Czy jednostka budżetowa świadcząca usługi najmu może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT?

Czy można nie pobrać podatku u źródła od wynagrodzenia wypłaconego w Polsce zagranicznemu członkowi jury?

Jak dokumentować świadczenie usług przez spółkę komunalną na rzecz gminy, która jest jej wyłącznym udziałowcem?

Czy wniesienie gruntu aportem niepieniężnym do gminnej spółki jest opodatkowane VAT?

Jak opodatkować przeniesienie własności nieruchomości zamiast wypłaty odszkodowania za wywłaszczenie?

Czy jednostka budżetowa świadcząca usługi najmu może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT

Państwowa jednostka budżetowa podlegająca bezpośrednio pod jedno z ministerstw planuje wynająć część swoich pomieszczeń. Czy w związku z tym będzie ona zobowiązana do zarejestrowania się jako podatnik VAT? Czy też będzie mogła nadal korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 113 ustawy o VAT?
Przepisy zwalniają z VAT sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 200 tys. zł (art. 113 ust. 1 ustawy o VAT), jak również sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekracza, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, 200 tys. zł (art. 113 ust. 9 ustawy o VAT). Jest to tzw. zwolnienie podmiotowe. Podatnicy korzystający z tego zwolnienia nie naliczają VAT należnego oraz zwolnieni są z większości obowiązków w zakresie VAT, w tym z obowiązku rejestracji VAT (art. 96 ust. 3 ustawy o VAT).
Nie wszystkie jednak podmioty mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego, gdyż w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT wymieniono podatników, który ze zwolnienia tego korzystać nie mogą. Nie należą jednak do nich podatnicy świadczący usługi wynajmu. W konsekwencji nie ma przeszkód, aby po rozpoczęciu świadczenia usług najmu państwowa jednostka budżetowa, o której mowa, nadal korzystała ze zwolnienia podmiotowego, a jednocześnie aby nie miała obowiązku rejestracji VAT ani naliczania VAT (chyba że zostanie przekroczony limit 200 tys. zł). ©℗
Podstawa prawna
• art. 113 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1106)

Czy można nie pobrać podatku u źródła od wynagrodzenia wypłaconego w Polsce zagranicznemu członkowi jury

Samorządowa instytucja kultury organizuje festiwal, w ramach którego odbędzie się konkurs międzynarodowy. Jeden z członków jury pochodzić będzie z Francji. Czy jeżeli instytucja otrzyma od tej osoby francuski certyfikat rezydencji, to będzie mogła nie pobierać podatku u źródła od wypłacanego mu na podstawie umowy zlecenia wynagrodzenia?
W określonych przepisami przypadkach podatek z tytułu przychodów uzyskiwanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym (w uproszczeniu – nierezydentów) pobierany jest w formie ryczałtu (art. 21 ust. 1 ustawy o CIT oraz art. 29 ust. 1 ustawy o PIT). W przypadkach takich do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego zobowiązane są – jako płatnicy – polskie osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne (art. 26 ust. 1 ustawy o CIT oraz art. 41 ust. 4 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy o PIT). Jest to tzw. podatek u źródła.
Dotyczy to m.in. przychodów z działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 6–9 ustawy o PIT, a więc do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Przychody członków jury należą do takich przychodów (zob. interpretację indywidualną dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 listopada 2019 r., nr 0113-KDIPT3.4011.383.2019.3. ASZ; w interpretacji tej czytamy, że „czynności wykonywane przez członków jury należy zakwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście”). W konsekwencji są co do zasady opodatkowane 20-proc. podatkiem u źródła (art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT).
Wskazane przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska (art. 21 ust. 2 ustawy o CIT oraz art. 29 ust. 2 ustawy o PIT), z zastrzeżeniem, że zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji (zob. art. 26 ust. 1 zdanie drugie ustawy o CIT oraz art. 29 ust. 2 ustawy o PIT).
Mając to na uwadze, należy wyjaśnić, że w świetle postanowień polsko-francuskiej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania przychody członków jury stanowią albo przychody z pracy najemnej, albo przychody z tytułu osobiście wykonywanej działalności artystycznej. W obu przypadkach są to przychody, które w świetle przepisów tej umowy mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce (art. 15 ust. 1 lub art. 17 ust. 1 polsko-francuskiej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania).
Powoduje to, że w przedstawionej w pytaniu sytuacji z zawartej przez Polskę umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania nie wynika wyłączenie opodatkowania w Polsce przychodu osiągniętego przez członka jury. W konsekwencji uzyskanie od niego francuskiego certyfikatu rezydencji nie wyłączy obowiązku pobrania przez jednostkę podatku u źródła od wypłacanego mu wynagrodzenia. Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT jednostka będzie obowiązana pobrać taki podatek obliczony według stawki 20 proc. ©℗
Podstawa prawna
• art. 13, art. 29 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1426; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1565)
• art. 21 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1565)
• art. 15 ust. 1, art. 17 ust. 1 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.U. z 1977 r. nr 1, poz. 5)

Jak dokumentować świadczenie usług przez spółkę komunalną na rzecz gminy, która jest jej wyłącznym udziałowcem

