące:
(…) 2) dochodów z tytułu udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych, przekazanych na rachunki właściwych budżetów jednostek samorządu terytorialnego – mają być zgodne z dochodami wykazanymi w kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)” sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów samorządowych jednostek budżetowych/jednostek samorządu terytorialnego. (…)
SPRAWOZDANIE Rb-NDS
Zmiana: dodanie pkt 7a w par. 12.
Treść nowego przepisu:
W sprawozdaniu o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego:
(…) 7a) w wierszach „lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy” oraz „środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych” ujmuje się wyłącznie kwoty zakładanych i rozwiązywanych lokat wynikające z planowanych w uchwale budżetowej po zmianach przychodów i rozchodów z tego tytułu; (…) ©℗

Sprawozdanie Rb-NDS

W przypadku sprawozdania Rb-NDS jego modyfikacja jest następstwem zmian w treści art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, który stanowi o tzw. źródłach pokrycia deficytu budżetu. Jak podano w uzasadnieniu projektu rozporządzenia – w związku ze zmianą katalogu źródeł finansowania deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego określonego w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych o środki pochodzące z lokat dokonanych w latach ubiegłych (wprowadzoną art. 2 ustawy z 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. poz. 1964) – sprawozdanie Rb-NDS w częściach dotyczących przychodów i rozchodów rozszerzono o odpowiednie wiersze umożliwiające wykazanie planowanych w budżecie rozchodów wynikających z przelewów na rachunki lokat wykraczających poza rok budżetowy oraz planowanych w budżecie przychodów z tytułu rozwiązania lokat utworzonych w latach ubiegłych. Z uwagi na dotychczasowy sposób ujmowania lokat w wierszach „inne źródła” oraz „inne cele” zdecydowano się na wyodrębnienie nowych pozycji w ramach obu wyżej wymienionych. Zmianę katalogu dopuszczalnych źródeł finansowania deficytu uwzględniono również w danych uzupełniających sprawozdania Rb-NDS w tabeli E, dodając wiersz „środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych”.
W oparciu o powyższe w treści sprawozdania Rb-NDS:
 • zmieniono treść poz. „D16. inne źródła” na „D16. inne źródła, w tym:” i dodano po niej poz. „D161. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych”;
 • zmieniono treść poz. „D23. inne cele” na „D23. inne cele, w tym:” i dodano po niej poz. „D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy”;
 • w danych uzupełniających w tabeli E – dodano poz. „E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych” oraz dostosowano do tej zmiany formułę w poz. E.

