Na podstawie art. 41 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

Par. 1. [Zakres]

1. Rozporządzenie określa rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania przez jednostki sektora finansów publicznych sprawozdań w zakresie ogółu operacji finansowych, w szczególności w zakresie należności i zobowiązań, w tym państwowego długu publicznego, udzielonych poręczeń i gwarancji, oraz odbiorców sprawozdań.
2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) dysponenci środków budżetu państwa – dysponentów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 198 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
2) jednostka – jednostkę sektora finansów publicznych;
3) jednostka obsługująca – jednostkę obsługującą w rozumieniu art. 10b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 6b ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) lub art. 8d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1668);
4) jednostka samorządu terytorialnego – jednostki samorządu terytorialnego oraz związki jednostek samorządu terytorialnego;
5) koniec okresu sprawozdawczego – ostatni dzień pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego kwartału kalendarzowego lub roku budżetowego;
6) przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego – wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starostę, marszałka oraz przewodniczącego zarządu związku jednostek samorządu terytorialnego;
7) rok budżetowy – rok kalendarzowy;
8) ustawa – ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
9) zarząd jednostki samorządu terytorialnego – wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarząd powiatu, zarząd województwa oraz zarząd związku jednostek samorządu terytorialnego.

Par. 2. [Rodzaje sprawozdań]

1. Ustala się następujące rodzaje sprawozdań:
1) Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) Rb-UZ – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4) Rb-ZN – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.
2. Sprawozdania Rb-Z, Rb-UZ, Rb-N oraz Rb-ZN są sprawozdaniami wykorzystywanymi dla celów statystycznych. Podstawą sporządzenia sprawozdań jest ewidencja księgowa jednostki oraz sprawozdania lub inne wiarygodne dokumenty poświadczające istnienie danego zobowiązania lub należności.

Par. 3. [Rb-Z]

1. Sprawozdanie Rb-Z składa się z następujących części:
1) część A – Zobowiązania według tytułów dłużnych;
2) część B – Poręczenia i gwarancje;
3) część C – Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego;
4) część D – Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych;
5) część E – Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego;
6) część F – Lista jednostek sporządzających sprawozdania.
2. W sprawozdaniu Rb-Z część F – Lista jednostek sporządzających sprawozdania wypełniają wyłącznie jednostki sporządzające sprawozdania zbiorcze lub łączne za czwarty kwartał roku budżetowego.
3. Sprawozdanie Rb-UZ składa się z następujących części:
1) część A – Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej;
2) część B – Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.
4. Sprawozdanie Rb-N składa się z następujących części:
1) część A – Należności oraz wybrane aktywa finansowe;
2) część B – Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.
5. Sprawozdanie Rb-ZN składa się z następujących części:
1) część A – Zobowiązania według tytułów dłużnych;
2) część B – Należności oraz wybrane aktywa finansowe.

Par. 4. [Rb-Z, Rb-UZ, Rb-N]

1. W ramach sprawozdań Rb-Z, Rb-UZ, Rb-N wprowadza się następujące rodzaje sprawozdań:
1) sprawozdanie jednostkowe – sporządzane przez kierownika jednostki lub kierowników jednostek obsługujących daną jednostkę, odpowiednio do zakresu wykonywanych zadań wynikających z przepisów odrębnych, na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji księgowej danej jednostki oraz innych dokumentów dotyczących tej jednostki;
2) sprawozdanie łączne, w szczegółowości sprawozdań jednostkowych – sporządzane przez jednostki nadzorujące, w szczególności dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia i dysponentów części budżetowych, którzy posiadają jednostki podległe – na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek im podległych i własnego sprawozdania jednostkowego oraz jednostki samorządu terytorialnego na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek im podległych i własnego sprawozdania jednostkowego;
3) sprawozdanie zbiorcze, w szczegółowości sprawozdań jednostkowych, według rodzaju jednostki – sporządzane przez jednostki, które są organem założycielskim lub nadzorującym dla jednostek posiadających osobowość prawną, na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek danego rodzaju, z tym że przez sprawozdanie zbiorcze należy również rozumieć sprawozdanie sporządzane na podstawie otrzymanych sprawozdań łącznych lub zbiorczych.
2. W przypadku jednostki samorządu terytorialnego własne sprawozdanie jednostkowe obejmuje zakresem zarówno urząd będący jednostką budżetową, jak i jej organ.

