Analiza zadanego pytania wymaga wstępnie odniesienia się do regulacji prawnych ustawy o finansach publicznych. Na uwagę zasługują przepisy zgrupowane w art. 263. Tamże m.in. postanowiono, że niezrealizowane kwoty wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wygasają (z zastrzeżeniem ust. 2 i 4) z upływem roku budżetowego. Organ stanowiący JST może ustalić w drodze uchwały wykaz wydatków, do których nie stosuje się tego przepisu, oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym. W wykazie tym ujmuje się wydatki związane z realizacją umów:
1) w sprawie zamówienia publicznego,