Spółka z o.o. z wyłącznym udziałem gminy świadczy dla tej gminy różnego rodzaju usługi (np. sprzątanie dróg i porządkowanie zieleni). Czy świadczenie tych usług spółka powinna dokumentować fakturami z VAT czy notami księgowymi bez VAT?
Jak stanowi art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. W zakresie, w jakim przepis ten ma zastosowanie, wykonywane czynności nie podlegają opodatkowaniu VAT.
Wyłączenie to nie ma jednak zastosowania do usług świadczonych przez spółki komunalne na rzecz macierzystych gmin. Spółki komunalne nie stanowią bowiem organów władzy publicznej ani urzędów obsługujących te organy. Powoduje to, że świadczenie takich usług podlega opodatkowaniu VAT.
Potwierdzają to w udzielanych wyjaśnieniach organy podatkowe, czego przykładem może być interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 8 lutego 2017 r. (nr 2461-IBPP3.4512.793.2016.1.KS), w której czytamy, że „Wnioskodawca jest Spółką, będącą odrębnym od Gminy podmiotem posiadającym osobowość prawną, zatem nie jest adresatem normy prawnej zawartej w art. 15 ust. 6 ustawy. Tym samym nie może korzystać z wyłączenia z opodatkowania, które dotyczy ściśle określonych podmiotów, tj. organów władzy publicznej i urzędów obsługujących te organy”. W konsekwencji organ podatkowy wyjaśnił, że „Wnioskodawca w zakresie wykonywania zadań własnych Gminy bez zawierania umowy cywilnoprawnej, tj. na podstawie zleceń otrzymywanych od Gminy, działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, a wykonywane czynności spełniają definicję świadczenia usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, dlatego też podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji powyższego ww. czynności winny być udokumentowane fakturą VAT”.
Tak też jest w przedstawionym stanie faktycznym. A zatem w analizowanej sytuacji spółka z o.o. świadczy na rzecz gminy podlegające opodatkowaniu VAT usługi, które powinny być przez spółkę dokumentowane fakturami z VAT (nie zaś notami bez VAT). ©℗
Podstawa prawna
• art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 15 ust. 6 oraz art. 106b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1106)

Czy wniesienie gruntu aportem niepieniężnym do gminnej spółki jest opodatkowane VAT

Gmina zamierza wnieść w formie aportu niepieniężnego do gminnej spółki z o.o. niezabudowany grunt, na którym spółka wybuduje przepompownię ścieków. Czy transakcja ta jest opodatkowana VAT?
Z punktu widzenia VAT wnoszenie składników majątku jako aportu do innego podmiotu (np. do spółki z o.o.) stanowi dokonywanie odpłatnej dostawy towarów (w przypadku składników majątku będących towarami, np. w przypadku środków trwałych) lub odpłatnie świadczonej usługi (w pozostałych przypadkach, np. w przypadku wartości niematerialnych i prawnych). W przeszłości czynności takie były zawsze zwolnione od podatku, obecnie jednak są one opodatkowane VAT na zasadach ogólnych. Powoduje to, że na skutek wniesienia aportu do spółki dojdzie do podlegającej opodatkowaniu VAT dostawy gruntu.
Jednocześnie należy wskazać, że na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT zwolniona od VAT jest dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Z kolei art. 2 pkt 33 ustawy o VAT stanowi, że ilekroć w ustawie tej mowa jest o terenach budowlanych, rozumie się przez to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
W świetle art. 2 pkt 33 ustawy o VAT wnoszony przez gminę aportem grunt jest terenem niezabudowanym innym niż teren budowlany w trzech przypadkach, tj. jeżeli:
  • z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, że działka nie jest przeznaczona pod zabudowę;
  • dla działki nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wynika, że działka nie jest przeznaczona pod zabudowę;
  • dla działki nie istnieje ani miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ani decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (zob. interpretację ogólną ministra finansów z 18 czerwca 2013 r., nr PT10/033/12/207/WLI/13/RD58639).
Jeżeli ma miejsce jeden z tych trzech przypadków, to dostawa towarów będąca konsekwencją wniesienia takiego gruntu aportem do spółki z o.o. będzie – na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT – zwolniona od VAT. W przeciwnym razie dostawa ta będzie opodatkowana VAT według stawki 23 proc. (art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). ©℗
Podstawa prawna
• art. 2 pkt 33, art. 41 ust. 1, art. 43 ust. 1 pkt 9, art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1106)

Jak opodatkować przeniesienie własności nieruchomości zamiast wypłaty odszkodowania za wywłaszczenie

Gmina zawarła porozumienie z osobą fizyczną, której należy się odszkodowanie za dwie działki, które z mocy prawa przeszły na własność gminy na poszerzenie drogi publicznej. Ustalono, że gmina zamiast odszkodowania przeniesie na tę osobę własność innej działki z dopłatą przez tę osobę różnicy wartości tej działki w stosunku do wywłaszczonych działek. Czy przeniesienie własności tej działki na osobę fizyczną będzie w gminie podlegało opodatkowaniu VAT?
Dwie podstawowe czynności podlegające opodatkowaniu VAT to odpłatne dostawy towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). O odpłatności dostaw towarów oraz świadczenia usług można mówić wtedy, gdy są dokonywane za wynagrodzeniem. Najczęściej wynagrodzenie to ma formę pieniężną, jednak nie jest tak zawsze. Odpłatnymi dostawami towarów oraz odpłatnie świadczonymi usługami są również czynności wykonywane za wynagrodzeniem w naturze (np. w szczególności w formie towarów lub usług), w tym w ramach instytucji świadczenia w miejsce wykonania (zob. przykładowo wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 28 marca 2013 r., sygn. akt I SA/Łd 1236/12).
Powoduje to, że w przedstawionej sytuacji gmina dokona podlegającej opodatkowaniu VAT dostawy towarów (być może zwolnionej od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT). Podstawą opodatkowania tej dostawy będzie – w mojej ocenie – suma odszkodowania należnego osobie fizycznej oraz kwoty dopłaconej przez osobę fizyczną, o której mowa (pomniejszona o ewentualny VAT zawarty w sumie tych kwot). ©℗
Podstawa prawna
• art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 29a, art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1106)