ważne dla jednostek państwowych

Rb-28 Programy i Rb-28NW Programy

Istotne zmiany mają dotyczyć dwóch sprawozdań. Chodzi tu o Rb-28 Programy (sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej), a także Rb-28NW Programy (sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa, które nie wygasły z upływem roku budżetowego, w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA). W związku z rozpoczęciem wydatkowania środków z perspektywy finansowej 2021–2027 planowane jest rozszerzenie listy programów ujętych w tych sprawozdaniach. W nowych wzorach formularzy ww. sprawozdań zaproponowano dodanie nazw programów z umowy partnerstwa na lata 2021–2027, tj. programów:
 • Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021–2027,
 • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 (FERS),
 • Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC),
 • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027 (FEPW),
 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027 (FENG),
 • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027 (FEnIKS) oraz nazwy 16 regionalnych programów,
 • Fundusze Europejskie dla Rybactwa,
 • Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa 2021–2027,
 • Interreg 2021–2027 oraz Instrument Łącząc Europę (CEF) w sektorze transport 2021–2027 i Instrument Łącząc Europę (CEF) w sektorze telekomunikacja i energia 2021–2027.
Formularz sprawozdania Rb-28NW Programy ma być rozszerzony o wspomniane nazwy programów dotyczących perspektywy finansowej 2021–2027 oraz również o niektóre nazwy programów z perspektywy 2014–2020, tj. Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020, Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014–2020, Instrument „Łącząc Europę”, EWT 2014–2020, PWT EIS 2014–2020, Mechanizm Finansowy – NMF III Perspektywa Finansowa, Mechanizm Finansowy – EOG III Perspektywa Finansowa.
Kolejna zmiana dotyczy nowego odbiorcy tych formularzy. W projekcie rozporządzenia rozszerzono par. 28 ust. 3 załącznika nr 35 do rozporządzenia, dodając, że sprawozdania Rb-28 Programy i Rb-28NW Programy są przekazywane również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
Co ważne, zgodnie z par. 4 projektu nowe przepisy stosuje się po raz pierwszy do:
1) miesięcznych sprawozdań:
a) Rb-28 Programy za grudzień 2022 r.,
b) Rb-28NW Programy za grudzień 2022 r.,
2) rocznych sprawozdań:
a) Rb-28 Programy za rok 2022,
b) Rb-28NW Programy za rok 2022.
A to by oznaczało, że nowe wzory sprawozdań Rb-28 Programy i Rb-28NW Programy za grudzień 2022 r. mają być przekazane już do:
 • 18 stycznia 2023 r. przez dysponetów środków budżetu państwa trzeciego stopnia;
 • 23 stycznia 2023 r. przez dysponetów środków budżetu państwa drugiego stopnia;
 • 28 stycznia 2023 r. przez dysponentów części budżetowych.

RB-33, Rb-35, RB-40

W celu umożliwienia monitorowania stabilizującej reguły wydatkowej ma być zmieniona częstotliwość (z kwartalnej na miesięczną) przekazywania sprawozdań Rb-33 z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego i Rb-40 z wykonania – określonego w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy – planu finansowego państwowego funduszu celowego/ agencji wykonawczej/instytucji gospodarki budżetowej/ Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W uzasadnieniu projektu wskazano, że sprawozdania te mają być przekazywane narastająco, w okresach miesięcznych, począwszy od marca do grudnia danego roku budżetowego. Ze względu na zwiększenie częstotliwości ich przekazywania ma być zlikwidowany obowiązek sporządzania i przekazywania sprawozdań Rb-35 z wykonania planu dochodów i wydatków agencji wykonawczej i Rb-33 z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego, z wyjątkiem sprawozdań Funduszu Alimentacyjnego w Likwidacji. Sprawozdania Rb-33 mają być sporządzane miesięcznie wyłącznie przez dysponenta Funduszu Alimentacyjnego w Likwidacji.
Zmiana częstotliwości sporządzania sprawozdań Rb-33 i Rb-40 spowodowała również potrzebę rozszerzenia przepisu dotyczącego korekt przekazywanych sprawozdań. W projekcie dodano więc wskazanie (par. 27 ust. 2 załącznika nr 35 do obecnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej), zgodnie z którym sprawozdania Rb-33 i Rb-40 za grudzień mogą być korygowane w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku budżetowym.
Zaproponowano również zmianę zakresu danych zawartych w sprawozdaniu Rb-40. Rozszerzeniu ma ulec zakres prezentowanych przez dysponentów państwowych funduszy celowych informacji. Otóż po zmianach mają być w nich wykazywane dane dotyczące środków otrzymywanych lub przekazywanych na zadania bieżące lub inwestycyjne od/do jednostek objętych zakresem stabilizującej reguły wydatkowej, w przypadku gdy środki te nie zostały wyodrębnione w podpozycji planu w części planu w układzie kasowym, w pozycjach odpowiednio dochodów i wydatków. W związku ze zmianą przepisów rozporządzenia ministra finansów z 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 745; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1475) w sprawozdaniach Rb-40 ma być wprowadzony nowy sposób prezentowania danych dotyczących otrzymanych przez państwowy fundusz celowy/ agencję wykonawczą/ instytucję gospodarki budżetowej zwrotów niewykorzystanych dotacji z budżetu państwa.
Formularz sprawozdania Rb-40 ma być rozszerzony o nową kolumnę „Paragrafy”. A wówczas w tej kolumnie powinno się wykazywać paragrafy w szczegółowości nie mniejszej niż wynikająca z rozporządzenia, o którym mowa w art. 138 ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tzw. noty budżetowej), z odpowiednią czwartą cyfrą. W projekcie zaproponowano też usunięcie kolumny „Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy”.