Par. 5. [Sprawozdania łączne Rb-ZN]

1. Jednostki samorządu terytorialnego wykonujące zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami na podstawie własnej ewidencji księgowej oraz sprawozdań jednostkowych, o których mowa w ust. 2, sporządzają sprawozdania łączne Rb-ZN w zakresie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa i przekazują je właściwemu dysponentowi środków budżetu państwa w zakresie wykonywanych zadań zleconych.
2. Samorządowe jednostki organizacyjne realizujące bezpośrednio zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami albo jednostki obsługujące taką jednostkę, odpowiednio do zakresu wykonywanych zadań wynikających z przepisów odrębnych, sporządzają sprawozdania jednostkowe, a następnie przekazują sprawozdania przewodniczącym zarządu jednostek samorządu terytorialnego.
3. Sprawozdania Rb-ZN stanowią dla dysponentów środków budżetu państwa, o których mowa w ust. 1, podstawę do sporządzania sprawozdań Rb-Z oraz Rb-N w zakresie odpowiednio zobowiązań lub należności Skarbu Państwa.

Par. 6. [Podmioty sporządzające sprawozdania w imieniu jednostki]

1. Sprawozdania, w imieniu jednostki, są sporządzane i przekazywane w zakresie operacji finansowych:
1) Skarbu Państwa przez:
a) dysponentów środków budżetu państwa wszystkich stopni – Rb-Z, Rb-N,
b) dysponentów państwowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej – Rb-Z, Rb-UZ, Rb-N;
2) jednostek samorządu terytorialnego przez:
a) przewodniczących zarządów jednostek samorządu terytorialnego – Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-ZN,
b) kierowników jednostek organizacyjnych podległych jednostkom samorządu terytorialnego, w tym kierowników samorządowych zakładów budżetowych, albo przez kierowników jednostek obsługujących daną jednostkę odpowiednio do zakresu wykonywanych zadań wynikających z przepisów odrębnych – Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-ZN;
3) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i zarządzanych przez niego funduszy przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – Rb-Z, Rb-N oraz Rb-UZ;
4) Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i funduszy zarządzanych przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ;
5) pozostałych państwowych i samorządowych jednostek posiadających osobowość prawną przez kierowników tych jednostek – Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ.
2. Jednostki sporządzają sprawozdania w zakresie, w jakim zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą zaciągać określone zobowiązania lub posiadać należności lub wybrane aktywa finansowe ujmowane w tych sprawozdaniach.
3. Jednostka nie sporządza sprawozdania Rb-UZ, w przypadku gdy nie posiada zobowiązań podlegających wykazaniu w tym sprawozdaniu.

Par. 7. [Sprawozdania łączne]

1. W przypadku gdy minister jest dysponentem kilku części budżetowych, sprawozdania łączne sporządza się odrębnie dla poszczególnych części budżetowych.
2. W przypadku zmiany, w trakcie roku budżetowego, organu dysponującego częścią budżetu państwa, sprawozdania sporządza organ, który jest dysponentem części budżetowej na koniec okresu sprawozdawczego, a jeżeli taki organ już nie istnieje na dzień sporządzania sprawozdania, to organ dysponujący częścią na dzień sporządzania sprawozdania.

Par. 8. [Terminy]

