Rozporządzenie ministra finansów z 9 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2022 r. poz. 561) przedłużyło termin na sporządzenie sprawozdania finansowego dla jednostek sektora finansów publicznych o miesiąc, czyli do soboty 30 kwietnia 2022 r. Po tym przesunięciu zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 r. przez organ nadrzędny wypada na niedzielę 31 lipca 2022 r. Z kolei najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania trzeba dokonać ostatecznego zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2021 r. i dokonać otwarcia ksiąg 2022 r. w jednostkach kontynuujących działalność, których sprawozdanie podlega zatwierdzeniu. Termin ten mija 15 sierpnia 2022 r., a więc w dzień wolny od pracy. Powstaje więc pytania, w jakim terminie należy wykonać dany obowiązek, gdy po przesunięciu (o miesiąc lub 30 dni) wypada w dzień ustawowo wolny od pracy lub w sobotę? Czy znajdzie tu zastosowanie ustawa z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego?
Na początku warto zwrócić uwagę, że w ubiegłym roku Ministerstwo Finansów, odpowiadając na pytanie o przedłużone terminy (o miesiąc lub 30 dni) na podstawie rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 26 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 572), wskazało, że „w przypadkach, kiedy terminy wynikające z ustawy o rachunkowości i rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa (…) - Dz.U. z 2020 r. poz. 342 wypadają w dzień wolny od pracy lub w sobotę, zastosowanie powinny mieć regulacje kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 57 par. 4 k.p.a., jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą”.