Przypomnijmy, że część B sprawozdania SP-1 należy wypełnić i przekazać w formie dokumentu elektronicznego do właściwej regionalnej izby obrachunkowej (dalej: RIO) w terminie do 20 lipca 2021 r. Należy go przesłać, wykorzystując informatyczny system sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@.
Sprawozdanie wójt (burmistrz, prezydenta miasta) opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Regionalna izba obrachunkowa przekazuje otrzymaną od organów podatkowych część B sprawozdania do ministra właściwego do spraw finansów publicznych do 31 lipca danego roku podatkowego.