Łączne sprawozdania części budżetowej 77

Obecnie środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych podlegają przekazaniu z centralnego rachunku bieżącego bud żetu państwa. Od 1 stycznia 2023 r. ma się zmienić sposób przekazywania ww. udziałów i środki te będą przekazywane przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Jak podano w uzasadnieniu, dane wynikające z ewidencji udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, o których mowa w par. 6 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej, mają być zatem ujmowane w sprawozdaniu urzędu skarbowego, o którym mowa w par. 6 ust. 2 pkt 1 tego rozporządzenia. Dlatego dostosowane mają być przepisy w zakresie sporządzania łącznych sprawozdań części budżetowej 77 „Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa”. Ma być uchylony par. 6 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz dokonane będą stosowne zmiany w instrukcji sporządzania sprawozdania Rb-27 części budżetowej 77 (załącznik nr 35 par. 7 do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej).

Modyfikacje w instrukcji

W związku z uchyleniem art. 181 ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przez art. 113 pkt 8 ustawy z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U. poz. 1079) w projekcie rozporządzenia zmieniono przepisy załącznika nr 35 do rozporządzenia w zakresie instrukcji sporządzania sprawozdań Rb-23 o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych (par. 2 ust. 4), Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa (par. 8 ust. 3 pkt 4), Rb-28NW z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (zmieniono w par. 9 ust. 3 i uchylono ust. 4) i Rb-28NW Programy z wykonania planu wydatków budżetu państwa, które nie wygasły z upływem roku budżetowego, w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA (zmieniono w par. 9 ust. 9 i uchylono ust. 10).
Zmiany mają także dotyczyć instrukcji sporządzania sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach (załącznik nr 35 do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej). U uzasadnieniu napisano, że jest to spowodowane nowym podejściem w zakresie prezentacji zatrudnienia, tj. według „stanu na koniec okresu sprawozdawczego”, tj. ujmowaniu w nim osób, które nie otrzymują za dany okres wynagrodzenia od zakładu pracy – np. osób będących na urlopach bezpłatnych, wychowawczych i macierzyńskich oraz zasiłkach chorobowych. W tym celu w par. 16 pkt 10 wykreślony został zapis „do ustalenia stanu zatrudnienia stosuje się pkt 9 lit. b”. Zmiana wynika z konieczności pozyskania danych do celów analitycznych.
Ponadto w związku ze zmianą rozporządzenia ministra finansów z 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej (Dz.U. 2022 poz. 745) w instrukcji sporządzania sprawozdania Rb-40 postanowiono wprowadzić przepis odnoszący się do prezentacji otrzymanych przez państwowy fundusz celowy/ agencję wykonawczą/ instytucję gospodarki budżetowej zwrotów niewykorzystanych dotacji z budżetu państwa dotyczących poprzedniego roku, a dokonanych kasowo w roku następnym. Zgodnie z planowanymi zmianami zwroty niewykorzystanych dotacji trzeba będzie wykazywać w sprawozdaniu Rb-40 w odrębnym wierszu, w układzie kasowym części wydatkowej. Dane dotyczące zwróconych kwot nie powinny być wykazywane w pozycjach wskazanych dla układu memoriałowego.
Uwaga! Szczegółowe omówienie zmian wynikających z rozporządzenia nowelizującego (także zmian w zakresie budżetu środków europejskich) zostanie opublikowane w kolejnym dodatku po ogłoszeniu aktu prawnego w Dzienniku Ustaw. ©℗