1. Jednostki sporządzają i przekazują sprawozdania jednostkowe, łączne oraz zbiorcze odbiorcom tych sprawozdań, w terminach umożliwiających sporządzenie sprawozdań łącznych lub zbiorczych.
2. Terminy sporządzania i przekazywania sprawozdań oraz odbiorców sprawozdań w zakresie operacji finansowych:
1) Skarbu Państwa określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;
2) jednostek samorządu terytorialnego określa załącznik nr 6 do rozporządzenia;
3) jednostek posiadających osobowość prawną oraz pozostałych jednostek określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.
3. Regionalne izby obrachunkowe na podstawie sprawozdań łącznych otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego sporządzają sprawozdanie zbiorcze i przekazują je Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego w terminach określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
4. Regionalne izby obrachunkowe przekazują Ministrowi Finansów w postaci elektronicznej dane ze sprawozdań łącznych, o których mowa w ust. 3, w terminach określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
5. Na podstawie sprawozdań zbiorczych otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego, które przekazują je jako organ założycielski lub nadzorujący, regionalne izby obrachunkowe sporządzają i przekazują sprawozdania zbiorcze Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego w terminach określonych w załączniku nr 7 do rozporządzenia.
6. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego sporządza na podstawie otrzymanych sprawozdań sprawozdania zbiorcze według rodzaju danych jednostek i przekazuje je Ministrowi Finansów w terminie 56 dni od końca pierwszego, drugiego lub trzeciego kwartału roku budżetowego, natomiast sprawozdania za czwarty kwartał – w terminie 77 dni od dnia zakończenia roku budżetowego, z tym że dane objęte sprawozdaniem Rb-Z część F – Lista jednostek sporządzających sprawozdania są sporządzane i przekazywane w terminie 105 dni od dnia zakończenia roku budżetowego.
7. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego sporządza na podstawie otrzymanych sprawozdań w zakresie operacji finansowych Skarbu Państwa sprawozdania zbiorcze według rodzaju danych jednostek i przekazuje je Ministrowi Finansów w terminie 40 dni od końca pierwszego, drugiego lub trzeciego kwartału roku budżetowego, natomiast sprawozdania za czwarty kwartał – w terminie 55 dni od dnia zakończenia roku budżetowego, z tym że dane objęte sprawozdaniem Rb-Z część F – Lista jednostek sporządzających sprawozdania są sporządzane i przekazywane w terminie 76 dni od dnia zakończenia roku budżetowego.

Par. 9. [W postaci elektronicznej]

1. Sprawozdania Rb-Z, Rb-UZ, Rb-N oraz Rb-ZN są sporządzane w postaci elektronicznej i opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10.
2. Formularze sprawozdań w postaci elektronicznej są dostępne na stronach internetowych Ministerstwa Finansów pod adresem elektronicznym: www.gov.pl/finanse.
3. Sprawozdania w postaci elektronicznej są przekazywane odbiorcom sprawozdań na elektroniczną skrzynkę podawczą lub adres do doręczeń elektronicznych.
4. W przypadku dysponentów środków budżetu państwa, gdy dysponent przekazujący sprawozdanie posiada ten sam adres elektroniczny, na który przekazywane są sprawozdania, co dysponent nadrzędny, będący odbiorcą tego sprawozdania, dysponent niższego stopnia przekazuje sprawozdanie za pomocą wewnętrznych rozwiązań informatycznych albo adresów elektronicznych dedykowanych do przekazywania sprawozdań wskazanych przez dysponenta nadrzędnego.
5. Pliki sprawozdań łącznych oraz sprawozdań zbiorczych w postaci elektronicznej przekazywane przez jednostki samorządu terytorialnego są zgodne ze strukturami udostępnionymi na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministra Finansów.
6. Jednostki samorządu terytorialnego przekazują sprawozdania, o których mowa w ust. 5, wyłącznie w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7. Sprawozdania, o których mowa w ust. 5, jednostki samorządu terytorialnego przekazują właściwym regionalnym izbom obrachunkowym z wykorzystaniem aplikacji wskazanej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministra Finansów.
8. W przypadku braku możliwości terminowego przekazania sprawozdań w sposób wskazany w ust. 3 i 7, spowodowanego nieprawidłowym działaniem systemu informatycznego, sprawozdania przekazuje się najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po dniu usunięcia awarii.
9. Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego albo jednostki obsługujące przekazują zarządowi jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego określa formę sprawozdania, w której jednostki, o których mowa w zdaniu poprzednim, sporządzają sprawozdania.
10. Jednostki budżetowe mające siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekazują sprawozdania w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Właściwy dysponent części budżetowej określa formę sprawozdania, w której jednostki, o których mowa w zdaniu poprzednim, sporządzają sprawozdania.

