W nowo dodanym art. 24ca ust. 14 pkt 8 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1800; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1967; dalej: ustawa o CIT) zaznaczono, że podatek minimalny nie ma zastosowania do podatników będących spółkami prowadzącymi gospodarkę komunalną, o których mowa w rozdziale 3 ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 679). W powołanych regulacjach dotyczących gospodarki komunalnej mowa jest o spółkach akcyjnych i spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, a także do których takie jednostki przystępują. Jeżeli zatem taka spółka samorządowa prowadzi gospodarkę komunalną, tj. służącą bieżącemu i nieprzerwanemu zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej (zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych), to w ogóle nie podlega podatkowi minimalnemu.
Co ważne, wyłączenie to – chociaż zawiera aspekt przedmiotowy przejawiający się poprzez wymóg, by spółka samorządowa prowadziła gospodarkę komunalną – w istocie ma charakter generalny i stricte podmiotowy. Jeżeli bowiem nawet taka spółka oprócz swojej podstawowej działalności (np. zaopatrzenie mieszkańców w wodę i odprowadzenie ścieków) dodatkowo wykonuje działalność o charakterze komercyjnym (np. korzystając z parku maszyn i fachowych zasobów personalnych, dodatkowo wykonuje roboty budowlane), nie skutkuje to (inaczej niż do tej pory przy zastosowaniu jedynie wyłączenia dla cen regulowanych) koniecznością prowadzenia analizy i badania, czy jednak spółka nie podlega pod podatek minimalny. Według przepisów wprowadzonych ustawą z 7 października 2022 r. o zmianieustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (w momencie oddawania tego numeru do druku oczekuje ona na podpis Prezydenta RP i publikację w Dzienniku Ustaw), zgodnie ze zgłaszanymi postulatami, prawodawca całkowicie, podmiotowo wyłączył z grona podatników podatku minimalnego spółki komunalne wykonujące działalność komunalną – nie tylko w zakresie przychodów z takiej działalności. Niewątpliwie zatem jest to dobra informacja dla ww. spółek komunalnych.