Zgodnie z nimi w przypadku zmiany stanu faktycznego w ewidencji księgowej lub w przypadku stwierdzenia błędu w uprzednio przekazanym sprawozdaniu jednostka niezwłocznie sporządza oraz przekazuje korektę sprawozdania nieodpowiadającego stanowi faktycznemu do jednostki będącej odbiorcą tego dokumentu. Co istotne, jednostki nie sporządzają korekty, jeżeli od końca okresu sprawozdawczego upłynęło sześć miesięcy, a zmiana stanowi mniej niż 0,001 proc. PKB za rok budżetowy, którego sprawozdanie dotyczy, lub w przypadku braku informacji – za ostatni znany okres. W przypadku stwierdzenia wprowadzenia błędnego numeru identyfikacyjnego REGON w sprawozdaniu Rb-Z za IV kwartał roku budżetowego jednostka sporządza korektę z tego tytułu, jeżeli od końca okresu sprawozdawczego, za który sporządzone zostało sprawozdanie, nie upłynęło sześć miesięcy. Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na przesłane do nas pytania. Większość dotyczy korekt, a jedna sprawozdań, których termin przesłania mija dziś. Przypomnijmy, że o najistotniejszych zmianach w zakresie sprawozdań z operacji finansowych pisaliśmy na łamach naszego miesięcznika („Czas na sprawozdania dotyczące operacji finansowych” – Księgowość Budżetowa z 17 marca 2021 r., DGP nr 52).

pożyczka w rb-z