Par. 10. [Sporządzanie sprawozdań]

1. Kwoty w sprawozdaniach wykazuje się w złotych i groszach stosownie do zasad obowiązujących przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych.
2. Sprawozdania sporządza się według stanu na koniec okresu sprawozdawczego. Sprawozdania Rb-Z, Rb-N oraz Rb-ZN sporządza się według stanu na koniec pierwszego, drugiego, trzeciego lub czwartego kwartału roku budżetowego, zaś Rb-UZ według stanu na koniec roku budżetowego.
3. Sprawozdania należy sporządzać w sposób czytelny i trwały.
4. Sprawozdania sporządza się rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.
5. W przypadku zmiany stanu faktycznego w ewidencji księgowej lub w przypadku stwierdzenia błędu w uprzednio przekazanym sprawozdaniu jednostka niezwłocznie sporządza oraz przekazuje korektę sprawozdania nieodpowiadającego stanowi faktycznemu do jednostki będącej odbiorcą tego sprawozdania. Jednostki nie sporządzają korekty, jeżeli od końca okresu sprawozdawczego upłynęło 6 miesięcy, a zmiana stanowi mniej niż 0,001% PKB za rok budżetowy, którego sprawozdanie dotyczy, lub w przypadku braku informacji – za ostatni znany okres. W przypadku stwierdzenia wprowadzenia błędnego numeru identyfikacyjnego REGON w sprawozdaniu Rb-Z za czwarty kwartał roku budżetowego jednostka sporządza korektę sprawozdania z tego tytułu, jeżeli od końca okresu sprawozdawczego, za który zostało sporządzone to sprawozdanie, nie upłynęło 6 miesięcy.
6. Jednostki będące odbiorcami sprawozdań sprawdzają prawidłowość otrzymywanych sprawozdań pod względem formalno-rachunkowym. Jednostki te mogą również kontrolować merytoryczną prawidłowość złożonych sprawozdań i żądać w tym zakresie odpowiednich dokumentów.
7. Kierownicy jednostek sporządzających sprawozdania, w których stwierdzono nieprawidłowości w toku sprawdzania, o którym mowa w ust. 6, dokonują ich korekty przed włączeniem zawartych w nich danych do sprawozdań łącznych lub zbiorczych.
8. W przypadku gdy korekta, o której mowa w ust. 5, dotycząca sprawozdania Rb-Z za czwarty kwartał roku budżetowego nie dotyczy części F – Lista jednostek sporządzających sprawozdania, jednostki sporządzające sprawozdanie zbiorcze lub łączne przekazują korekty tych sprawozdań bez wypełniania części F.
9. W przypadku wystąpienia korekt sprawozdań, o których mowa w ust. 5, właściwa regionalna izba obrachunkowa będąca odbiorcą sprawozdań sporządza korektę sprawozdania zbiorczego w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymała te korekty od jednostek samorządu terytorialnego.
10. Szczegółowe informacje dotyczące sporządzania sprawozdań określa instrukcja sporządzania sprawozdań stanowiąca załącznik nr 8 do rozporządzenia. Do sporządzania sprawozdań Rb-ZN stosuje się zasady określone w instrukcji dla sprawozdań Rb-Z i Rb-N.

Par. 11. [Termin stosowania przepisów]

1. Przepisy rozporządzenia stosuje się po raz pierwszy do sporządzania kwartalnych sprawozdań za I kwartał 2021 r. oraz rocznych sprawozdań za rok budżetowy 2021.
2. Do sporządzania kwartalnych sprawozdań za IV kwartał 2020 r. oraz rocznych sprawozdań za rok budżetowy 2020 mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773).
3. Przepis § 9 ust. 3 w zakresie, w jakim dotyczy przekazywania odbiorcom sprawozdań na adres do doręczeń elektronicznych, stosuje się od dnia 1 lipca 2021 r.

Par. 12. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773).

Par. 13. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320.
ZAŁĄCZNIKI DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
z dnia 17 grudnia 2020 r. (poz. 2396)
DALSZY CIĄG ROZPORZĄDZENIA PRZECZYTASZ NA eDGP