Analizując podane zapytanie, należy odróżnić dwie kwestie, a mianowicie odpowiedzialność kierownika jednostki (w podanym stanie faktycznym – wójta) od odpowiedzialności skarbnika gminy. Co ciekawe, obie te osoby mogą odpowiadać odrębnie za zaniechania związane z dokonywaniem wydatków ze środków publicznych. W podanym stanie faktycznym wskazano, że źródłem nieprawidłowości jest dokonanie wydatku z przekroczeniem zakresu upoważnienia określonego planem finansowym w rozdziale 75023 (Urzędy gmin – miast i miast na prawach powiatu) i w paragrafie 426 (Zakup energii).
W tych okolicznościach odpowiedzialność kierownika jednostki ma normatywne podstawy w art. 44 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 254 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Z podanych regulacji wynika, że wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych. Ponadto w toku wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego należy przestrzegać zasad gospodarki finansowej, tj. dokonywać wydatków w granicach kwot określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.